Mẫu Báo cáo tài chính cho Hợp tác xã

Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      187      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
uyiotq
Danh mục
Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
187
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Mẫu Báo cáo tài chính cho Hợp tác xã

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ 1. Bảng Cân đối Tài khoản
2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
3. Bản Thuyết minh báo cáo tài chính
- Mẫu số B01-DNN/HTX
- Mẫu số B02-DNN
- Mẫu số B09-DNN/HTX
MẪU BIỂU BCTC HỢP TÁC XÃ 1. Bảng Cân đối tài khoản (Dùng cho Hợp tác xã) Đơn vị:.................
Địa chỉ:...................
Mẫu số B01 – DNN/HTX
(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC
ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*) Năm.....
                                                                                                      Đơn vị tính:…………
Số hiệu
 Tên tài khoản
Số dư
đầu năm
Số phát sinh trong năm
Số dư
cuối năm
TK
 
Nợ

Nợ

Nợ

A
B
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cộng  
 
 
 
 
 
Ghi chú:
(*) Có thể lập cho Tài khoản cấp 1 hoặc cả Tài khoản cấp 1 và Tài khoản cấp 2, 
                                                                                               ............ ngày....... tháng......năm ....
Người lập biểu
Kế toán trưởng
Chủ nhiệm HTX
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Dùng cho Hợp tác xã) Mẫu báo cáo này sử dụng theo Mẫu báo cáo số B02-DNN của phần A - Danh mục báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị:.................
Địa chỉ:...................
Mẫu số B 02 – DNN
(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC
ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm ...                       
                                                                                                                                  Đơn vị tính:............
 CHỈ TIÊU
Mã số
Thuyết minh
Năm nay
Năm trước
A
B
C
1
2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
01
IV.08
 
 
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
02
 
 
 
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(10 = 01 - 02)
10
 
 
 
4. Giá vốn hàng bán
11
 
 
 
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20 = 10 - 11)
20
 
 
 
6. Doanh thu hoạt động tài chính
21
 
 
 
7. Chi phí tài chính
22
 
 
 
  - Trong đó: Chi phí lãi vay
23
 
 
 
8. Chi phí quản lý kinh doanh
24
 
 
 
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + 21 - 22 – 24)
30
 
 
 
10. Thu nhập khác
31
 
 
 
11. Chi phí khác
32
 
 
 
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
40
 
 
 
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (50 = 30 + 40)
50
IV.09
 
 
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
51
 
 
 
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60 = 50 – 51)
60
 
 
 
                                                                                                              ..........,ngày ......tháng......năm .....
Người lập biểu
Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
3. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Dùng cho Hợp tác xã) HTX:..............................
Địa chỉ:..........................
Mẫu số B 09 – DNN/HTX
(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC
ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*)  Năm ...
I - Đặc điểm hoạt động của HTX
1 - Lĩnh vực kinh doanh: ..................................................................................................
2 - Tổng số xã viên: ..........................................................................................................
3 - Đặc điểm hoạt động của HTX trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
II - Chính sách kế toán áp dụng tại HTX
1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày .../.../... kết thúc ngày.../.../...).
2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:............................................................................
3 - Chế độ kế toán áp dụng:................................................................................................
4 - Hình thức kế toán áp dụng:...........................................................................................
5 - Phương pháp khấu hao tài sản cố định: ........................................................................
III – Thông tin chi tiết một số khoản mục:   (Đơn vị tính...........)                                                                                 
01 - Tình hình tăng, giảm tài sản cố định của HTX:
 
Khoản mục
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
 
...
 TSCĐ khác
 Tổng cộng
(1) Nguyên giá TSCĐ
- Số dư đầu năm
- Số tăng trong năm
    Trong đó:    + Xã viên góp
                      + Mua sắm
                      + Xây dựng
- Số giảm trong năm
    Trong đó:   + Thanh lý
                     + Nhượng bán
                     + .....
- Số dư cuối năm
(2) Giá trị đã hao mòn luỹ kế
- Số dư đầu năm
- Số tăng trong năm
- Số giảm trong năm
- Số dư cuối năm
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ (1-2)
- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm
Trong đó:
+ TSCĐ đã dùng để thế chấp,
    cầm cố các khoản vay
   + TSCĐ tạm thời không sử dụng
   +  TSCĐ chờ thanh lý
  
 
 
 
 
 
 
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
 
 
 
 
 
(.....)
 
 
 
 
 
 
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
 
 
 
 
 
(.....)
 
 
 
 
 
 
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
 
 
 
 
 
(.....)
 
 
 
 
 
 
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
 
 
 
 
 
(.....)
 
 
 
 
 
 
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
 
 
 
 
 
(.....)
 
 
 
 
 
 
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
 
 
 
 
 
(.....)
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:
- TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn  sử dụng:...........................................................................
- Lý do tăng, giảm: .....................................................................................................
02- Tình hình nợ phải thu, phải trả của HTX:
Chỉ tiêu
Số tiền
Tình
trạng nợ
Ghi chú
A
1
2
B
A- Nợ phải thu:
 
 
 
I. Phải thu của xã viên
   - ...
   - ...
   - ...
 
 
 
II. Phải thu của khách hàng
   - ...
   - ...
   - ...
 
 
 
III. Nợ phải thu khác
   - ...
   - ...
   - ...
 
 
 
B- Nợ phải trả:
 
 
 
I. Phải trả cho người bán:
   - ...
   - ...
   - ...
 
 
 
II. Phải trả cho xã viên:
   - ...
   - ...
   - ...
 
 
 
III. Phải trả nợ vay:
 
 
 
1. Vay Ngân hàng
- Vay ngắn hạn
- Vay dài hạn
 
 
 
2. Vay đối tượng khác
- Vay ngắn hạn
      -   Vay dài hạn
 
 
 
IV. Phải trả khác
 
 
 
03 - Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:
Chỉ tiêu
Số đầu năm
Tăng trong năm
Giảm trong năm
Số cuối năm
A
1
2
3
4
 
I. Vốn góp của xã viên
1. Vốn góp theo quy định
2. Vốn góp của xã viên ngoài mức quy định
3. Vốn góp liên doanh, liên kết của tổ chức khác
 
II. Vốn tích luỹ
1. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
   -
   -
   -
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
 
 
 
 
 
 
 
Cộng (I + II)
 
 
 
 
04. Chi tiết doanh thu, thu nhập khác và chi phí
Chỉ tiêu
Các hoạt động của hợp tác xã
Tổng
 
.....
.....
.....
....
....
....
cộng
A
1
2
3
4
5
...
10
I. Doanh thu
II. Thu nhập khác
 
 
 
 
 
 
 
Cộng
 
 
 
 
 
 
 
III. Chi phí
1. Chi phí dở dang đầu kỳ
2. Chi phí phát sinh trong kỳ
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí lao động
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí khác bằng tiền
3. Chi phí dở dang cuối năm
IV. Giá vốn của sản phẩm, hàng hoá xuất bán trong năm
V. Chi phí quản lý kinh doanh
VI. Lợi nhuận trước thuế
      (VI = I + II – IV – V)
VII. Chi phí thuế TNDN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Lợi nhuận sau thuế năm nay
          (VIII = VI – VII)
x
x
x
x
x
x
 
IX. Lợi nhuận năm trước chưa phân phối
x
x
x
x
x
x
 
X. Tổng lợi nhuận được dùng để phân phối
x
x
x
x
x
x
 
1. Chi cho các bên góp vốn
x
x
x
x
x
x
 
2. Trích lập quỹ
x
x
x
x
x
x
 
3. Chia cho xã viên
x
x
x
x
x
x
 
4. Lợi nhuận chưa phân phối
x
x
x
x
x
x
 
VII- Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:....................................................
......................................................................................................................................
                                                                                                            ........,ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
Kế toán trưởng
Chủ nhiệm HTX
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Mau-Bao-cao-tai-chinh-cho-Hop-tac-xa.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự