LUẬN VĂN ĐIỀU KHIỂN QUẠT TỪ XA BẰNG TIA HỒNG NGOẠI

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8      269      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
e3vntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
6/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
80
Dung lượng
0.56 M
Lần xem
269
Lần tải
8
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày nay, với những ứng dụng của khoa học kỹ thuật tiên tiến, thế giới của chúng ta đã và đang một ngày thay đổi, văn minh và hiện đại hơn. Sự phát triển của kỹ thuật điện tử đã tạo ra hàng lọat những thiết bị với các đặc điểm nổi bật như sự chính xác cao, tốc độ nhanh, gọn nhẹ là những yếu tố rất

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

LUẬN VĂN ĐIỀU KHIỂN QUẠT TỪ XA BẰNG TIA HỒNG NGOẠI

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu LUẬN VĂN ĐIỀU KHIỂN QUẠT TỪ XA BẰNG TIA HỒNG NGOẠI slide 1

Tài liệu LUẬN VĂN ĐIỀU KHIỂN QUẠT TỪ XA BẰNG TIA HỒNG NGOẠI slide 2

Tài liệu LUẬN VĂN ĐIỀU KHIỂN QUẠT TỪ XA BẰNG TIA HỒNG NGOẠI slide 3

Tài liệu LUẬN VĂN ĐIỀU KHIỂN QUẠT TỪ XA BẰNG TIA HỒNG NGOẠI slide 4

Tài liệu LUẬN VĂN ĐIỀU KHIỂN QUẠT TỪ XA BẰNG TIA HỒNG NGOẠI slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ
--o0o--
LUAÄN
VAÊN
TOÁT
NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI:
ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA QUAÏT BAÈNG
TIA HOÀNG NGOAÏI
Sinh vieân thöïc hieän
: HUYØNH NGOÏC DUÕNG
Lôùp
: 95KÑÑ
Caùn boä höôùng daãn
: NGUYEÃN PHÖÔNG QUANG
THAÙNG 02/2000
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HCM
ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
KHOA ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ
NHIEÄM
VUÏ
LUAÄN
VAÊN
TOÁT
NGHIEÄP
Hoï vaø teân sinh vieân : HUYØNH NGOÏC DUÕNG
Lôùp : 95KÑÑ
Ngaønh : ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
1.
Teân ñeà taøi:
ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA QUAÏT BAÈNG TIA HOÀNG NGOAÏI
2.
Caùc soá lieäu ban ñaàu
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3.
Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh tính toaùn
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4.
Caùc baûn veõ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5.
Giaùo vieân höôùng daãn :
NGUYEÃN PHÖÔNG QUANG
6.
Ngaøy giao nhieäm vuï : 13/12/1999
7.
Ngaøy hoaøn thaønh
: 28/02/2000
Giaùo vieân höôùng daãn
Thoâng qua boä moân
Ngaøy .......thaùng ........naêm 2000
Chuû nhieäm boä moân
NGUYEÃN PHÖÔNG QUANG

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

LUAN-VAN-DIEU-KHIEN-QUAT-TU-XA-BANG-TIA-HoNG-NGOAI.pdf[0.56 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự