Luận văn: Tìm hiểu dịch vụ điện thoại quan mạng Internet và ứng dụng tại Việt Nam

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      422      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
qhuntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
16/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
90
Dung lượng
1.15 M
Lần xem
422
Lần tải
1
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày nay, internet và mạng điện thoại đã rất quen thuộc với mọi người, nhưng trước đây Internet và mạng điện thoại không hỗ trợ nhiều. Nhưng giờ đây, mối quan hệ giữa nó là rất chặt chẽ. Vì thế ta cùng "Tìm hiểu dịch vụ điện thoại quan mạng Internet và ứng dụng tại Việt Nam"

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn: Tìm hiểu dịch vụ điện thoại quan mạng Internet và ứng dụng tại Việt Nam

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu dịch vụ điện thoại quan mạng Internet và ứng dụng tại Việt Nam slide 1

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu dịch vụ điện thoại quan mạng Internet và ứng dụng tại Việt Nam slide 2

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu dịch vụ điện thoại quan mạng Internet và ứng dụng tại Việt Nam slide 3

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu dịch vụ điện thoại quan mạng Internet và ứng dụng tại Việt Nam slide 4

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu dịch vụ điện thoại quan mạng Internet và ứng dụng tại Việt Nam slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

§¹i häc Th¸i Nguyªn
Khoa c«ng nghÖ th«ng tin
----------✰----------
®å
¸n
tèt
nghiÖp
®¹i
häc
Ngµnh
c«ng
nghÖ
th«ng
tin
HÖ chÝnh quy
§Ò tµi:
“t×m hiÓu dÞch vô ®iÖn tho¹i qua m¹ng
internet vµ øng dông t¹i viÖt nam”
Sinh viªn thùc hiÖn
:
Ph¹m V¨n HuyÒn
Gi¸o viªn h­íng dÉn: ThS. NguyÔn TiÕn Thµnh
Líp :
K1A
Th¸i Nguyªn 2007
Lêi c¶m ¬n
Sau mét thêi gian häc tËp, nghiªn cøu vµ ®­îc sù h­íng dÉn, gióp ®ì
tËn t×nh cña c¸c thÇy c« vµ mäi ng­êi em ®· hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp “T×m
hiªu dÞch vô ®iÖn tho¹i qua m¹ng Internet vµ øng dông t¹i ViÖt Nam” cña
m×nh. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ ngµy h«m nay em ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu, song
phÇn lín lµ nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa C«ng nghÖ
th«ng tin, c¸c anh chÞ em trong c«ng ty TNHH tin häc viÔn th«ng Nguyªn
Anh n¬i em tham gia thùc tËp vµ ph¸t triÓn øng dông, c¸c b¹n sinh viªn vµ ®Æc
iÖt ng­êi thÇy ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh lµm ®å
¸n cña m×nh, thÇy gi¸o ThS. NguyÔn TiÕn Thµnh.
Qua ®©y em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c thÇy c« vµ
mäi
ng­êi ®· gióp em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Sinh viªn: Ph¹m V¨n HuyÒn
Môc lôc
Ch­¬ng I: Tæng Quan vÒ §iÖn tho¹i IP................................................................ 5
I. Kh¸i niÖm ®iÖn tho¹i IP :................................................................................. 5
II. §Æc ®iÓm cña ®iÖn tho¹i IP............................................................................. 5
II.1. PSTN, m¹ng chuyÓn m¹ch gãi vµ Internet:.................................................. 5
II.2. ¦u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña ®iÖn tho¹i IP:................................................... 7
III. M« h×nh cña dÞch vô IP Telephony................................................................ 9
III.1. C¸c phÇn mÒmVoIP.................................................................................... 9
III.2. M« h×nh dÞch vô VoIP quy m« nhµ cungcÊp dÞch vô................................ 10
Ch­¬ng II: Xö lý tÝn hiÖu tho¹i cña dÞch vô VoIP.............................................. 14
I. KÝch th­íc gãi tho¹i:..................................................................................... 14
II. M· ho¸ (nÐn) tÝn hiÖu tho¹i:.......................................................................... 15
III. §ãng gãi tÝn hiÖu tho¹i - Bé giao thøc RTP/RTCP: ..................................... 16
III.1. Vai trß cña RTP/RTCP:............................................................................ 16
III.2. C¸c øng dông sö dông RTP :.................................................................... 17
III.3. Khu«n d¹ng gãi RTP:............................................................................... 18
III.4. Giao thøc ®iÒu khiÓn RTCP...................................................................... 21
H×nh II.9: Khu«n d¹ng gãi BYE........................................................................ 28
H×nh II.10: Khu«n d¹ng gãi APP...................................................................... 29
IV. Qu¸ tr×nh xö lý tÝn hiÖu tho¹i trong media gateway..................................... 29
IV.1. C¸c thµnh phÇn cña mét media gateway................................................... 29
IV.2. Qu¸ tr×nh xö lý tÝn hiÖu tho¹i. .................................................................. 29
IV.3. C¸c biÖn ph¸p tèi thiÓu thêi gian trÔ......................................................... 30
IV.4. §ång bé tÝn hiÖu...................................................................................... 30
V. C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng dÞch vô (QoS)......................................... 31
V.1. C¸c cÊp chÊt l­îng dÞch vô xÐt tõ ®Çu cuèi ®Õn ®Çu cuèi........................... 32
V.2. C¸c c¬ chÕ ®iÒu khiÓn chÊt l­îng dÞch vô bªn trong mét phÇn tö m¹ng...... 32
V.3. B¸o hiÖu phôc vô ®iÒu khiÓn chÊt l­îng dÞch vô........................................ 35
Ch­¬ng III: B¸o hiÖu cuéc gäi trong M¹ng IP................................................... 36
I. Më ®Çu.......................................................................................................... 36
II. Giíi thiÖu chuÈn H.323: ............................................................................... 37
II.1. Giíi thiÖu:................................................................................................. 37
II.2. Chång giao thøc H.323 (H.323 Protocol stack):......................................... 37
1

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-Tim-hieu-dich-vu-dien-thoai-quan-mang-Internet-va-ung-dung-tai-Viet-Nam.pdf[1.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự