Luận văn tiến sĩ triết học: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông

Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 18      304      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
jk0ntq
Danh mục
Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Ngày đăng
9/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
232
Dung lượng
2.00 M
Lần xem
304
Lần tải
18
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn tiến sĩ triết học: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn tiến sĩ triết học: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông slide 1

Tài liệu Luận văn tiến sĩ triết học: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông slide 2

Tài liệu Luận văn tiến sĩ triết học: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông slide 3

Tài liệu Luận văn tiến sĩ triết học: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông slide 4

Tài liệu Luận văn tiến sĩ triết học: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN
BUØI HUY DU

TÖÔÛNG
TRIEÁT
HOÏC
CUÛA
TRAÀN
NHAÂN
TOÂNG
Chuyeân ngaønh: LÒCH SÖÛ TRIEÁT HOÏC
Maõ soá: 6222.80.01
LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ TRIEÁT HOÏC
Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc:
PGS.TS.TRÒNH DOAÕN CHÍNH
Phaûn bieän:
1. PGS.TS.TRAÀN NGUYEÂN VIEÄT
2. PGS.TS.TRÖÔNG VAÊN CHUNG
3. PGS.TS.NGUYEÃN XUAÂN TEÁ
Phaûn bieän ñoäc laäp:
1. GS.TS.NGUYEÃN HUØNG HAÄU
2. PGS.TS.TRAÀN NGUYEÂN VIEÄT
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 2011
MUÏC LUÏC
Trang
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU ...........................................................................................1
PHAÀN NOÄI DUNG
Chöông 1: CÔ SÔÛ XAÕ HOÄI VAØ TIEÀN ÑEÀ LYÙ LUAÄN HÌNH
THAØNH TÖ
TÖÔÛNG TRIEÁT HOÏC TRAÀN NHAÂN TOÂNG .............................. 10
1.1. Ñaëc ñieåm ñieàu kieän lòch söû, kinh teá, chính trò – xaõ hoäi Vieät Nam
thôøi kyø nhaø
Traàn – cô sôû xaõ hoäi hình thaønh tö töôûng trieát hoïc Traàn
Nhaân Toâng .......................................................................................... 10
1.1.1. Khaùi quaùt ñaëc ñieåm ñieàu kieän lòch söû, kinh teá, chính trò – xaõ hoäi thôøi
kyø nhaø Traàn.......................................................................................10
1.1.2. Söï phaùt trieån vaên hoùa, giaùo duïc thôøi kyø nhaø Traàn.............................26
1.2. Nhöõng tieàn ñeà lyù luaän vaø toân giaùo hình thaønh tö töôûng trieát hoïc
Traàn Nhaân Toâng............................................................................... 33
1.2.1. Giaù trò vaên hoùa Vieät Nam truyeàn thoáng vaø tö töôûng cuûa “Tam giaùo”
vôùi vieäc hình thaønh tö töôûng trieát hoïc Traàn Nhaân Toâng .................. 33
1.2.2. Tö töôûng trieát hoïc Traàn Thaùi Toâng vaø Tueä Trung Thöôïng só – tieàn ñeà
lyù luaän tröïc tieáp cuûa tö töôûng trieát hoïc Traàn Nhaân Toâng...................56
Keát luaän chöông 1.......................................................................................83
Chöông 2:NOÄI DUNG TÖ TÖÔÛNG TRIEÁT HOÏC CUÛA TRAÀN NHAÂN TOÂNG….86
2.1. Theá giôùi quan trong tö töôûng trieát hoïc Traàn Nhaân Toâng................86
2.1.1. Quan nieäm veà baûn theå trong tö töôûng trieát hoïc Traàn Nhaân Toâng .....89
2.1.2. Moái quan heä giöõa baûn theå vaø theá giôùi hieän töôïng trong tö töôûng trieát
hoïc Traàn Nhaân Toâng ......................................................................105
2.2. Nhaân sinh quan vaø trieát lyù ñaïo ñöùc trong tö töôûng trieát hoïc Traàn
Nhaân Toâng........................................................................................114
2.2.1. Quan nieäm cuûa Traàn Nhaân Toâng veà cuoäc ñôøi con ngöôøi vaø veà vai troø
cuûa con ngöôøi trong cuoäc soáng
.......................................................114
2.2.2. Quan nieäm cuûa Traàn Nhaân Toâng veà vaán ñeà reøn luyeän tinh thaàn ñaïo
ñöùc, trí tueä, giaûi thoaùt .....................................................................122
Keát luaän chöông 2.....................................................................................129
Chöông 3: ÑAËC ÑIEÅM VAØ GIAÙ TRÒ LÒCH SÖÛ CUÛA TÖ TÖÔÛNG TRIEÁT HOÏC
TRAÀN NHAÂN TOÂNG ........................................................................132
3.1. Nhöõng ñaëc ñieåm chuû yeáu cuûa tö töôûng trieát hoïc Traàn Nhaân Toâng ..132
3.1.1.Tính keá thöøa, dung hôïp trong tö töôûng trieát hoïc Traàn Nhaân Toâng.......132
3.1.2.Tinh thaàn thieàn haønh ñoäng, nhaäp theá tích cöïc trong tö töôûng trieát hoïc
Traàn Nhaân Toâng .............................................................................147
3.1.3. Tính nhaân vaên trong
tö töôûng trieát hoïc Traàn Nhaân Toâng...............155
3.2. Giaù trò lòch söû cuûa tö töôûng trieát hoïc Traàn Nhaân Toâng ............... 164
3.2.1. Tö töôûng trieát hoïc Traàn Nhaân Toâng ñaõ goùp phaàn taïo neân heä thoáng
trieát lyù thieàn ñaëc saéc cuûa Phaät giaùo Vieät Nam ................................169
3.2.2. Tö töôûng trieát hoïc Traàn Nhaân Toâng laø neàn taûng tinh thaàn ñeå xaây döïng
moät quoác gia ñoäc laäp, thoáng nhaát vaø moät neàn chính trò thaân daân........174
Keát luaän chöông 3 ....................................................................................195
KEÁT LUAÄN CHUNG................................................................................197
PHUÏ LUÏC .........................................................................................................203
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO............................................................................... 213
DANH MUÏC COÂNG TRÌNH ÑAÕ COÂNG BOÁ .............................................222

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
Hoanganh Trả lời Thích   0 1/18/2019 11:31:42 PM
Tài liệu rất hay! Xin cám ơn!

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-tien-si-triet-hoc-Tu-tuong-triet-hoc-cua-Tran-Nhan-Tong.pdf[2.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự