Luận văn :Kiểm thử phần mềm và xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 36      326      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
wuuntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
kiểm thử, testing
Ngày đăng
20/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
154
Dung lượng
3.27 M
Lần xem
326
Lần tải
36
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Hiện nay tiến trình kiểm thử phần mềm là một tiến trình hết sức quang trọng trong quy trình sản xuất phần mềm, một yếu tố cũng rất quang trọng đó là hỗ trợ quản lý kiểm thử.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn :Kiểm thử phần mềm và xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn :Kiểm thử phần mềm và xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý slide 1

Tài liệu Luận văn :Kiểm thử phần mềm và xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý slide 2

Tài liệu Luận văn :Kiểm thử phần mềm và xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý slide 3

Tài liệu Luận văn :Kiểm thử phần mềm và xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý slide 4

Tài liệu Luận văn :Kiểm thử phần mềm và xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
/ӡi cám ѫn
Lӡi ÿҫu tiên, chúng em xin chân thành cám ѫn thҫy Lâm Quang VNJ, thҫy
Phҥm Minh Tuҩn ÿã tұn tâm hѭӟng dүn chúng em, giúp ÿӥ chúng em hoàn thành ÿӅ
tài này.
Chúng em cNJng xin cám ѫn các thҫy cô, cán bӝ giҧng viên trҿÿã nhiӋt tình
ÿóng góp nhӳng kinh nghiӋm, ý kiӃn quý báu cho chúng em.
Chúng em xin gӱi lӡi cám ѫn tҩt cҧ các quý thҫy cô ÿã giҧng dҥy, cung cҩp
cho chúng em vӕn kiӃn thӭc quý báu suӕt nhӳng năm hӑc vӯa qua.
Chúng em cám ѫn khoa Công nghӋ thông tin trѭӡng Ĉҥi hӑc Khoa hӑc Tӵ
nhiên ÿã tҥo ÿLӅu kiӋn cho chúng em thӵc hiӋn ÿӅ tài này.
Chúng tôi cNJng xin cám ѫn các bҥn ÿã nhiӋt tình giúp ÿӥ khi chúng tôi
Yѭӟng phҧi nhӳng khó khăn, ÿӝng viên chúng tôi trong suӕt quá trình thӵc hiӋn ÿӅ
tài luұn văn tӕt nghiӋp này.
Mһc dù chúng em ÿã cӕ gҳng rҩt nhiӅu ÿӇ hoàn thành tӕt luұn văn, nhѭng
chҳc chҳn không tránh khӓi nhӳng thiӃu sót, chúng em rҩt mong ÿѭӧc sӵ cҧm thông
và tұn tình giúp ÿӥ cӫa quý thҫy cô.
Tp. Hӗ Chí Minh, 07/2004
Nhóm sinh viên thӵc hiӋn
VNJ Ngӑc Sen – NguyӉn Thӏ Quyên
/ӡi mӣÿҫu
Sau cuӝc khӫng hoҧng trong ngành công nghӋ thông tin vào ÿҫu nhӳng năm
2000, ÿӃn nay, công nghӋ sҧn xuҩt phҫn mӅm trên thӃ giӟi và nhҩt là ӣ ViӋt Nam
ÿang tiӃn nhӳng bѭӟc tiӃn mҥnh mӁ hѫn. Vѭӧt qua cuӝc khӫng hoҧng này, ngoài
nhӳng kinh nghiӋm trong kinh doanh, các công ty tin hӑc ViӋt Nam nhұn thӭc ÿѭӧc
ҵng quy trình sҧn xuҩt phҫn mӅm cӫa chính công ty hӑ cҫn ÿѭӧc nâng cҩp vӟi mөc
tiêu ÿҫu tiên là nâng cao chҩt lѭӧng, tăng tính chuyên nghiӋp trong sҧn xuҩt phҫn
mӅm. Và tӯÿó tiӃn trình kiӇm thӱ phҫn mӅm trӣ thành tiӃn trình vô cùng quan
trӑng trong quy trình sҧn xuҩt phҫn mӅm.
Trong mӝt quy trình sҧn xuҩt phҫn mӅm, ngoài viӋc thành lұp các chuҭn
coding, phân công sҳp xӃp các công viӋc cho các thành viên trong tә chӭc, quҧn lý
các tài liӋu nhѭ các bҧn ÿһc tҧ yêu cҫu, bҧn phân tích thiӃt kӃ chѭѫng trình, chѭѫng
trình nguӗn,… thì mӝt yӃu tӕ cNJng rҩt quan trӑng là hӛ trӧ quҧn lý tiӃn trình kiӇm
thӱ bao gӗm hӛ trӧ quҧn lý các trѭӡng hӧp kiӇm thӱ, các bҧn báo cáo kiӇm thӱ, các
lӛi…
Chúng emÿã thӵc hiӋn ÿӅ tài “Tìm hiӇu vӅ kiӇm thӱ phҫn mӅm và Xây dӵng
hӋ thӕng hӛ trӧ quҧn lý tiӃn trình kiӇm thӱ” nhҵm hiӇu rõ tiӃn trình kiӇm thӱ, các
loҥi kiӇm thӱ, cách kiӇm thӱ, viӋc quҧn lý kiӇm thӱ, nhӳng mөc tiêu, thuұn lӧi mà
tiӃn trình này ÿem lҥi.
Luұn văn cӫa chúng em ÿѭӧc trình bày vӟi bҧy chѭѫng chính, bao gӗm:
-
Ch˱˯ng 1 Mӣÿҫu
-
Ch˱˯ng 2 Tәng quan vӅ kiӇm thӱ phҫn mӅm
-
Ch˱˯ng 3 Các loҥi kiӇm thӱ phҫn mӅm
-
Ch˱˯ng 4 Các công cө hӛ trӧ
-
Ch˱˯ng 5 Phát triӇn công cө quҧn lý tiӃn trình kiӇm thӱ
-
Ch˱˯ng 6 Thӱ nghiӋm
-
Ch˱˯ng 7 Tәng kӃt và hѭӟng phát triӇn
-
Phͭ lͭc
0ӨC LӨC
Ch˱˯ng 1
0ͧÿ̯u......................................................................................................1
1.1 Tҫm quan trӑng cӫa viӋc quҧn lý tiӃn trình kiӇm thӱ......................................................1
1.2 Khái quát vai trò quҧn lý kiӇm thӱ...................................................................................1
1.3 Mөc tiêu ÿӅ tài....................................................................................................................2
Ch˱˯ng 2
7͝ng quan v͉ ki͋m th͵ ph̯n m͉m............................................................4
2.1 KiӇm thӱ phҫn mӅm là gì?.................................................................................................4
2.2 Mөc ÿích cӫa viӋc kiӇm thӱ phҫn mӅm.............................................................................4
2.3 Các giai ÿRҥn kiӇm thӱ phҫn mӅm....................................................................................5
2.3.1 Giai ÿRҥn 1: Phác hӑa môi trѭӡng cӫa phҫn mӅm........................................................................6
2.3.2 Giai ÿRҥn 2: Tìm các kӏch bҧn kiӇm thӱ......................................................................................9
2.3.3 Giai ÿRҥn 3: Thӵc thi và ÿánh giá kӏch bҧn kiӇm thӱ.................................................................11
2.3.4 Giai ÿRҥn 4: Ĉánh giá tiӃn trình kiӇm thӱ..................................................................................12
2.4 KiӇm thӱ trong các giai ÿRҥn phát triӇn phҫn mӅm.......................................................13
2.4.1 KiӇm thӱ trong giai ÿRҥn ÿһc tҧ yêu cҫu....................................................................................14
2.4.2 KiӇm thӱ trong giai ÿRҥn thiӃt kӃ..............................................................................................15
2.4.3 KiӇm thӱ trong giai ÿRҥn lұp trình ...........................................................................................16
2.5 Ngѭӡi kiӇm thӱ ...............................................................................................................16
2.6 Luӗng thông tin kiӇm thӱ................................................................................................18
2.7 Phân biӋt các khái niӋm...................................................................................................19
2.7.1 Phân biӋt QC và QA.................................................................................................................19
2.7.2 Phân biӋt E
or, Fault, Failure...................................................................................................20
2.8 Chҩt lѭӧng phҫn mӅm và viӋc ÿҧm bҧo chҩt lѭӧng phҫn mӅm......................................22
2.8.1 Các nhân tӕ chҩt lѭӧng cӫa phҫn mӅm......................................................................................22
2.8.2 Ĉӝÿo chҩt lѭӧng phҫn mӅm.....................................................................................................24
2.8.3 Vai trò cӫa viӋc quҧn lý chҩt lѭӧng phҫn mӅm..........................................................................26
2.8.4 Tҥi sao cҫn quҧn lý chҩt lѭӧng ?...............................................................................................30
Ch˱˯ng 3
Các lo̩i ki͋m th͵ ph̯n m͉m...................................................................31
3.1 KiӇm thӱ hӝp ÿen.............................................................................................................31
3.2 KiӇm thӱ hӝp trҳng..........................................................................................................33
3.3 Nhӳng nét khác nhau cѫ bҧn giӳa kiӇm thӱ hӝp ÿen và hӝp trҳng ...............................34
3.4 KiӇm thӱ cho hӋ thӕng thӡi gian thӵc.............................................................................35
3.5 Các loҥi kiӇm thӱ hӝp ÿen...............................................................................................36
3.5.1 Oracles testing..........................................................................................................................36
3.5.2 Domain testing.........................................................................................................................37
3.5.3 Function testing........................................................................................................................39
3.5.4 Combination testing .................................................................................................................40
3.5.5 Regression testing ....................................................................................................................47
3.5.6 Risk based testing.....................................................................................................................50
3.5.7 Senario testing..........................................................................................................................55
3.5.8 Specification based testing........................................................................................................58
3.5.9 User testing..............................................................................................................................62
3.5.10 Stress testing..........................................................................................................................63
3.5.11 Integration Testing .................................................................................................................64

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-Kiem-thu-phan-mem-va-xay-dung-he-thong-ho-tro-quan-ly.pdf[3.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự