Logic học nhập môn

Tâm lý học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 23      463      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
4yzntq
Danh mục
Tâm lý học
Thể loại
Ngày đăng
13/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
95
Dung lượng
0.84 M
Lần xem
463
Lần tải
23
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Logic học nhập môn

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Logic học nhập môn slide 1

Tài liệu Logic học nhập môn slide 2

Tài liệu Logic học nhập môn slide 3

Tài liệu Logic học nhập môn slide 4

Tài liệu Logic học nhập môn slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

1
LÔØI NOÙI ÑAÀU
(Baûn in löu haønh noäi boä naêm 2004)
Giaùo trình naøy ñöôïc bieân soaïn cho sinh vieân baäc ñaïi hoïc thuoäc caùc ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi
vaø nhaân vaên laø ñoái töôïng giaûng daïy cuûa taùc giaû taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm TP Hoà Chí
Minh. Noäi dung kieán thöùc ñöôïc trình baøy ôû ñaây laø logic hoïc hình thöùc (logic löôõng trò), nhaèm
cung caáp cho sinh vieân nhöõng kieán thöùc cô baûn ban ñaàu veà logic hoïc, laøm cô sôû ñeå töø ñoù sinh
vieân, neáu quan taâm, coù theå ñi saâu nghieân cöùu caùc khuynh höôùng khaùc nhau cuûa logic hoïc hieän
ñaïi.
Bieân soaïn giaùo trình naøy, chuùng toâi coá gaéng baùm saùt Chöông trình giaùo duïc ñaïi hoïc ñaïi
cöông do Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ban haønh naêm 1995, hoïc phaàn Nhaäp moân Logic hoïc, maõ soá
051
(TR)
201
vaø Chöông trình thi tuyeån nghieân cöùu sinh vaø cao hoïc,
moân
thi
Logic
hoïc
(moân cô baûn cho caùc ngaønh Quaûn lí coâng taùc vaên hoùa, giaùo duïc) cuûa Tieåu ban xaây döïng vaø
ieân soaïn ñeà cöông moân thi tuyeån sau ñaïi hoïc – Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ban haønh naêm 1998.
Nhö vaäy, nhöõng kieán thöùc logic hoïc ñöôïc trình baøy trong giaùo trình nhaäp moân naøy chuû yeáu
laø cuûa logic hoïc truyeàn thoáng.
Ñeå
vieäc trình baøy vaø lónh hoäi ñöôïc roõ raøng, chaët cheõ, giaùo trình naøy cuõng vaän duïng moät ít
kí hieäu cuûa logic toaùn hoïc. Tuy nhieân, nhö ñaõ noùi, do ñoái töôïng laø sinh vieân thuoäc caùc ngaønh
khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên neân nhöõng kí hieäu toaùn hoïc ñöôïc duøng ôû ñaây chæ laø nhöõng kí
hieäu
töông
ñoái
quen
thuoäc
maø
aát
cöù
sinh
vieân
naøo
cuõng
ñaõ
töøng
ñöôïc
laøm
quen
ôû
chöông
trình toaùn hoïc baäc phoå thoâng. Vaø vôùi muïc ñích giuùp sinh vieân thuaän lôïi khi tham khaûo caùc taøi
lieäu khaùc nhau, trong giaùo trình, beân caïnh thuaät ngöõ ñöôïc choïn duøng, khi caàn thieát, chuùng toâi seõ
chuù thích theâm nhöõng thuaät ngöõ khaùc töông öùng.
Trong laàn taùi baûn naøy, giaùo trình ñaõ coù moät soá chænh lí so vôùi laàn in ñaàu tieân (löu haønh noäi
oä)
naêm
2002
vaø
caùc
laàn
taùi
aûn
sau
ñoù.
Maëc
duø
vaäy,
giaùo
trình
chaéc
haún
khoâng
theå
traùnh
khoûi sai soùt. Chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp töø baïn ñoïc ñeå tieáp tuïc söûa
chöõa cho giaùo trình ñöôïc hoaøn thieän.
Xin chaân thaønh caûm ôn.
TP Hoà Chí Minh, thaùng gieâng naêm 2004
Taùc giaû
2
MUÏC LUÏC
Trang
LÔØI NOÙI ÑAÀU....................................................................................................................................1
MUÏC LUÏC.........................................................................................................................................2
Chöông I. Daãn nhaäp veà logic hoïc................................................................................................4
1. Ñoái töôïng cuûa logic hoïc...................................................................................................4
2. Löôïc söû hình thaønh vaø phaùt trieån logic hoïc ...................................................................4
3. YÙ nghóa cuûa vieäc nghieân cöùu logic hoïc ...........................................................................7
4. Moät soá kí hieäu thöôøng duøng ...........................................................................................8
* Caâu hoûi .............................................................................................................................8
Chöông II. Caùc quy luaät cô baûn cuûa tö duy ...............................................................................9
1.Theá naøo laø quy luaät vaø quy luaät cô baûn.............................................................................9
2. Caùc quy luaät cô baûn cuûa tö duy .......................................................................................9
2.1. Quy luaät ñoàng nhaát ......................................................................................................9
2.2. Quy luaät (caám) maâu thuaãn.........................................................................................12
2.3. Quy luaät baøi trung ......................................................................................................13
2.4. Quy luaät tuùc lí ............................................................................................................14
* Caâu hoûi vaø baøi taäp ..........................................................................................................16
Chöông III. Khaùi nieäm................................................................................................................18
1. Khaùi nieäm laø gì?.............................................................................................................18
2. Söï hình thaønh khaùi nieäm .............................................................................................18
3. Quan heä giöõa khaùi nieäm vaø töø ngöõ ..............................................................................19
4. Phaân loaïi khaùi nieäm ......................................................................................................20
5. Caáu truùc logic cuûa khaùi nieäm ........................................................................................20
6. Thu heïp vaø môû roäng khaùi nieäm ....................................................................................21
7. Quan heä giöõa caùc khaùi nieäm ........................................................................................23
8. Ñònh nghóa khaùi nieäm ..................................................................................................25
9. Phaân chia khaùi nieäm ....................................................................................................29
* Caâu hoûi vaø baøi taäp ..........................................................................................................31
Chöông IV. Phaùn ñoaùn.............................................................................................................33
1. Phaùn ñoaùn laø gì?............................................................................................................33
2. Caáu truùc cuûa phaùn ñoaùn ñôn ........................................................................................33
3. Quan heä giöõa phaùn ñoaùn vaø caâu ...................................................................................34
4. Phaân loaïi phaùn ñoaùn .....................................................................................................34
5. Tính chu dieân cuûa caùc haïn töø trong phaùn ñoaùn ...........................................................38
6. Quan heä giöõa caùc phaùn ñoaùn cô baûn (A, I, E, O) - Hình vuoâng logic ...........................38
7. Caùc pheùp lieân keát logic treân phaùn ñoaùn ......................................................................42
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Logic-hoc-nhap-mon.pdf[0.84 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)