Lập trình ngôn ngữ C

Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình ứng dụng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 148      1031      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
gfzntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình ứng dụng
Thể loại
Ngày đăng
13/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
144
Dung lượng
0.70 M
Lần xem
1031
Lần tải
148
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Lập trình ngôn ngữ C

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Lập trình ngôn ngữ C slide 1

Tài liệu Lập trình ngôn ngữ C slide 2

Tài liệu Lập trình ngôn ngữ C slide 3

Tài liệu Lập trình ngôn ngữ C slide 4

Tài liệu Lập trình ngôn ngữ C slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Giíi thiÖu
Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc mòi nhän ph¸t triÓn hÕt søc nhanh chãng trong vµi
chôc n¨m l¹i ®©y vµ ngµy cµng më réng lÜnh vùc nghiªn cøu, øng dông trong mäi mÆt cña
®êi sèng x· héi.
Ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ mét lo¹i c«ng cô gióp con ng­êi thÓ hiÖn c¸c vÊn ®Ò cña thùc
tÕ lªn m¸y tÝnh mét c¸ch h÷u hiÖu. Víi sù ph¸t triÓn cña tin häc, c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh còng
dÇn tiÕn ho¸ ®Ó ®¸p øng c¸c th¸ch thøc míi cña thùc tÕ.
Kho¶ng cuèi nh÷ng n¨m 1960 ®Çu 1970 xuÊt hiÖn nhu cÇu cÇn cã c¸c ng«n ng÷ bËc
cao ®Ó hç trî cho nh÷ng nhµ tin häc trong viÖc x©y dùng c¸c phÇn mÒm hÖ thèng, hÖ ®iÒu
hµnh. Ng«n ng÷ C ra ®êi tõ ®ã, nã ®· ®­îc ph¸t triÓn t¹i phßng thÝ nghiÖm Bell. §Õn n¨m
1978, gi¸o tr×nh " Ng«n ng÷ lËp tr×nh C " do chÝnh c¸c t¸c gi¶ cña ng«n ng÷ lµ Dennish
Ritchie vµ B.W. Kernighan viÕt, ®· ®­îc xuÊt b¶n vµ phæ biÕn réng r·i.
C lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh v¹n n¨ng. Ngoµi viÖc C ®­îc dïng ®Ó viÕt hÖ ®iÒu hµnh
UNIX, ng­êi ta nhanh chãng nhËn ra søc m¹nh cña C trong viÖc xö lý cho c¸c vÊn ®Ò hiÖn
®¹i cña tin häc. C kh«ng g¾n víi bÊt kú mét hÖ ®iÒu hµnh hay m¸y nµo, vµ mÆc dÇu nã ®·
®­îc gäi lµ " ng«n ng÷ lËp tr×nh hÖ thèng" v× nã ®­îc dïng cho viÖc viÕt hÖ ®iÒu hµnh, nã
còng tiÖn lîi cho c¶ viÖc viÕt c¸c ch­¬ng tr×nh xö lý sè, xö lý v¨n b¶n vµ c¬ së d÷ liÖu.
Vµ b©y giê chóng ta ®i t×m hiÓu thÕ giíi cña ng«n ng÷ C tõ nh÷ng kh¸i niÖm ban ®Çu
c¬ b¶n nhÊt.
Hµ néi th¸ng 11 n¨m 1997
Nguyễn Hữu Tuấn
Ch­¬ng 1
c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
1.1. TËp ký tù dïng trong ng«n ng÷ C :
Mäi ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Òu ®­îc x©y dùng tõ mét bé ký tù nµo ®ã. C¸c ký tù ®­îc nhãm
l¹i theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ®Ó t¹o nªn c¸c tõ. C¸c tõ l¹i ®­îc liªn kÕt víi nhau theo mét qui t¾c
nµo ®ã ®Ó t¹o nªn c¸c c©u lÖnh. Mét ch­¬ng tr×nh bao gåm nhiÒu c©u lÖnh vµ thÓ hiÖn mét thuËt
to¸n ®Ó gi¶i mét bµi to¸n nµo ®ã. Ng«n ng÷ C ®­îc x©y dùng trªn bé ký tù sau :
26 ch÷ c¸i hoa : A B C .. Z
26 ch÷ c¸i th­êng : a b c .. z
10 ch÷ sè : 0 1 2 .. 9
C¸c ký hiÖu to¸n häc : + - * / = ( )
Ký tù g¹ch nèi : _
C¸c ký tù kh¸c : . , : ; [ ] {} ! \ & % # $ ...
DÊu c¸ch (space) dïng ®Ó t¸ch c¸c tõ. VÝ dô ch÷ VIET NAM cã 8 ký tù, cßn VIETNAM
chØ cã 7 ký tù.
Chó ý :
Khi viÕt ch­¬ng tr×nh, ta kh«ng ®­îc sö dông bÊt kú ký tù nµo kh¸c ngoµi c¸c ký tù trªn.
VÝ dô nh­ khi lËp ch­¬ng tr×nh gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai ax2 +bx+c=0 , ta cÇn tÝnh biÖt
thøc Delta
Δ= b2 - 4ac, trong ng«n ng÷ C kh«ng cho phÐp dïng ký tù Δ, v× vËy ta ph¶i dïng ký
hiÖu kh¸c ®Ó thay thÕ.
1.2. Tõ kho¸ :
Tõ kho¸ lµ nh÷ng tõ ®­îc sö dông ®Ó khai b¸o c¸c kiÓu d÷ liÖu, ®Ó viÕt c¸c to¸n tö vµ c¸c
c©u lÖnh. B¶ng d­íi ®©y liÖt kª c¸c tõ kho¸ cña TURBO C :
asm
eak
case
cdecl
cha
const
continue
default
do
double
else
enum
extern
fa
float
fo
goto
huge
if
int
inte
upt
long
nea
pascal
egiste
eturn
short
signed
2
sizeof
static
struct
switch
tipedef
union
unsigned
void
volatile
while
ý nghÜa vµ c¸ch sö dông cña mçi tõ kho¸ sÏ ®­îc ®Ò cËp sau nµy, ë ®©y ta cÇn chó ý :
- Kh«ng ®­îc dïng c¸c tõ kho¸ ®Ó ®Æt tªn cho c¸c h»ng, biÕn, m¶ng, hµm ...
- Tõ kho¸ ph¶i ®­îc viÕt b»ng ch÷ th­êng, vÝ dô : viÕt tõ kho¸ khai b¸o kiÓu nguyªn lµ
int chø kh«ng ph¶i lµ INT.
1.3. Tªn :
Tªn lµ mét kh¸i niÖm rÊt quan träng, nã dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®¹i l­îng kh¸c nhau trong
mét ch­¬ng tr×nh. Chóng ta cã tªn h»ng, tªn biÕn, tªn m¶ng, tªn hµm, tªn con trá, tªn tÖp, tªn cÊu
tróc, tªn nh·n,...
Tªn ®­îc ®Æt theo qui t¾c sau :
Tªn lµ mét d·y c¸c ký tù bao gåm ch÷ c¸i, sè vµ g¹ch nèi. Ký tù ®Çu tiªn cña tªn ph¶i lµ
ch÷ hoÆc g¹ch nèi. Tªn kh«ng ®­îc trïng víi kho¸. §é dµi cùc ®¹i cña tªn theo mÆc ®Þnh lµ 32 vµ
cã thÓ ®­îc ®Æt l¹i lµ mét trong c¸c gi¸ trÞ tõ 1 tíi 32 nhê chøc n¨ng : Option-Compiler-Source-
Identifier length khi dïng TURBO C.
VÝ dô :
C¸c tªn ®óng :
a_1
delta
x1
_step
GAMA
C¸c tªn sai
:
3MN
Ký tù ®Çu tiªn lµ sè
m#2
Sö dông ký tù #
f(x)
Sö dông c¸c dÊu ( )
do
Trïng víi tõ kho¸
te ta
Sö dông dÊu tr¾ng
Y-3
Sö dông dÊu -
Chó ý :
Trong TURBO C, tªn b»ng ch÷ th­êng vµ ch÷ hoa lµ kh¸c nhau vÝ dô tªn AB kh¸c víi ab.
trong C, ta th­êng dïng ch÷ hoa ®Ó ®Æt tªn cho c¸c h»ng vµ dïng ch÷ th­êng ®Ó ®Æt tªn cho hÇu
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Lap-trinh-ngon-ngu-C.pdf[0.70 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự