Luận văn cử nhân tin học: Hệ thống quản lý công chức - tiền lương

Công nghệ thông tin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      181      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ulzntq
Danh mục
Công nghệ thông tin
Thể loại
Ngày đăng
17/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
68
Dung lượng
0.89 M
Lần xem
181
Lần tải
3
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Luận văn cử nhân tin học: Hệ thống quản lý công chức - tiền lương

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Luận văn cử nhân tin học: Hệ thống quản lý công chức - tiền lương  slide 1

Tài liệu Luận văn cử nhân tin học: Hệ thống quản lý công chức - tiền lương  slide 2

Tài liệu Luận văn cử nhân tin học: Hệ thống quản lý công chức - tiền lương  slide 3

Tài liệu Luận văn cử nhân tin học: Hệ thống quản lý công chức - tiền lương  slide 4

Tài liệu Luận văn cử nhân tin học: Hệ thống quản lý công chức - tiền lương  slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Hệ thống quản lý công chức - tiền lƣơng
1
LỜI NÓI ĐẦU
Thế giới ngày nay đã có nhiều tiến bộ mạnh mẽ về công nghệ thông tin
(CNTT) từ một tiềm năng thông tin đã trở thành một tài nguyên thực sự, trở thành
sản phẩm hàng hoá trong xã hội tạo ra một sự thay đổi to lớn trong lực lƣợng sản
xuất, cơ sở hạ tầng, cấu trúc kinh tế, tính chất lao động và cả cách thức quản lý
trong các lĩnh vực của xã hội.
Trong những năm gần đây, nền CNTT nƣớc ta cũng đã có phát triển trên mọi
lĩnh vực trong cuộc sống cũng nhƣ trong lĩnh vực quản lý xã hội khác. Một trong
những lĩnh vực mà máy tính đƣợc sử dụng nhiều nhất là các hệ thống thông tin
quản lý nói chung .Tuy các hệ thống này xét về mặt nào đó cũng đã đáp ứng đƣợc
nhu cầu của ngƣời sử dụng trong những phần mềm đƣợc lập trình chủ yếu trên
môi trƣờng foxpro, các hệ thống đó có quy mô nhỏ, độc lập và tính thừa kế không
cao.
Nhƣng hiện nay, do quy mô, tính phức tạp của công việc ngày càng cao nên
việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý không chỉ là việc lập trình đơn giản mà
phải xây dựng một cách có hệ thống. Các giai đoạn phân tích, thiết kế đƣợc tiến
hành một cách tỷ mỷ và chính xác.
Trong đồ án này tôi sẽ trình bày quá trình phân tích, thiết kế cho hệ thống
quản lý công chức - tiền lƣơng của UBDS-GĐ&TE với hệ quản trị cơ sở dữ liệu
MS Access của hãng Microsoft. Và ngôn ngữ để xây dựng cho phần mềm này là
Visual basic
Nội dung của đồ án bao gồm:
-
Chƣơng I: Nhiệm vụ và vai trò của bài toán
-
Chƣơng II: Cơ sở lý thuyết và công cụ phát triển
-
Chƣơng III: Phân tích hệ thống chƣơng trình quản lý công chức - tiền
lƣơng của UBDS –GĐ&TE Thành Phố
-
Chƣơng IV: Thiết kế hệ thống quản lý
-
Chƣơng V: An toàn dữ liệu
Do kiến thức và kinh nghiệm
của bản thân còn hạn chế nên đồ án không
tránh khỏi những thiếu xót. Rất mong đƣợc sự đóng góp của quý thầy cô trong
khoa công nghệ thông tin trƣờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội, các quý thầy cô
trong bộ môn tin học trƣờng Đại Học Thuỷ Sản và bạn bè đồng nghiệp.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn TS: Nguyễn Kim Anh, ông Huỳnh
Trung Phƣơng, ông
Huỳnh Nguyễn Minh Trí cùng toàn thể nhân viên trong cơ
quan đã trực tiếp hƣớng dẫn tôi thực hiện đồ án này
Hà Nội ngày 26 tháng 7 năm 2003
NgƣờI thực hiện
SV: Đào Thị Hƣng
www.khotrithuc.com
Hệ thống quản lý công chức - tiền lƣơng
2
CHƢƠNG I
NHIỆM VỤ VÀI TRÕ CÙNG CÁC ĐẶC TẢ CỦA BÀI TOÁN
A. Nhiệm vụ và vai trò của bài toán
I. Nhiệm vụ cơ bản của bài toán
Bài toán quản lý công chức - tiền lƣơng có nhiệm vụ quản lý, theo dõi quá
trình làm việc và quá trình lƣơng của các công chức trong cơ quan cùng các hoạt
động khác có liên quan đến công việc đó.
Bài toán bao gồm:
* Đầu vào:
- Các thông tin
về hồ sơ của công chức
- Các thông tin về quá trình quản lý của từng công chức
- Các thông tin về quá trình quản lý lƣơng của từng công chức
- Sửa đổi, bổ sung cán bộ
- Chỉnh sửa đổi mức lƣơng của từng công chức
* Đầu ra:
- Tìm kiếm tra cứu các thông tin cần thiết về công chức, tiền lƣơng theo yêu
cầu của ban lãnh đạo trong cơ quan.
Từ thông tin đầu ra cho ta thấy đƣợc quá trình công tác của từng công chức
trong cơ quan
để giúp cho việc tra cứu công chức đƣợc cập nhật một cách nhanh
chóng, chính xác, cũng nhƣ các vấn đề liên quan đến công chức.
II. Vai trò của bài toán
Để đảm bảo và tiện lợI cho quá trình hoạt động chung của cơ quan có hiệu
quả thì việc quản lý công chức - tiền lƣơng đòi hỏi phảI thƣờng xuyên và chính
xác. Vị trí của bài toán này trong việc quản lý công chức, tiền lƣơng của cơ quan
đƣợc xuất phát từ thực tế khách quan của hoạt động quản lý, cần phảI đƣa tin học
vào trong các lĩnh vực quản lý nói chung trong cơ quan, bên cạnh đó yếu tố con
ngƣờI và tiền lƣơng do con ngƣờI làm ra càng không thể đƣợc xem nhẹ chính vì
vậy cần có một chính sách quản lý thật khoa học nên bài toán quản lý công chức -
tiền lƣơng giúp cho việc điều hành chung trong cơ quan ngày một hiệu quả hơn.
B. Đặc tả các yêu cầu của bài toán
I. Khái quát chung về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ
máy của UBDSGĐ&TE Thành phố Nha trang tỉnh Khánh hoà
1. Chức năng
Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (
gọI tắt là Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ
an nhân dân tỉnh, có chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nƣớc về
lĩnh vực dân số, gia đình, trẻ em trên địa bàn tỉnh, tổ chức phốI hợp giữa các cơ
quan nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã hộI, tổ chức xã hộI của tỉnh nhằm thực hiện
luật, công ƣớc quốc tế, các chính sách, chƣơnh trình, dự án, kế hoạch về dân số,
gia đình và trẻ em ở tỉnh.
www.khotrithuc.com
Hệ thống quản lý công chức - tiền lƣơng
3
Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh chịu sự lãnh đạo toàn diện của Uỷ
an nhân dân tỉnh và chịu sự lãnh đạo, hƣớng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của
Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình và Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc
trẻ em Việt Nam.
Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em có con dấu và tài khoản tạI Kho bạc Nhà
nƣớc.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn nhƣ sau
2.1.Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch 10 năm, 5 năm, hàng năm, chƣơng
trình mục tiêu, các dự án về dân số, gia đình và trẻ em theo chƣơng trình mục tiêu
quốc gia; tổ chức việc thực hiện kế hoạch, chƣơng trình đó sau khi đƣợc phê
duyệt.
2.2. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản qui phạm pháp luật để
cụ thể hoá một số chủ trƣơng, chính sách, chiến lƣợc về dân số, gia đình và trẻ em,
phù hợp vớI tình hình đặc điểm của tỉnh.
Ban hành các văn bản nghiệp vụ chuyên môn về công tác dân số, gia đình và
trẻ em ở tỉnh và tổ chức hƣớng dẫn thực hiện.
2.3. Kiểm tra thanh tra việc thực hiện các qui định của pháp luật, cơ chế
chính sách và chƣơng trình hành động về lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em; giảI
quyết đơn thƣ khiếu nạI, tố cáo của công dân thuộc phạm vi và nhiệm vụ và thẩm
quyền.
2.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch phốI hợp vớI các ngành, đoàn thể và các tổ
chức xã hộI ở tỉnh về công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động mọI tầng lớp nhân
dân, các gia đình nhằm thực hiện chính sách dân số, gia đình và trẻ em; tổ chức
thực hiện “ Ngày Dân số”, “ Ngày Gia đình Việt Nam” và “ Tháng hành động về
trẻ em” hàng năm.
2.5. Ở những tỉnh có các HộI hoạt động về lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ
em thì Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh
quản lý nhà nƣớc đốI vớI các HộI này.
2.6. Thực hiện dịch vụ tƣ vấn về dân số, gia đình, trẻ em
2.7. Vận động các tổ chức và cá nhân trong nƣớc, nƣớc ngoài để bổ sung
nguồn lực cho quỹ Bảo trợ trẻ em, hƣớng dẫn và kiểm tra việc quản lý và sử dụng
Quỹ bảo trợ trẻ em.
2.8. Tổ chức thu thập, xử lý, lƣu trữ và phổ biến thông tin về dân số, gia đình,
trẻ em phục vụ cho việc quản lý, điều phốI chƣơng trình dân số, gia đình và trẻ em
tỉnh và cả nƣớc.
Tổ chức phân tích, đánh giá tình hình thực hiện luật, công ƣớc, chính sách
chƣơng trình, kế hoạch hành động, về dân số gia đình và trẻ em; thực hiện kế
hoạch báo cáo định kỳ về Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Quốc gia dân số và Kế
hoạch hoá gia đình và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt nam.
2.9. Tổ chức việc nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học
kỹ thuật vào công tác dân số, gia đình và trẻ em ở tỉnh.
www.khotrithuc.com

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Luan-van-cu-nhan-tin-hoc-He-thong-quan-ly-cong-chuc-tien-luong.pdf[0.89 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự