Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Biểu mẫu,Giao thông vận tải
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      295      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
i4hotq
Danh mục
Biểu mẫu,Giao thông vận tải
Thể loại
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
295
Lần tải
1
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ([1])
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
---------------
Số: ......./QĐ-XPHC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
……([2])……, ngày …… tháng …… năm ……
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Trong lĩnh vực giao thông đường bộ ________________
Căn cứ  Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: ……. /BB-VPHC do ([3]) ……….…....lập hồi …. giờ …. ngày …… tháng …. năm …….. tại ……………………..………..
Xét hành vi vi phạm hành chính do ông (bà)/tổ chức: ………………………. thực  hiện và các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có): …...………………………...
……………………………………………………………………………….……...
Tôi ([4]): ……………..…………… Cấp bậc/chức vụ: ………………………………
Đơn vị: …………………………………………………………………….……….. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 
Ông (bà)/tổ chức ([5]): …………………………………..............................................
Địa chỉ: …….…………………………………………………….............................
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): …………………… Năm sinh ([6]): ……………
Số CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: ….……….……. …..
Ngày cấp: ..…/….../……… Nơi cấp: ……………………………….……………...
Với các hình thức sau:
1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định của Nghị định                                   số 34/2010/NĐ-CP tại:
- Điểm ....... khoản …... Điều ........    Mức phạt: ……………...............đồng.
- Điểm ....... khoản …... Điều ........    Mức phạt: ……………...............đồng.
- ..................................................................................................................................
___________________________________________
[1] Nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
  trực thuộc Trung ương…, huyện, thành phố thuộc tỉnh…, xã… mà không cần ghi cơ quan chủ quản.
[2] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
[3] Ghi họ, tên chức vụ người lập biên bản.
[4] Ghi họ, tên người ra Quyết định xử phạt.
[5] Nếu là tổ chức ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.
[6] Đối với cá nhân vi phạm.
Tổng cộng tiền phạt là: ....................................... đồng (Bằng chữ: ……………...
………………………………………….…………………………………………..)
2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): …………………………………………….
…………………...…………………………………………………...……………..
3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): ..………….……………....………...
...........……………………………..............……………………..………….............
Điều 2. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày ….. tháng ….. năm ………, trừ trường hợp được hoãn chấp hành theo quy định của pháp luật vì ([7]): ……………….……………………..…..Quá thời hạn nêu trên, nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải được nộp vào tài khoản số ……………....... của Kho bạc Nhà nước ([8]) …………………. trong vòng 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.
Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ([9]) …… / …… /…........... và được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, 01 bản giao cho Kho bạc Nhà nước nơi thu tiền phạt, 01 bản lưu hồ sơ cơ quan xử lý vi phạm hành chính.
Quyết định này gồm ……. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang./.
Quyết định này đã giao cho người
vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm lúc …. giờ ….. ngày …./…./……
(Người nhận ký, ghi rõ họ tên)
Người ra quyết định
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 _________________________________
[7] Ghi rõ lý do.
[8] Ghi rõ tên, địa chỉ của Kho bạc.
[9] Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định. 

…….. ([1]) ………
…….. ([2]) ………
------------
Số: ......../QĐ-XPHC
                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                         ----------------------------------- ……([3])……, ngày …… tháng …… năm …
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Trong lĩnh vực giao thông đường bộ _______________
Căn cứ  Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: ……………….…. /BB-VPHC lập ngày …../…./…..... và các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có): …………………...………………………...………………………...……………….
Tôi: ………………..… Cấp bậc, chức vụ: ……………………….……...…….
Đơn vị: ………………………………………………….…………………….... 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Xử phạt vi phạm hành chính đối với:ông (bà)/tổ chức: ……………...
…………………………..………………… Sinh ngày: ..... /…. /…..................
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ………………………….………………….
Số CMND hoặc HC/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: ………….…………...
Ngày cấp: ..…/….../……… Nơi cấp: ……….………………….………..……..
Nơi cư trú (hoặc địa chỉ của tổ chức): …….……………………........................
Đã có hành vi vi phạm: ………………………………………….. ……………
…….quy định tại điểm ..... khoản ..... Điều ...... Mức tiền phạt: ......….. ………
…….quy định tại điểm ..... khoản ..... Điều ...... Mức tiền phạt: ......….. ………
…….quy định tại điểm ..... khoản ..... Điều ...... Mức tiền phạt: ......….. ………
Hình thức xử phạt hành chính: ………………….……………….……………..
Tổng mức tiền phạt chung: ……………………… (bằng chữ): ……...………..
Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): ………………….………………………..
Biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả (nếu có): .......……………….....……
______________________________
[1] Tên cơ quan chủ quản; nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì không cần ghi cơ quan chủ quản.
[2] Tên cơ quan ra quyết định.
[2] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
Điều 2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt, ông (bà) hoặc tổ chức có tên tại Điều 1 có trách nhiện chấp hành Quyết định xử phạt tại: ………………………...........………, trường hợp có quyết định hoãn chấp hành quyết định phạt tiền thì thực hiện theo quyết định đó. Quá thời hạn nêu trên, nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Ông (bà) hoặc tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  …… / …… /…........... và được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, 01 bản giao cho Kho bạc Nhà nước nơi thu tiền phạt, 01 bản lưu hồ sơ cơ quan xử lý vi phạm hành chính./.
Quyết định này đã giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm lúc …... ngày …./…./……
(Người nhận ký, ghi rõ họ tên)
Người ra quyết định
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mau-Quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-thong-duong-bo.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự