Kỹ thuật mạch điện tử - điện tương tự

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 28      269      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
g5untq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
Thể loại
Ngày đăng
22/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
95
Dung lượng
0.99 M
Lần xem
269
Lần tải
28
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung nói về các mạch tính toán, điều khiển và tạo hàm dùng khuếch đại thuật toán. giúp ta có cái nhìn tổng quan và chi tiết về các mạch điều khiển, và cách tạo hàm khuếch đại thuật toán

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kỹ thuật mạch điện tử - điện tương tự

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Kỹ thuật mạch điện tử - điện tương tự slide 1

Tài liệu Kỹ thuật mạch điện tử - điện tương tự slide 2

Tài liệu Kỹ thuật mạch điện tử - điện tương tự slide 3

Tài liệu Kỹ thuật mạch điện tử - điện tương tự slide 4

Tài liệu Kỹ thuật mạch điện tử - điện tương tự slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

1
CHÆÅNG 1
CAC MACH TÊNH TOAN, ÂIÃU KHIÃN VA TAO HAM
DUNG KHUÃCH ÂAI THUÁT TOAN
Chæång
naìy
nhàòm
giåïi thiãu û
viãc û
ænïg
dunûg
maûch
khuãcúh
âai û thuát û toaïn
(KÂTT) trong caïc macûh khuãúch âaûi, tênh toaïn, âiãöu khiãøn, tao û hamì . Khao í sat ï cac ï maûch
cäüng, træ, ì nhán chia, khai càn, macûh khuãcúh âaûi loga vaì âäi ú loga, maûch vi, têch phán,
PD,PID, maûch chènh læu chênh xacï, maûch so saïnh tæång tæû...
1.1 Khaïi niãm û chung
Hiãn û nay, caïc bäü khuãcúh âaûi thuát û toaïn (KÂTT) âoïng vai troì quan troüng vaì âæåüc
ænïg dunûg ränüg rai î trong kyî thuát û khuãúch âaiû, tênh toanï, âiãöu khiãnø, taûo hamì , taûo tên
hiãûu hçnh sine vaì xung, sæí duûng trong än ø ap ï vaì cac ï bäü loüc têch cæûc... Trong kyî thuát û
maûch tæång tæû, caïc maûch tênh toan ï vaì âiãöu khiãøn âæåüc xáy dænûg chuí yãu ú dæa û trãn bäü
KÂTT. Khi thay âäi ø cac ï linh kiãn û màc õ trong macûh häi ö tiãúp ta seî coï âæåüc caïc macûh tênh
toan ï vaì âiãu ö khiãøn khac ï nhau.
Coï 2 daûng macûh tênh toaïn vaì âiãu ö khiãøn : tuyãn ú tênh vaì phi tuyãún.
Tuyãn ú tênh : coï trong macûh häi ö tiãp ú caïc linh kiãûn coï ham ì truyãön âaût tuyãn ú tênh.
Phi tuyãn ú : coï trong macûh häi ö tiãp ú caïc linh kiãn û coï ham ì truyãn ö phi tuyãn ú tênh.
Vãö màût kyî thuátû, âãø taûo ham ì phi tuyãn ú coï thãø dæûa vaìo mäüt trong cac ï nguyãn tàc õ
sau âáy :
1.
Quan hãû phi tuyãún Volt - Ampe cua í màût gheïp pn cua í diode hoàûc BJT khi
phán cæûc thuán û (maûch khuãcúh âai û loga)
2.
Quan hãû phi tuyãn ú giæa î âäü däc ú cuía âàc û tuyãún BJT læånîg cæûc vaì donìg Emitå
(maûch nhán tæång tæû).
3.
Lam ì gáön âuïng âàûc tuyãún phi tuyãn ú bànòg nhænîg âoan û thànóg gáp ú khuc ï (caïc
macûh taûo ham ì dunìg diode).
4.
Thay âäøi cæc û tênh cuía âiãûn aïp âàût vao ì phán tæí têch cæc û laìm cho donìg âiãn û ra
thay âäi ø (khoaï diode, khoaï transistor).
R
R
R
R
R
R
R


R R
+
R R
R
R
R
R
2
1.2 Caïc macûh tênh toaïn vaì âiãu ö khiãøn
1.2.1 Maûch cänüg âaío
vin1
vin2
R1
R2
RN
vinn
Rn
vout
Hçnh 1.1. Så âäö macûh cäüng âaío
Ap ï dunûg quy tàõc doìng âiãûn nut ï cho N ta coï :
vin1 + vin2 +...+ vinn + vout
1 2 n N
= 0
vout = RN vin1 + RN vin2 +...+ RN vinn
1 1 n
1.2.2 Macûh khuãcúh âai û âao í våi ï tråí khanïg vaìo låïn
RN
vin
R1
vout
R2
R3
v3
Hçnh 1.2. Så âäö macûh khuãcúh âaûi âaío våi ï tråí khanïg vaìo låïn
Viãt ú phæång trçnh doìng âiãûn cho nut ï N:
vin + v3 = 0
1 N
Maì
v3 = vout R3
2 3
(âiãu ö kiãn û RN R3)
vout = RN (1+ R2 )vin
1 3
hãû säú khuãcúh âai û cua í macûh : K’ =
RN (1+ R2 )
1 3
R
R
R
R
R
R
3
Træåìng håüp yãu cáöu hãû säú khuãcúh âai û lån ï thç phaíi choün R1 nho. í Luïc âoï tråí khaïng
vao ì cua í macûh ZV = R1 nhoí. Coï thãø khàc õ phuûc nhæåc ü âiãøm âoï bàòng caïch chon ü R1 = RN
låïn. Do âoï K’ chè coìn phuû thuäüc vao ì R2 , coï thãø tàng tyí säú nay ì tuìy yï maì ván ù khäng
3
aníh hæåíng âãún tråí khaïng vao ì ZV = R1 = RN cuía macûh. Våi ï cac ï cáu ú taûo nhæ váûy coï thãø
tàng thãm säú âáu ö vao ì âãø thæûc hiãn û cac ï macûh cäüng hoàûc macûh træì coï tråí khanïg vaìo lånï.
1.2.3 Macûh træì
RN
vin1
R1
vout
vin2
R2
Rp
Hçnh 1.3. Så âäö maûch træì
Âiãûn aïp åí cæía vaìo thuáûn :
vP = vin2 RP
RP + aP
Âiãn û ap ï åí cæa í vao ì âaío :
vN = (vin1 vout )RN +N aN + vout
Vç vd = vp - vN = 0 vp = vN
vin2 .
RP
RP + aP
=
RN
RN + aN
( vin1-vout) + vout
vout = a (vin2-vin1)
(Nãu ú RN = RP)
1.2.4 Macûh træì våi ï tråí khanïg vao ì låïn
Vín2
Vin1
R
vout
KR
R/n
Hçnh 1.4.a. Så âäö maûch træì coï mät ü ngoî vao ì tråí khanïg låïn

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Ky-thuat-mach-dien-tu-dien-tuong-tu.pdf[0.99 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự