Lãi suất ngân hàng thương maị là một trong những công cụ điều tiết có hiệu quả trong nền KTTT

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      327      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
qutntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
10/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
78
Dung lượng
0.62 M
Lần xem
327
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam vào ngày 6/5/1951 đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng của nước ta. Với sự ra đời của NHQG lần đầu tiên chúng ta có một ngân hàng mang đầy đủ tính độc lập tự chủ, và là một ngân hàng quốc gia duy nhất. Cho dù trải qua các giai

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Lãi suất ngân hàng thương maị là một trong những công cụ điều tiết có hiệu quả trong nền KTTT

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Lãi suất ngân hàng thương maị là một trong những công cụ điều tiết có hiệu quả trong nền KTTT slide 1

Tài liệu Lãi suất ngân hàng thương maị là một trong những công cụ điều tiết có hiệu quả trong nền KTTT slide 2

Tài liệu Lãi suất ngân hàng thương maị là một trong những công cụ điều tiết có hiệu quả trong nền KTTT slide 3

Tài liệu Lãi suất ngân hàng thương maị là một trong những công cụ điều tiết có hiệu quả trong nền KTTT slide 4

Tài liệu Lãi suất ngân hàng thương maị là một trong những công cụ điều tiết có hiệu quả trong nền KTTT slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Lãi suất là công cụ điều tiết thị trường có hiệu quả
Tr­êng §¹i Häc Ngo¹i Th­¬ng
Khoa Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng
Khoá
Luận
Tốt
nghiệp
L·i SuÊt Ng©n Hµng Th­¬ng M¹i Lµ mét trong nh÷ng c«ng cô
®iÒu tiÕt cã hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng
Gi¸o viªn h­íng dÉn : PGS.NG¦T
Sinh vªn thùc hiÖn :
Líp :
Vò H÷u Töu
Nh©m ThÞ Hµ
A3-CN7
Hµ Néi n¨m 2003
môc
lôc
Nhâm Thi Hà- A3 chuyên ngành 7
1
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Lãi suất là công cụ điều tiết thị trường có hiệu quả
Lêi nãi ®Çu..........................................................................................................1,2
Ch­¬ng I:ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ l·i suÊt tÝn dông............................................... 3
I.ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ................................................................................................. 3
1.Kh¸i niÖm............................................................................................................. 3
2.Môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ............................................................................ 4
3.C«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ............................................................................. 7
II.L·i suÊt tÝn dông................................................................................................11
1.§Þnh nghÜa l·i suÊt .............................................................................................12
2.Ph©n lo¹i l·i suÊt.................................................................................................13
3.Vai trß cña l·i suÊt..............................................................................................17
4.L·i suÊt lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ...................................................19
5.C¸c nh©n tè t¸c ®éng vµo l·i suÊt.......................................................................23
6.Sù ®iÒu hµnh l·i suÊt tÝn dông cña NHT¦ .........................................................30
Ch­¬ng II:Thùc tr¹ng chÝnh s¸ch l·i suÊt ë ViÖt Nam trong thêi gian võa
qua...............................................................................................................................
1.Giai ®o¹n tõ 1945 ®Õn 1951...............................................................................34
2.Giai ®o¹n tõ n¨m 1951 ®Õn 1986.......................................................................35
3.Giai ®o¹n cuèi n¨m 1986 ®Õn 1995....................................................................37
4.Giai ®o¹n tõ 1/1/1996 ®Õn nöa ®Çu n¨m 2000 ...................................................40
5.Giai ®o¹n tõ 5/8/2000 ®Õn 1/6/2002...................................................................50
6.Giai ®o¹n tõ 1/6/2002 ®Õn nay...........................................................................53
Ch­¬ng III:Gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh l·i suÊt ë ViÖt Nam hiÖn nay......................57
I.T¸c ®éng tÝch cùc vµ tÝnh tÊt yÕu cña viÖc thay ®æi c¬ chÕ l·i suÊt theo
h­íng thÞ tr­êng....................................................................................................57
II.§Þnh h­íng cña NHNN ViÖt Nam ®èi víi chÝnh s¸ch l·i suÊt hiÖn nay...........61
1. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cÇn qu¸n triÖt khi ®æi míi chÝnh s¸ch l·i suÊt.........61
2. §Þnh h­íng vÒ chÝnh s¸ch l·i suÊt ....................................................................61
III. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh l·i suÊt ë ViÖt Nam.............................................62
Nhâm Thi Hà- A3 chuyên ngành 7
2
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Lãi suất là công cụ điều tiết thị trường có hiệu quả
1. Nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang c¬ chÕ l·i suÊt tho¶
thuËn......................................................................................................................62
2. Nh÷ng gi¶i ph¸p................................................................................................64
Kªt luËn................................................................................................................70
Tµi liÖu tham kh¶o
.............................................................................................71
Phô lôc 1...............................................................................................................72
Phô lôc 2...............................................................................................................74
Lêi
nãi
®Çu.
Nhâm Thi Hà- A3 chuyên ngành 7
3
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Lai-suat-ngan-hang-thuong-mai-la-mot-trong-nhung-cong-cu-dieu-tiet-co-hieu-qua-trong-nen-KTTT.pdf[0.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự