Luận văn thạc sĩ kinh tế: Cho vay hạn mức tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại ngân hàng NNPTNT

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 34      798      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
eezntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học
Thể loại
Ngày đăng
11/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
82
Dung lượng
0.54 M
Lần xem
798
Lần tải
34
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO, mở ra cơ hội cho phát triển kinh tế, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Việc xuất hiện, hình thành các tập đòan kinh tế, tập đòan đa quốc gia sẽ tạo ra cơ hội cho sự ra đời các DNNVV họat động theo hình thức xâu chuỗi, dịch vụ, gia công, phân

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Cho vay hạn mức tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại ngân hàng NNPTNT

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Cho vay hạn mức tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại ngân hàng NNPTNT slide 1

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Cho vay hạn mức tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại ngân hàng NNPTNT slide 2

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Cho vay hạn mức tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại ngân hàng NNPTNT slide 3

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Cho vay hạn mức tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại ngân hàng NNPTNT slide 4

Tài liệu Luận văn thạc sĩ kinh tế: Cho vay hạn mức tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại ngân hàng NNPTNT slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

- 1 -
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------
ĐOÀN VŨ THIÊN
CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ
NHỎ TẠI NHNo &
PTNT THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH – Năm 2007
- 2 -
MUÏC LUÏC
Trang phuï bìa.
Lôøi cam ñoan.
Muïc luïc.
Danh muïc caùc chöõ vieát taét, caùc baûng.
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG VAØ
DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA................................................................................... 1
1.1
TÍN DUÏNG VAØ VAI TROØ CUÛA TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG. ............................... 1
1.1.1
Khaùi nieäm vaø baûn chaát cuûa tín duïng....................................................................... 2
1.1.2
Chöùc naêng cuûa tín duïng.......................................................................................... 3
1.1.3
Vai troø cuûa tín duïng. ............................................................................................... 5
1.1.4
Phaân loaïi tín duïng................................................................................................... 5
1.2
PHÖÔNG THÖÙC CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG............................... 6
1.2.1
Khaùi nieäm cho vay theo haïn möùc tín duïng............................................................. 6
1.2.2
Öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm cuûa phöông thöùc cho vay theo haïn möùc tín duïng........... 7
1.2.3
Chöùc naêng cuûa cho vay theo haïn möùc tín duïng...................................................... 7
1.2.4
Kyõ thuaät cho vay theo haïn möùc tín duïng................................................................ 7
1.3
TOÅNG QUAN VEÀ DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA. ........................................17
1.3.1
Ñònh nghóa doanh nghieäp nhoû vaø vöøa....................................................................17
1.3.2
Sô löôïc quaù trình phaùt trieån cuûa doanh nghieäp nhoû vaø vöøa töø 2001 ñeán 2005.......18
1.3.3
Söï caàn thieát cuûa nguoàn voán tín duïng chính thöùc ñoái vôùi söï phaùt trieån doanh
nghieäp nhoû vaø vöøa. ................................................................................................22
TOÙM LÖÔÏC CHÖÔNG 1..................................................................................................24
CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG HOÏAT ÑOÄNG CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC ÑOÁI
VÔÙI CAÙC DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NHNo & PTNT VIEÄT NAM.........25
2.1
GIÔÙI THIEÄU SÔ NEÙT VEÀ NHNo & PTNT VIEÄT NAM.......................................25
- 3 -
2.1.1
Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån............................................................................25
2.1.2
Cô caáu toå chöùc .......................................................................................................26
2.1.3
Caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa NHNo & PTNT Vieät Nam..........................................27
2.2
THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG ÑOÁI
VÔÙI CAÙC DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NHNo & PTNT VIEÄT NAM. 39
2.2.1
Hoaït ñoäng cho vay cuûa NHNo & PTNT Vieät Nam................................................39
2.2.2
Hoaït ñoäng tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV...............................................................41
2.2.3
Cô sôû phaùp lyù ñoái vôùi hoaït ñoäng cho vay theo haïn möùc tín duïng taïi NHNo &
PTNT Vieät Nam.....................................................................................................46
2.2.4
Lôïi ñieåm cuûa cho vay theo haïn möùc tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV......................47
2.3
THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG TAÏI
NHNo & PTNT VIEÄT NAM..................................................................................47
2.3.1
Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc töø hoaït ñoäng cho vay theo haïn möùc tín duïng. ................47
2.3.2
Nhöõng toàn taïi trong hoaït ñoäng cho vay theo haïn möùc tín duïng.............................49
2.3.3
Nguyeân nhaân nhöõng toàn taïi trong hoaït ñoäng cho vay theo haïn möùc tín duïng.......51
TOÙM LÖÔÏC CHÖÔNG 2..................................................................................................54
CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ VAØ MÔÛ ROÄNG CHO VAY
THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI
CAÙC DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA
TAÏI NHNo & PTNT VIEÄT NAM....................................................................................55
3.1
MUÏC TIEÂU CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM ÑEÁN NAÊM
2010. ......................................................................................................................55
3.2
ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA NHNo & PTNT VIEÄT NAM ÑEÁN NAÊM
2010. ......................................................................................................................56
3.2.1
Muïc tieâu toång quaùt.................................................................................................56
3.2.2
Muïc tieâu cuï theå......................................................................................................57
3.2.3
Moät soá chæ tieâu cuï theå:...........................................................................................58
3.3
ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CAÙC DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA ÔÛ
VIEÄT
NAM ÑEÁN NAÊM 2010..........................................................................................60

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
5/17/2020 3:02:51 AM
Tài liệu hay ứng dụng được

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-thac-si-kinh-te-Cho-vay-han-muc-tin-dung-doi-voi-cac-DN-vua-va-nho-tai-ngan-hang-NNPTNT.pdf[0.54 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự