Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Tài liệu,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      391      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
wd1ntq
Danh mục
Tài liệu,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh
Thể loại
Ngày đăng
4/8/2014
Loại file
pdf
Số trang
0
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
391
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng slide 1

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng slide 2


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU
KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG
CéNG HOμ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§¥N §Ò NGHÞ
CÊP GIÊY CHøNG NHËN §ñ §IÒU KIÖN KINH DOANH
KHÝ §èT HO¸ LáNG
(Dïng cho th−¬ng nh©n kinh doanh khÝ ®èt ho¸ láng theo qui ®Þnh t¹i
Th«ng t− sè 15/1999/TT-BTM ngμy 19/5/1999 cña Bé Th−¬ng m¹i)
KÝnh göi: Së Công Th−¬ng tØnh (TP).........................................
Hä vμ tªn ng−êi lμm ®¬n:..........................................................................
Ngμy th¸ng n¨m sinh: ......................................Nam, N÷:..........................
Chøc danh (Gi¸m ®èc/Chñ DN): ...............................................................
§Þa chØ th−êng tró (hoÆc t¹m tró): .............................................................
Tªn doanh nghiÖp hoÆc c¬ së KD: ............................................................
GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: .................................................
do .............................................. CÊp ngμy ......................................
N¬i ®Æt trô së chÝnh/§Þa ®iÓm kinh doanh khÝ ®èt ho¸ láng .......................
.........................................................................................................
§Ò nghÞ Së Th−¬ng m¹i xem xÐt cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh khÝ
®èt ho¸ láng theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 15/1999/TT-BTM ngμy 19/5/1999 cña Bé
Th−¬ng m¹i .
Ngμy th¸ng n¨m
Ng−êi lμm ®¬n ký tªn
(§ãng dÊu nÕu lμ CTy, DN)
Hå s¬ kÌm theo :
1. B¶n sao GiÊy chøng nhËn
®¨ng ký kinh doanh
2. Tμi liÖu viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu
kiÖn kinh doanh theo qui ®Þnh
3. C¸c giÊy tê liªn quan kh¸c.
X¸C NHËN CñA UBND X·, PH¦êNG
VÒ ®Þa chØ th−êng tró hoÆc t¹m tró cña ng−êi lμm ®¬n
(ChØ yªu cÇu ®èi víi c¸ nh©n, hé kinh doanh)
Uû BAN NH¢N D¢N
CéNG HOμ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
TØnh (TP)......
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Së CÔNG TH¦¥NG
Sè: /
......., Ngμy.........Th¸ng ..... N¨m ..........
GIÊY CHøNG NHËN
§ñ §IÒU KIÖN KINH DOANH KHÝ §èT HO¸ LáNG
(CÊp cho th−¬ng nh©n kinh doanh khÝ ®èt ho¸ láng theo qui ®Þnh
t¹i Th«ng t− sè 15/1999/TT-BTM ngμy 19/5/1999 cña Bé Th−¬ng m¹i)
Së CÔNG TH¦¥NG TØNH (TP)........................
CÊp cho Doanh nghiÖp/ Hé kinh doanh :....................................................
Cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè : .............................................
do................................................ CÊp ngμy ........................................
N¬i ®Æt trô së chÝnh/§Þa ®iÓm kinh doanh .................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
........................................................................................................................
Doanh nghiÖp/ Hé kinh doanh ®−îc phÐp kinh doanh mÆt hμng khÝ ®èt ho¸ láng
theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 15/1999/TT-BTM ngμy 19/5/1999 cña Bé Th−¬ng m¹i .
Së CÔNG TH¦¥NG
Gi¸m ®èc
(Ký tªn, ®ãng dÊu)

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mau-don-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-khi-dot-hoa-long.pdf[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự