Luận văn thạc sĩ kinh tế

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5      365      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
q7vntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
Thể loại
luan van thac si kinh te, thac si, luan van, kinh te
Ngày đăng
11/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
125
Dung lượng
1.16 M
Lần xem
365
Lần tải
5
  DOWNLOAD

Luận văn thạc sĩ kinh tế của học viên trường đại học kinh tế TP.HCM

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn thạc sĩ kinh tế

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế slide 1

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế slide 2

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế slide 3

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế slide 4

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
PHAÏM THIEÄN HOÀNG VUÕ
HIEÄU QUAÛ KINH DOANH TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN
BAÛO HIEÅM PETROLIMEX – THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP
Chuyeân ngaønh: Quaûn trò kinh doanh
Maõ soá : 60.34.05
LUAN
VAN
THAC

KINH
TE
NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC:
TS. NGOÂ QUANG HUAÂN
Thaønh Phoá Hoà Chí Minh – Naêm 2007
MUÏC LUÏC
Trang phuï bìa
Trang
Lôøi cam ñoan
Muïc luïc
Danh muïc caùc kyù hieäu, chöõ vieát taét
Danh muïc caùc baûng, bieåu
Danh muïc caùc hình veõ, ñoà thò
Môû ñaàu ........................................................................................................................
1
CHÖÔNG I
LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ HIEÄU QUAÛ KINH
DOANH & PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ KINH DOANH
1.1. Lyù luaän chung veà hieäu quaû kinh doanh & phaân tích hieäu quaû kinh doanh............
4
1.1.1. Khaùi nieäm veà hieäu quaû kinh doanh ....................................................................
4
1.1.2. YÙ nghóa naâng cao hieäu quaû kinh doanh..............................................................
4
1.1.3. Khaùi nieäm veà phaân tích hieäu quaû kinh doanh.....................................................
4
1.1.4. YÙ nghóa phaân tích hieäu quaû kinh doanh..............................................................
5
1.1.5. Noäi dung cuûa phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh...................................................
7
1.1.6. Nhieäm vuï cuûa phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh..................................................
9
1.2. Khaùi quaùt veà baûo hieåm vaø hieäu quaû kinh doanh baûo hieåm................................... 10
1.2.1. Khaùi nieäm veà baûo hieåm...................................................................................... 10
1.2.2. Vai troø, chöùc naêng cuûa baûo hieåm........................................................................ 11
1.2.3. Ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm baûo hieåm..................................................................... 13
1.2.4. Caùc loaïi hình baûo hieåm....................................................................................... 16
1.2.5. Caùc nguyeân taéc cô baûn trong hoaït ñoäng kinh doanh baûo hieåm.......................... 16
1.2.6. Ñaëc ñieåm cuûa kinh doanh baûo hieåm phi nhaân thoï.............................................. 18
1.3. Moät soá coâng cuï ñaùnh giaù hieäu quaû kinh doanh baûo hieåm ..................................... 19
1.3.1 Chæ tieâu ñaùnh giaù khaû naêng thanh toaùn ............................................................... 19
1.3.2 Chæ tieâu veà söû duïng voán ...................................................................................... 20
1.3.3. Chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng................................................................ 20
1.3.4. Chæ tieâu ñaùnh giaù khaû naêng sinh lôïi.................................................................... 21
1.3.5. Chæ tieâu veà khaû naêng thanh toaùn......................................................................... 22
1.3.6. Moâ hình phaân tích vaø ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi..................................... 22
1.3.7. Ruûi ro vaø lôïi nhuaän cuûa nhoùm nghieäp vuï baûo hieåm........................................... 22
1.4. Caùc yeáu toá cô baûn taùc ñoäng ñeán hieäu quaû kinh doanh baûo hieåm.......................... 24
1.4.1. Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng beân trong .............................................................. 24
1.4.2. Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng beân ngoaøi............................................................. 24
CHÖÔNG II
THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY COÅ
PHAÀN BAÛO HIEÅM PETROLIMEX TRONG THÔØI GIAN QUA
2.1 Giíi thiÖu tæng quaùt vÒ c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex .................................... 26
2.1.1 Qu¸ tr×nh thμnh lËp vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex........... 26
2.1.2 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm
Petrolimex trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (2000 - 2005)........................................... 32
2.2. Phaân tích, ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty PJICO
giai ñoaïn 2000 – 2005............................................................................................. 48
2.2.1. Phaân tích chæ tieâu khaû naêng thanh toaùn nhanh.................................................... 48
2.2.2. Phaân tích chæ tieâu veà söû duïng voán....................................................................... 50
2.2.3. Phaân tích chæ tieâu veà hieäu quaû hoaït ñoäng........................................................... 51
2.2.4. Phaân tích chæ tieâu veà khaû naêng sinh lôïi............................................................... 52
2.2.5. Phaân tích khaû naêng thanh toaùn............................................................................ 53
2.2.6. Moâ hình phaân tích vaø ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi..................................... 53

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-thac-si-kinh-te.pdf[1.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự