Luận văn tốt nghiệp cư nhân tin học: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows

Công nghệ thông tin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      278      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
0hzntq
Danh mục
Công nghệ thông tin
Thể loại
Ngày đăng
8/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
86
Dung lượng
0.87 M
Lần xem
278
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn tốt nghiệp cư nhân tin học: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp cư nhân tin học: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows slide 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp cư nhân tin học: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows slide 2

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp cư nhân tin học: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows slide 3

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp cư nhân tin học: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows slide 4

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp cư nhân tin học: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Báo cáo luận văn tốt nghiệp
Trang 1
MỤC
LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
3
CHƢƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ LẬP TRÌNH WINDOWS
4
I.
Khái quát về lập trình trong Windows
5
II.
Thông điệp và xử lý thông điệp
7
III.
Giao diện thiết bị đồ họa GDI
11
IV.
Cửa sổ trong Windows
15
V.
Chƣơng trình Windows tiếp nhận thông điệp chuột
22
CHƢƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ HOOK
26
1 - Chuỗi hook
27
2 - Thủ tục hook
27
3 - Các loại hook
28
4 - Sử dụng hook
30
5 - Hook trong Windows 3.x
31
6 - Giới thiệu một số hàm liên quan đến hook
33
CHƢƠNG 3:
KỸ THUẬT OVERRIDE HÀM API
36
I.
Khái quát về kỹ thuật ove
ide
37
II.
Lý do sử dụng kỹ thuật ove
ide trong lập trình Windows
37
III.
Cơ chế hoạt động và quản lý bộ nhớ trên Windows 16bits
38
IV.
Cơ chế hoạt động và quản lý bộ nhớ trên Windows 32bits
41
V.
Hiện thực kỹ thuật ove
ide trên Windows 16bits
45
VI.
Một số hàm đƣợc sử dụng trong kỹ thuật ove
ide
50
CHƢƠNG 4: KẾT XUẤT VĂN BẢN TRONG WINDOWS
54
I.
Kết xuất văn bản trong Windows
55
II.
Các hàm căn bản để kết xuất văn bản
55
CHƢƠNG 5:
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH
66
I.
Phân tích vấn đề
67
II.
Thiết kế chƣơng trình
68
III.
Giới thiệu một số hàm có liên quan
78
IV. Giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu có liên quan
92
KẾT QUẢ VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN
97
www.khotrithuc.com
Báo cáo luận văn tốt nghiệp
Trang 2
Đề
tài
:
Nghiên
cứu
các
phương
pháp
nhận
dạng
từ
dưới
curso
mouse
trên
Desktop
Windows.
Viết
chương trình
nhận dạng
từ
này.
www.khotrithuc.com
Báo cáo luận văn tốt nghiệp
Trang 3
Lời
Mở
Đầu
gày nay, hầu nhƣ mọi công việc hàng ngày liên quan đến cuộc sống của
chúng ta đều diễn ra trên máy tính. Từ việc soạn thảo văn bản, gởi nhận
thông tin đến việc tra cứu, truy
cập thông tin từ hệ thống mạng máy tính
toàn cầu Internet đối với ngƣời sử dụng là công việc thƣờng ngày và rất phổ biến.
Từ đó, sẽ phát sinh vấn đề là ngƣời sử dụng sẽ cần tìm hiểu ý nghĩa của một
từ, một câu hoặc cần phải dịch một đoạn văn bản, một file dữ liệu nào đó ra tiếng
Việt và ngƣợc lại. Đây là một nhu cầu cần thiết và hầu nhƣ xảy ra thƣờng xuyên đối
với nhiều ngƣời, do đó nhận dạng từ đặc biệt là nhận dạng từ trên màn hình trong
môi trƣờng Windows là việc làm cần thiết và có ý nghĩa thực tế.
Kết quả của việc nhận dạng từ sẽ đƣợc dùng để xây dựng nên các ứng dụng
khác chẳng hạn nhƣ các từ điển đƣợc tra cứu theo kiểu tƣơng tác trực tiếp sẽ rất
thuận tiện cho ngƣời sử dụng bởi vì theo cách này thì cho dù đang ở trong bất kỳ
ứng dụng nào khi cần tra cứu thì thao tác trực tiếp ngay trên ứng dụng đang dùng
tức là chỉ cần click chuột vào đó chứ không cần phải mở từ điển rồi tra cứu từ đó
theo kiểu cổ điển.
Vì thế, trong thời gian làm Luận Án Tốt nghiệp đƣợc sự hƣớng dẫn của thầy
Lê Tấn Hùng nhóm sinh viên chúng tôi thực hiện đề tài: “ Nhận dạng từ dƣới curso
mouse trên deskop Windows. Viết chƣơng trình nhận dạng từ này ”. Trong giai
đoạn đầu của Luận Án Tốt Nghiệp chúng tôi đã nghiên cứu đƣợc một số vấn đề
quan trọng và căn bản có ý nghĩa trong việc thực hiện yêu cầu đã đặt ra của đề tài.
Đề tài này chỉ tập trung nhận dạng từ ở dạng text trên desktop của môi trƣờng
Windows rồi xuất kết quả ra.
Trong thời gian làm Luận Án Tốt Nghiệp nhóm sinh viên chúng tôi đã tiến
hành nghiên cứu cơ chế hoạt động và quản lý của hệ điều hành Windows. Nghiên
cứu về phƣơng thức lập trình trong môi trƣờng Windows và các phƣơng tiện mà
Windows hỗ trợ khi lập trình. Tham khảo và nghiên cứu kỹ thuật ove
ide các hàm
giao tiếp của Windows ở chế độ 16 bit và 32 bit. Nghiên cứu cách xử lý các thông
điệp trong Windows và tìm hiểu về cách kết xuất văn bản, về chế độ ánh xạ, vấn đề
tọa độ . . . và cách xử lý văn bản. Trên cơ sở đó bƣớc đầu chúng tôi đã xây dựng
xong một ứng dụng có khả năng nhận dạng đƣợc từ trên nền Windows 16 bit đƣợc
viết bằng ngôn ngữ Visual C++ version 1.5 và hƣớng phát triển trong thời gian tới
là hiện thực nó trên nền Win32.
Báo cáo của chúng tôi sẽ lần lƣợt điểm qua những nội dung mà chúng tôi đã
nghiên cứu và tìm hiểu đƣợc trong thời gian qua. Sau đó là phần giới thiệu chi tiết
về chƣơng trình từ khâu phân tích-thiết kế cho đến phần chƣơng trình nguồn và cuối
cùng sẽ là nêu những vấn đề còn tồn tại và hƣớng phát triển trong tƣơng lai.
www.khotrithuc.com

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-tot-nghiep-cu-nhan-tin-hoc-Nghien-cuu-cac-phuong-phap-nhan-dang-tu-duoi-cursor-mouse-tren-Desktop-Windows.pdf[0.87 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự