Luận văn cử nhân tin học: Nén âm thanh file WAV theo chuẩn MPEG

Công nghệ thông tin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 12      230      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
rozntq
Danh mục
Công nghệ thông tin
Thể loại
Ngày đăng
29/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
71
Dung lượng
0.76 M
Lần xem
230
Lần tải
12
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn cử nhân tin học: Nén âm thanh file WAV theo chuẩn MPEG

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn cử nhân tin học: Nén âm thanh file WAV theo chuẩn MPEG slide 1

Tài liệu Luận văn cử nhân tin học: Nén âm thanh file WAV theo chuẩn MPEG slide 2

Tài liệu Luận văn cử nhân tin học: Nén âm thanh file WAV theo chuẩn MPEG slide 3

Tài liệu Luận văn cử nhân tin học: Nén âm thanh file WAV theo chuẩn MPEG slide 4

Tài liệu Luận văn cử nhân tin học: Nén âm thanh file WAV theo chuẩn MPEG slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Khoa CNTT –
ĐHBKHN
GVHD thầy: Dư Thanh Bình
Mục lục......................................................................................................................1
Lời nói đầu................................................................................................................3
PHẦN I .
LÝ THUYẾT..........................................................................................4
CHƢƠNG 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ÂM THANH.............................5
I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN - SÓNG CƠ...................................................6
1.1. Sự hình thành sóng trong môi trƣờng đàn hồi...............................................6
1.2. Các đặc trƣng của sóng. ...................................................................................7
1.3. Phƣơng trình sóng.............................................................................................8
II. SÓNG ÂM VÀ ĐẶC TÍNH ÂM THANH. .......................................................8
2.1 Dao động âm và sự truyền dao động................................................................8
2.2 Đơn vị vật lý của âm thanh...............................................................................9
2.3. Đặc tính sinh lý về sự cảm thụ âm...................................................................12
CHƢƠNG 2. WAVE FILE. ....................................................................................16
I.
MULTIMEDIA WINDOWS..............................................................................16
II. CẤU TRÚC WAVE FILE..................................................................................17
2.1 RIFF file..............................................................................................................17
2.2 Cấu trúc File Wave................................................................................17
III. ĐỌC RIFF FILES.............................................................................................21
CHƢƠNG 3. LÝ THUYẾT XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ .............................................25
I. TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC..............................................................25
1. Giới thiệu ....................................................................................................25
2. Đáp ứng xung trong hệ TTBB ..................................................................25
3. Tính chất của tổng chập của hệ TTBB.....................................................26
4. Hệ nhân quả................................................................................................27
5. Tính ổn định...............................................................................................27
6. Phƣơng trình sai phân tuyến tính hệ số hằng..........................................28
7. Biểu diễn các hệ rời rạc trong miền tần số ..............................................28
8. Định lý lấy mẫu Shannon..........................................................................30
II.
PHÉP BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC..........................................................30
1. Chuỗi Fourier rời rạc của tín hiệu rời rạc tuần hoàn ......................................30
2. Biến đổi Fourier rời rạc của tín hiệu có độ dài hữu hạn..................................31
3. Phép biến đổi nhanh Fourier (FFT)...................................................................32
CHƢƠNG 4. GIỚI THIỆU VỀ MPEG. ................................................................33
I.
GIỚI THIỆU........................................................................................................33
1. MPEG là gì? .........................................................................................................33
2. So sánh các chuẩn MPEG...................................................................................33
3. Am thanh MPEG.................................................................................................34
4. Các khái niệm cơ bản ..........................................................................................35
5. Hoạt động....................................................................................................38
II.
CÁC KHÁI NIỆM TRONG ÂM THANH MPEG.........................................40
1. Lƣợc đồ mã hóa Perceptual Sub-band...............................................................40
2. Giải thích hiệu qủa che (masking efficiency).....................................................41
3. Các lớp của âm thanh MPEG....................................................................43
III. CÁC THÔNG SỐ..............................................................................................45
CHƢƠNG 5. CÁC GIẢI THUẬT NÉN ÂM THANH .........................................50
I.
LÝ THUYẾT THÔNG TIN ...............................................................................50
II. CÁC GIẢI THUẬT NÉN KHÔNG CÓ TỔN THẤT......................................51
1. Mã hóa Huffman........................................................................................51
SVTH:
Đỗ Văn Tuấn
www.khotrithuc.com
Trang
1
Khoa CNTT –
ĐHBKHN
GVHD thầy: Dư Thanh Bình
2. Mã hóa Huffman sửa đổi...........................................................................53
3. Mã hóa số học.............................................................................................54
4. Giải thuật Lempel-Ziv-Welch (LZW)......................................................55
III. CÁC GIẢI THUẬT NÉN CÓ TỔN THẤT ...................................................57
1. Các phƣơng pháp nén âm thanh đơn giản ..............................................57
2. Nén âm thanh dùng mô hình âm tâm lý ..................................................57
3. Nén âm thanh theo chuẩn MPEG.............................................................58
PHẦN II. THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH.............................................................60
CHƢƠNG 6. LƢU ĐỒ GIẢI THUẬT VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU ....................61
I. SƠ ĐỒ KHỐI........................................................................................................61
II. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ ĐỊNH NGHĨA.......................................................62
CẤU TRÚC DỮ LIỆU.............................................................................................62
Các cấu trúc về file..................................................................................................62
Các cấu trúc về dòng bít dữ liệu.............................................................................63
Các cấu trúc để định dạng dòng bít dữ liệu...........................................................63
Các cấu trúc huffmancodetab.................................................................................67
Các cấu trúc tính MDCT.........................................................................................67
Các cấu trúc scalefac_struct ...................................................................................67
B. CÁC ĐỊNH NGHĨA............................................................................................68
Các định nghĩa dùng trong truy xuất dữ liệu........................................................68
Các định nghĩa dùng trong tính toán FFT ............................................................68
Các định nghĩa dùng trong định dạng dòng dữ liệu.............................................68
Các định nghĩa dùng trong bộ mã hoá Huffman..................................................68
Các định nghĩa dùng trong phân tích dữ liệu........................................................69
Các định nghĩa dùng trong mô hình âm tâm lý ....................................................69
Các định nghĩa dùng trong truy xuất nhập dữ liệu..............................................69
Các định nghĩa dùng trong cấu trúc file Wave và file Mpeg...............................69
III. LƢU ĐỒ.............................................................................................................71
CHƢƠNG 7: GIAO DIỆN VÀ THUYẾT MINH CHƢƠNG TRÌNH................75
GIỚI THIỆU............................................................................................................75
GIAO DIỆN..............................................................................................................75
III.CHƢƠNG TRÌNH .............................................................................................77
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................87
Lời nói đầu
Công nghệ thông tin là ngành công nghiệp mũi nhọn của thế giới nói chung và của
việt nam nói riêng, nó đã phát triển mạnh mẽ không ngừng trong những năm gần
đây. Khi đời sống đƣợc nâng lên khoa học kỹ thuật phát triển nhu cầu về giải trí
cũng đa dạng lên, các loại hình giải trí không ngừng gia tăng và ngày càng phong
phú, đa dạng các loại hình giải trí nhƣ: trò chơi điện tử, nghe nhạc xem phim, xem
ca nhạc(video), và đặc biệt là những trong chơi dạng không gian ba chiều. Sự phát
triển ồ ạt này đã dẫn tới ngành công nghệ phần cứng đã không thể đáp ứng đƣợc
những đòi hỏi về lƣu trữ, đồng hành với sự phát triển này là mạng máy tính đó
chính là Internet ngày càng phát triển số lƣợng ngƣời tham gia truy cập ngày càng
lớn và nhu cầu của họ thì ngày càng phong phú và đa dạng về tất cả các loại hình
nói trên. Do đó tốc độ truy cập, tốc độ truyền tải trên mạng đƣợc quan tâm hơn để
cho ngƣời dùng không phải sốt ruột ngồi chờ những trang web mà mình truy cập,
SVTH:
Đỗ Văn Tuấn
www.khotrithuc.com
Trang
2
Khoa CNTT –
ĐHBKHN
GVHD thầy: Dư Thanh Bình
họ không phải bực mình khi download những file âm thanh và những bài hát mà
họ ƣa thích vì đƣờng truyền quá chậm trong khi công nghệ phần cứng đã phát
triển mạnh. Chính vì vậy các nhà nghiên cứu phần mềm đã chú ý đến việc phát
triển phần mềm để hỗ trợ phần cứng. Họ đã tạo ra những chƣơng trình phần mềm
hỗ trợ tích cực phần cứng, từ đó đã ra đời những phần mềm nén âm thanh, hình
ảnh, nén video, tách âm thanh từ những file video…để tạo ra những dạng âm
thanh, hình ảnh, video nhƣ mindi, mpeg, mp3, mp4… những file ảnh dạng gif,
jpeg…với dung lƣợng lƣu trữ vô cùng nhỏ mặc dù chất lƣợng có giảm đi đôi chút
nhƣng không đáng kể so với những gì nó đạt đƣợc để truyền tải, truy cập nhanh
hơn.
Sự tồn tại của chuẩn JPEG (Joint Photographic Experts Group) chỉ để giảm tốc độ
it và chủ yếu phục vụ cho hình ảnh, rõ ràng là không đủ đáp ứng cho hình ảnh
động có kèm âm thanh. Để đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng, một nhóm các chuyên
gia về hình ảnh động (Moving Picture Experts Group), gọi tắt là MPEG, đƣợc
thành lập để nghiên cứu đƣa ra những lƣợc đồ mã hóa phù hợp cho việc truyền
hình ảnh động và ghi lại chúng theo tiêu chuẩn trong các thiết bị lƣu trữ số nhƣ
CD-ROM, Video CD..
Phần trình bày của luận văn chỉ nằm trong khuôn khổ "Am thanh". Do đó mọi vấn
đề liên quan tới hình ảnh sẽ không đƣợc đề cập tới, dù chuẩn MPEG là dùng cho
cả âm thanh và hình ảnh.
Mục tiêu của đề tài chủ yếu chỉ để tìm hiểu về các phƣơng pháp mã hoá và nén âm
thanh theo chuẩn Mpeg, từ đó dựa trên một số source code (viết bằng C) đã có trên
mạng Internet viết lại bằng ngôn ngữ Visual C++, nhằm hiểu sâu hơn về giải thuật,
đồng thời tạo ra một giao diện thân thiện hơn.
Do trình độ và kiến thức có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót, em kính
mong thầy tham gia và giúp đỡ em để em hoàn thành đƣợc tốt hơn.
Em xin chân thành cám ơn thầy đã tạo điều kiện thuân lợi nhất giúp em hoàn
thành báo cáo này.
SVTH:
Đỗ Văn Tuấn
www.khotrithuc.com
Trang
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-cu-nhan-tin-hoc-Nen-am-thanh-file-WAV-theo-chuan-MPEG.pdf[0.76 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự