Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoạch định chiến lược phát triển Sfone đến năm 2015

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 43      914      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
oczntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
Thể loại
Ngày đăng
7/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
126
Dung lượng
1.15 M
Lần xem
914
Lần tải
43
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Là một trong số những thị trường đầu tư hấp dẫn- ngành viễn thông Việt Nam đang là đích đến của các nhà đầu tư nước ngoài. Cơ hội nhiều và thách thức cũng lắm, Cơ hội là các doanh nghiệp trong nước có điều kiện tiếp cận công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại, được thử sức trên đấu trường

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoạch định chiến lược phát triển Sfone đến năm 2015

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoạch định chiến lược phát triển Sfone đến năm 2015 slide 1

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoạch định chiến lược phát triển Sfone đến năm 2015 slide 2

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoạch định chiến lược phát triển Sfone đến năm 2015 slide 3

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoạch định chiến lược phát triển Sfone đến năm 2015 slide 4

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoạch định chiến lược phát triển Sfone đến năm 2015 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HCM
PHAN MINH TUAÁN
HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN S-FONE
ÑEÁN NAÊM 2015
Chuyeân ngaønh : QUAÛN TRÒ KINH DOANH
Maõ soá :
60.34.05
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC
TIEÁN SÓ: NGUYEÃN THANH HOÄI
Tp. Hoà Chí Minh - Naêm 2006
MUÏC LUÏC
Trang
CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH....1
1.1 Caùc khaùi nieäm cô baûn veà chieán löôïc...................................................1
1.1.1 Khaùi nieäm veà chieán löôïc..................................................................1
1.1.2 Khaùi nieäm veà quaûn trò chieán löôïc.....................................................1
1.2 Vai troø cuûa quaûn trò chieán löôïc............................................................1
1.3 Quy trình xaây döïng chieán löôïc............................................................2
1.3.1 Phaân tích caùc yeáu toá beân ngoaøi........................................................2
1.3.1.1 Caùc yeáu toá moâi tröôøng vi moâ.........................................................2
1.3.1.2 Caùc yeáu toá moâi tröôøng vó moâ.........................................................4
1.3.2 Phaân tích caùc yeáu toá beân trong.........................................................6
1.3.2.1 Marketing......................................................................................6
1.3.2.2 Taøi chính- Keá toaùn.........................................................................8
1.3.2.3 Coâng ngheä, saûn xuaát......................................................................9
1.3.2.4 Quaûn trò-Nhaân söï...........................................................................9
1.3.3 Xaùc ñònh muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.............................................12
1.3.3.1 Vieãn caûnh vaø nhieäm vuï cuûa toå chöùc............................................12
1.3.3.2 Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.........................................................13
1.3.4 Xaây döïng chieán löôïc, löïa choïn chieán löôïc then choát ....................14
1.4 Moät soá coâng cuï xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc ............................16
1.4.1 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi EFE .................................16
1.4.2
Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong IFE
.................................18
1.4.3
Ma traän hình aûnh caïnh tranh ICM ................................................19
1.4.4
Ma traän SWOT.............................................................................20
1.4.5
Ma traän chieán löôïc chính..............................................................21
TOÙM TAÉT CHÖÔNG I...........................................................................23
CHÖÔNG II: THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA S-FONE
THÔØI GIAN QUA....................................................................................24
2.1. Toång quan veà Trung Taâm ñieän thoaïi di ñoäng S-Fone......................24
2.1.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån.....................................................24
2.1.2 Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa S-Telecom............................................27
2.1.3 Cô caáu toå chöùc cuûa S-Telecom ......................................................28
2.2. Phaân tích caùc yeáu toá noäi boä aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa S-Fone.28
2.2.1 Marketing.......................................................................................28
2.2.1.1 Saûn phaåm.....................................................................................28
2.2.1.2 Giaù caû ..........................................................................................30
2.2.1.3 Phaân phoái.....................................................................................32
2.2.1.4 Khuyeán maõi, quaûng caùo ..............................................................33
2.2.2 Taøi chính & Keá toaùn.......................................................................35
2.2.3 Coâng ngheä, saûn xuaát.......................................................................36
2.2.4 Quaûn trò- Nhaân söï...........................................................................37
2.2.5 Ma traän ñaùnh giaù moâi tröôøng noäi boä (IEF) ....................................40
2.3 Phaân tích caùc yeáu toá beân ngoaøi aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa
S-Fone................................................................................................41
2.3.1
Moâi tröôøng vó moâ cuûa Trung taâm..................................................41
2.3.1.1 Caùc yeáu toá kinh teá.......................................................................41
2.3.1.2 Caùc yeáu toá Chính trò- Phaùp luaät...................................................42
2.3.1.3 Caùc yeáu toá vaên hoaù-xaõ hoäi..........................................................43
2.3.1.4 Caùc yeáu toá kyõ thuaät- Coâng ngheä.................................................43
2.3.2 Moâi tröôøng vi moâ cuûa Trung Taâm..................................................45

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

4
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (1)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
4/12/2021 5:44:19 PM
Cám ơn bạn đã share tài liệu

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-thac-si-kinh-te-Hoach-dinh-chien-luoc-phat-trien-Sfone-den-nam-2015.pdf[1.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự