Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc hán trong tiếng Việt

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 51      673      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
0dzntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
Thể loại
Ngày đăng
10/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
133
Dung lượng
0.83 M
Lần xem
673
Lần tải
51
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, mục lục, tài liệu tham khảo ra, gồm 3 chương: Chương I: Một số vấn đề lý thuyết Chương II: Đặc điểm hình thái cấu trúc và ngữ nghĩa của thành ngữ gốc Hán Chương III: Thành ngữ gốc Hán được sử dụng trong tiếng Việt hiện

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc hán trong tiếng Việt

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc hán trong tiếng Việt slide 1

Tài liệu Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc hán trong tiếng Việt slide 2

Tài liệu Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc hán trong tiếng Việt slide 3

Tài liệu Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc hán trong tiếng Việt slide 4

Tài liệu Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc hán trong tiếng Việt slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN
____________________________
HOAØNG QUOÁC
MOÄT
VAØI
ÑAËC
ÑIEÅM
NGOÂN
NGÖÕ
CUÛA
THAØNH
NGÖÕ
GOÁC
HAÙN
TRONG
TIEÁNG
VIEÄT
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ
NGÖÕ VAÊN
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 2003
:
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN
____________________________
HOAØNG QUOÁC
MOÄT
VAØI
ÑAËC
ÑIEÅM
NGOÂN
NGÖÕ
CUÛA
THAØNH
NGÖÕ
GOÁC
HAÙN
TRONG
TIEÁNG
VIEÄT
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ
NGÖÕ VAÊN
CHUYEÂN NGAØNH:
NGOÂN NGÖÕ HOÏC SO SAÙNH
MAÕ SOÁ
5.04.27
NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC:
Tieán só NGUYEÃN COÂNG ÑÖÙC
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 01 - 2003
Lôøi caûm taï
Toâi xin chaân thaønh caùm ôn caùc Thaày Coâ ñaõ taän tình giaûng daïy vaø giuùp ñôõ toâi trong
suoát quaù trình hoïc taäp, ñaëc bieät laø tieán só Nguyeãn Coâng Ñöùc,
ngöôøi tröïc tieáp höôùng
daãn toâi thöïc hieän ñeà taøi naøy.
Toâi xin chaân thaønh caùm ôn quí Thaày Coâ phaûn bieän ñaõ cho chuùng toâi nhieàu yù kieán
quyù baùu.
Xin caùm ôn caùc anh chi hoïc vieân cao hoïc cuøng lôùp ñaõ ñoäng vieân giuùp ñoõ toâi trong
quaù trình hoïc taäp.
Do haïn cheá veà thôøi gian vaø khaû naêng coøn coù haïn, luaän vaên naøy khoâng traùnh khoûi
nhöõng thieáu soùt. Chuùng toâi mong nhaän ñöôïc söï chæ baûo cuûa quyù Thaày Coâ.
Kính thö
Hoaøng Quoác

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-thac-si-ngu-van-Mot-vai-dac-diem-ngon-ngu-cua-thanh-ngu-goc-han-trong-tieng-Viet.pdf[0.83 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự