Lập Trình Web động với PHP & MySQL

Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình Web
  Đánh giá    Viết đánh giá
 40      454      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
juxntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình Web
Thể loại
web động, web với php và mysql, lập trình web
Ngày đăng
14/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
132
Dung lượng
0.58 M
Lần xem
454
Lần tải
40
  DOWNLOAD

Chúng ta hãy thực hiện một chuyến đi thần thoại, trong chuyến đi này chúng ta sẽ khám phá ngoại hình cũng như nội tại của Php và MySql một cách thật tỉ mỉ.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Lập Trình Web động với PHP & MySQL

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Lập Trình Web động với PHP & MySQL slide 1

Tài liệu Lập Trình Web động với PHP & MySQL slide 2

Tài liệu Lập Trình Web động với PHP & MySQL slide 3

Tài liệu Lập Trình Web động với PHP & MySQL slide 4

Tài liệu Lập Trình Web động với PHP & MySQL slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

LAÄP TRÌNH WEB ĐỘNG VÔÙI
PHP
/
MySQL

GUESTBOOK

CATALOG

FORUM

SHOPPING CART
PHAÀN 1
Toáng Phöôùc Khaûi (toång hôïp& bieân dòch)
PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com
Giôùi thieäu
Chuùng ta haõy thöïc hieän moät chuyeán ñi thaàn thoaïi, trong chuyeán ñi naøy chuùng ta seõ
khaùm phaù ngoaïi hình cuõng nhö noäi taïi cuûa MySQL vaø PHP moät caùch thaät tæ mæ. Ñaây laø
moät cuoäc haønh trình ñaày nhöõng thuù vò vaø baát ngôø.
Okie, coù leõ toâi coù veû hôi laïc quan phaûi khoâng caùc baïn. Neáu nhö baïn ñoàng quan ñieåm
vôùi toâi treân moät phöông dieän naøo ñoù, trong cuoäc haønh trình naøy baïn seõ coù ngay söï giuùp
ñôõ moãi khi gaëp phaûi nhöõng söï nhaøm chaùn. Haõy ñoái maët söï thaät ngay nheù: Troø chôi laäp
trình öùng duïng khoâng phaûi luùc naøo cuõng deã nuoát ñaâu. Trong baát kyø cuoäc thaùm hieåm
naøo thì chaéc chaén caùc baïn seõ phaûi coù nhöõng giaây phuùt naûn loøng, ñoù laø luùc gaëp phaûi söï
coá loãi cuù phaùp hoaëc ñoâi khi laø nhöõng ñoaïn maõ khoâng cho keát quaû nhö mong muoán.
Nhöng ngoaøi nhöõng vieäc ñoù ra, toâi nghó laø coù moät lyù do thaät chính ñaùng ñeán caùc baïn
ñeán vôùi chuùng toâi ôû ñaây. Laäp trình Web ñang laø moät cuoäc chôi ñaày höùa heïn hieän nay
cuõng nhö töông lai. Baát keå baïn coù kieán thöùc cô sôû laäp trình cho baát kyø loaïi ngoân ngöõ
naøo nhö Visual Basic, Cobol, hay baïn chæ bieát veà HTML vaø JavaScript, thì hoâm nay
aïn vaãn coù cô hoäi ñeå naém baét caùc kinh nghieäm môùi meû veà laäp trình öùng duïng Web.
Toâi nghó laø khoâng coù söï keát hôïp naøo toát hôn giöõa PHP vaø MySQL. Soá löôïng ngöôøi söû
duïng ngoân ngöõ naøy caøng gia taêng, PHP vaø MySQL ñaõ trôû thaønh raát thoâng duïng,
nhöõng ñoøi hoûi löôïng ngöôøi bieát caùc coâng cuï laäp trình naøy cuõng taêng theo. Moät chuùt xíu
nöõa toâi seõ noùi roõ cho baïn bieát taïi sao laïi phaûi söû duïng PHP vaø MySQL. Nhöng tröôùc
heát toâi muoán baïn haõy khaûo saùt qua kieán truùc sô boä cuûa öùng duïng Web. Vì chæ khi baïn
naém baét ñöôïc ñieàu naøy thì toâi môùi coù theå tieáp tuïc trình baøy chi tieát raèng taïi sao PHP vaø
MySQL laø trung taâm cuûa moâi tröôøng phaùt trieån öùng duïng Web.
Tröôùc khi tieáp tuïc, toâi nghó raèng baïn ñaõ ñoïc nhöõng gì toâi ñaõ giôùi thieäu vaø hieåu noù. Chuùng ta tieáp tuïc ñi
thoâi!
Kieán truùc cô baûn
Kieán truùc caên baûn nhaát ñeå trang Dynamic Web hoaït ñoäng ñöôïc laø noù phaûi laøm vieäc
treân moâ hình client/server. Noâm na laø moãi thöù client hay server ñeàu ñaûm ñöông moät
chöùc naêng rieâng ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc chung ñoù laø cho ra moät trang Web ñoäng.
Caùc baïn coù leõ ñaõ quen thuoäc vôùi chöông trình WinWord ñeå soaïn vaên baûn, noù coù theå
hoaït ñoäng ñoäc laäp treân baát kyø maùy tính naøo chaúng caàn quan taâm tôùi caùi gì laø client hay
caùi gì laø server. ÖÙng duïng Web thì khaùc haún, phaûi coù moät moâ hình server coù theå laø

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Lap-Trinh-Web-dong-voi-PHP-MySQL.pdf[0.58 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự