Luận Văn: Điều Khiển Mờ Và Giao Thức Can Trong Đồng Bộ Tốc Độ Hệ Động Cơ DC

Điện - Điện tử - Viễn thông
  Đánh giá    Viết đánh giá
 23      387      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
sc0ntq
Danh mục
Điện - Điện tử - Viễn thông
Thể loại
Ngày đăng
31/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
139
Dung lượng
2.10 M
Lần xem
387
Lần tải
23
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận Văn: Điều Khiển Mờ Và Giao Thức Can Trong Đồng Bộ Tốc Độ Hệ Động Cơ DC

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận Văn: Điều Khiển Mờ Và Giao Thức Can Trong Đồng Bộ Tốc Độ Hệ Động Cơ DC slide 1

Tài liệu Luận Văn: Điều Khiển Mờ Và Giao Thức Can Trong Đồng Bộ Tốc Độ Hệ Động Cơ DC slide 2

Tài liệu Luận Văn: Điều Khiển Mờ Và Giao Thức Can Trong Đồng Bộ Tốc Độ Hệ Động Cơ DC slide 3

Tài liệu Luận Văn: Điều Khiển Mờ Và Giao Thức Can Trong Đồng Bộ Tốc Độ Hệ Động Cơ DC slide 4

Tài liệu Luận Văn: Điều Khiển Mờ Và Giao Thức Can Trong Đồng Bộ Tốc Độ Hệ Động Cơ DC slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
------------o0o------------
BK
TP.HCM
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
ÑIEÀU KHIEÅN MÔØ VAØ GIAO THÖÙC CAN
TRONG ÑOÀNG BOÄ TOÁC ÑOÄ HEÄ ÑOÄNG CÔ DC
GVHD : KS. LEÂ NGOÏC ÑÌNH
SVTH
: NGUYEÃN GIA MINH THAÛO
LÔÙP
: DD04KSTN
MSSV
: 40402363
TP. HOÀ CHÍ MINH , 1/ 2009
i
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
Thaønh phoá Hoà Chí Minh
===================================
Khoa: ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
Boä moân: ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
NHIEÄMVUÏ LUAÄNVAÊNTOÁT NGHIEÄP
HOÏ VAØ TEÂN:....................................................................................MSSV:…………….
NGAØNH:.......................................................................................….LÔÙP:…………........
1.
Ñaàu ñeà luaän aùn:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.
Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.
Ngaøy giao nhieäm vuï luaän aùn:______________________________________________
4.
Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï:
______________________________________________
5.
Hoï teân ngöôøi höôùng daãn:
Phaàn höôùng daãn:
1) ___________________________________
_________________________
2) ___________________________________
_________________________
3) ___________________________________
_________________________
Noäi dung vaø yeâu caàu LATN ñaõ ñöôïc thoâng qua boä moân.
Ngaøy_____ thaùng_____ naêm________
CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN
NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH
(Kyù vaø ghi roõ hoï teân)
(Kyù vaø ghi roõ hoï teân)
PHAÀN DAØNH CHO KHOA BOÄ MOÂN
Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ______________________
Ñôn vò: ______________________________________
Ngaøy baûo veä: _________________________________
Ñieåm toång keát:________________________________
Nôi löu tröõ luaän aùn: ____________________________
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA
ÑIEÄN-ÑIEÄN TÖÛ
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
-----------
Ngaøy
thaùng
naêm
PHIEÁU CHAÁM BAÛOVEÄ
LVTN
(Daønh cho ngöôøi höôùng daãn)
1.
Hoï vaø teân SV: ___________________________________________________________
MSSV:
Ngaønh (chuyeân ngaønh):
______________________________
2.
Ñeà taøi : _________________________________________________________________
3.
Hoï teân ngöôøi höôùng daãn : __________________________________________________
4.
Toång quaùt veà baûng thuyeát minh : ____________________________________________
Soá trang
_________
Soá chöông
_____________
Soá baûng soá lieäu
_________
Soá hình veõ
_____________
Soá taøi lieäu tham khaûo
_________
Phaàn meàm tính toaùn
_____________
Hieän vaät (saûn phaåm )
_________
5.
Toång quaùt veà caùc baûn veõ :
- Soá baûng veõ:
aûn A1
aûn A2
khoå khaùc
- Soá baûn veõ tay
soá baûn veõ treân maùy tính
6.
Nhöõng öu ñieåm chính cuûa LVTN :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7.
Nhöõng thieáu soùt chính cuûa LVTN:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8.
Ñeà nghò:
Ñöôïc baûo veä
Boå sung theâm ñeåbaûo veä
Khoâng ñöôïc baûo veä
9.
3 caâu hoûi SV phaûi traû lôøi tröôùc Hoäi ñoàng :
a)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10.
Ñaùnh giaù chung ( baèng chöõ :gioûi, khaù, TB ) :
Ñieåm
__________ / 10
Kyù teân (ghi roõ hoï teân )

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-Van-Dieu-Khien-Mo-Va-Giao-Thuc-Can-Trong-Dong-Bo-Toc-Do-He-Dong-Co-DC.pdf[2.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự