Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 18      697      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
2dzntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
Thể loại
Ngày đăng
10/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
85
Dung lượng
0.43 M
Lần xem
697
Lần tải
18
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đề tài này được thực hiện nhằm phân tích và đánh giá những ưu điểm và hạn chế của hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, qua đó có những đóng góp nhằm hoàn thiện hệ thống này và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng slide 1

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng slide 2

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng slide 3

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng slide 4

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
______________
ÑOÃ TROÏNG HOAØI
PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG CHAÁM ÑIEÅM
TÍN DUÏNG DOANH NGHIEÄP TAÏI
CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC
DOANH TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LAÂM ÑOÀNG
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
TP. Hoà Chí Minh – Naêm 2007
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
______________
ÑOÃ TROÏNG HOAØI
PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG CHAÁM ÑIEÅM
TÍN DUÏNG DOANH NGHIEÄP TAÏI
CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC
DOANH TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LAÂM ÑOÀNG
Chuyeân ngaønh: Kinh teá taøi chính – Ngaân haøng
Maõ soá:
60.31.12
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc: PGS.TS. TRAÀN NGOÏC THÔ
TP.Hoà Chí Minh – Naêm 2007
2
MUÏC LUÏC
Trang
Lôøi cam ñoan
Muïc luïc
Danh muïc caùc kyù hieäu, chöõ vieát taét
Danh muïc caùc baûng, bieåu, ñoà thò
Lôøi môû ñaàu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
Chöông 1: Khaùi quaùt veà quaûn trò ruûi ro cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi
1.1. Ñaëc tröng trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi………………………. 3
1.2. Caùc loaïi ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng…………………………………………………………………………….. 4
1.2.1. Ruûi ro tín duïng--------------------------------------------------------------5
1.2.2. Ruûi ro laõi suaát---------------------------------------------------------------6
1.2.3. Ruûi ro thanh toaùn -----------------------------------------------------------6
1.2.4. Ruûi ro hoái ñoaùi--------------------------------------------------------------7
1.2.5. Caùc ruûi ro khaùc--------------------------------------------------------------8
1.3. AÛnh höôûng cuûa ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng
…………………………………………………………..8
1.4. Quy trình tín duïng taïi caùc ngaân haøng thöông maïi
………………………………………………………….10
1.4.1. Laäp hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng----------------------------------------- 10
1.4.2. Phaân tích tín duïng -------------------------------------------------------- 11
1.4.3. Quyeát ñònh vaø kyù hôïp ñoàng tín duïng----------------------------------- 11
1.4.4. Giaûi ngaân ------------------------------------------------------------------ 12
1.4.5. Giaùm saùt tín duïng--------------------------------------------------------- 12
1.4.6. Thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng--------------------------------------------- 13
1.5. Hoà sô tín duïng…………………….................................................................................................13
1.6. Quy trình phaân loaïi tín duïng
………………………………………………………………………………………………………..14
1.7. Quaûn trò ruûi ro tín duïng………………………………………………………………………………………………………………………20
1.7.1. Khaùi nieäm ----------------------------------------------------------------- 20

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-thac-si-kinh-te-Phan-tich-he-thong-cham-diem-tin-dung-doanh-nghiep-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-quoc-doanh-tren-dia-ban-tinh-Lam-Dong.pdf[0.43 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự