Lập trình C++ cơ bản và bài tập

Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 74      658      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
uqtntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
Thể loại
C++, lập trình cơ bản, bài tập C++
Ngày đăng
9/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
134
Dung lượng
0.70 M
Lần xem
658
Lần tải
74
  DOWNLOAD

Giới thiệu về các khái niệm cơ bản trong lập trình C++, kèm theo là các bài tập đi với mỗi chương.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Lập trình C++ cơ bản và bài tập

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Lập trình C++ cơ bản và bài tập slide 1

Tài liệu Lập trình C++ cơ bản và bài tập slide 2

Tài liệu Lập trình C++ cơ bản và bài tập slide 3

Tài liệu Lập trình C++ cơ bản và bài tập slide 4

Tài liệu Lập trình C++ cơ bản và bài tập slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Kü thuËt lËp tr× nh
1
CH¦¥NG i
§¹I C¦¥NG VÒ LËP TR×NH
I. Kh¸i niÖm thuËt to¸n:
I.1. Kh¸i niÖm:
ThuËt to¸n lµ tËp hîp c¸c quy t¾c cã logic nh»m gi¶imétlípbµito¸nnµo
®ã ®Ó ®­îc mét kÕt qu¶ x¸c ®Þnh.
I.2. C¸c tÝ nh chÊt ®Æc tr­ng cña thuËt to¸n :
I.2.1. TÝ nh tæng qu¸t :
ThuËt to¸n ®­îc lËp kh«ng ph¶i chØ ®Ó gi¶i mét bµi to¸n cô thÓ mµ th«imµ
cßn ph¶i gi¶i ®­îc mét líp c¸c bµi to¸n cã d¹ng t­¬ng tù.
I.2.2. TÝ nh giíi h¹n :
ThuËt to¸n gi¶i mét bµi to¸n ph¶i ®­îc thùc hiÖn qua mét sè giíih¹nc¸c
thao t¸c ®Ó ®¹t ®Õn kÕt qu¶.
I.2.3. TÝ nh duy nhÊt :
Toµnbé qu¸ tr× nh biÕn ®æi, còng nh­ trËt tù thùc hiÖn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh
vµ lµ duy nhÊt. Nh­ vËykhidïngthuËtto¸ncïng mét d÷ liÖu ban ®Çu ph¶i cho
cïng mét kÕt qu¶.
I.3. Ph©n lo¹i:
Theo cÊu tróc, ta cã thÓ ph©n thµnh ba lo¹i thuËt to¸n c¬ b¶n sau :
- ThuËt to¸n kh«ng ph©n nh¸nh.
- ThuËt to¸n cã ph©n nh¸nh.
- ThuËt to¸n theo chu tr× nh cã b­íc lÆp x¸c ®Þnh vµ cã b­íc lÆp kh«ng
x¸c ®Þnh.
II. M« t¶ thuËt to¸n b»ng l­u ®å :
II.1. L­u ®å :
L­u®å lµ mét d¹ng ®å thÞ dïng ®Ó m« t¶ qu¸ tr× nh tÝ nh to¸n mét c¸ch cã
hÖ thèng. Ng­êi ta th­êng thÓ hiÖn thuËt to¸n b»ng l­u ®å.
II.2. C¸c ký hiÖu trªn l­u ®å :
Tªn khèi
Ký hiÖu
ý nghÜ a
Khèi më ®Çu hoÆc kÕt
thóc
Dïng më ®Çu hoÆc kÕt
thóc ch­¬ng tr× nh
Khèi vµo ra
§­a sè liÖu vµo hoÆc in
kÕt qu¶
Kü thuËt lËp tr× nh
2
Khèi tÝ nh to¸n
BiÓu diÔn c¸c c«ng thøc
tÝ nh to¸n vµ thay ®æi gi¸
trÞ cña c¸c biÕn
Khèi ®iÒu kiÖn
Dïng ®Ó ph©n nh¸nh
ch­¬ng tr× nh
Ch­¬ng tr× nh con
Dïng ®Ó gäi ch­¬ng tr× nh
con
Mòi tªn
ChØ h­íng truyÒn th«ng
tin, liªn hÖ c¸c khèi
II.3. Mét sè vÝ dô biÓu diÔn thuËt to¸n b»ng l­u ®å
II.3.1. ThuËt to¸n kh«ng ph©n nh¸nh:
VÝ dô 1: TÝ nh A = x2 + y2
Begin
Nhaäp (x,y)
A = x2 + y2
Xuaát (A)
End
VÝ dô 2 : TÝ nhS = Ax+ By+C ;
x2 + y2
iÕt A,B,C,x,y
Begin
Nhaäp (A, B, C, x,y)
S = (Ax + By + C) / SQRT (x*x + y*y)
Xuaát S
End
Kü thuËt lËp tr× nh
3
II.3.2. ThuËt to¸n cã ph©n nh¸nh:
VÝ dô 1: T× m gi¸ trÞ max cña ba sè thùc a,b,c
Begin
Nhaäp (a, b, c)
a >
S
Max =
Ñ
Max = a
Max
S
Ñ
Max = c
Xuaát (Max)
End
VÝ dô 2: Gi¶i ph­¬ng tr× nh bËc nhÊt Ax+B =0 víi c¸c nghiÖm thùc.
Begin
Nhaäp (a, b)
a = 0
S
Xuaát (-b/a)
Ñ
= 0
S
Xuaát (‘PTVN’)
Ñ
Xuaát (‘PTVÑ’)
End

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Lap-trinh-C-co-ban-va-bai-tap.pdf[0.70 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự