Kinh Tế Vi Mô - Chương 6 - Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8      755      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
gkuntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
Thể loại
kinh tế vi mô
Ngày đăng
16/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
3
Dung lượng
1.57 M
Lần xem
755
Lần tải
8
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường cạnh tranh độc quyền nhóm...các thành phần của một nền kinh tế tự do cạnh tranh với nhau không có sự độc quyền, mọi hoạt động trên thị trường chỉ bị tác động bởi quy luật Cung - cầu. Để xây dựng nên mô hình cạnh tranh hoàn hảo, bộ môn KTH phải đưa ra một

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kinh Tế Vi Mô - Chương 6 - Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 6 - Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn slide 1

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 6 - Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn slide 2

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 6 - Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn slide 3


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

P
1 1
E
Q
MC
Q*
THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN (monopoly)
THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH
KHÔNG HOÀN TOÀN
9chæ coù moät ngöôøi baùn moät saûn phaåm
ieâng bieät vaø nhieàu ngöôøi mua.
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Đặc điểm
9khoâng coù saûn phaåm thay theá toát
9Coù raøo caûn lôùn trong vieäc gia nhaäp
ngaønh
Email: nnhatran@gmail.com
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
2
THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN
THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN
Nguyeân
nhaân
daãn ñeán
ñoäc
9Hieäu quaû kinh teá cuûa quy moâ
9Lôïi theá veà töï nhieân
9Ñoäc quyeàn sôû höõu taøi nguyeân
thieân nhieân
Ñaëc ñieåm cuûa DN ÑQ
AR=TR/Q =P
MR= dTR/dQ
P = a Q +
MR = dTR/dQ P
TR
Q
quyeàn
9Ñoäc quyeàn baèng phaùt minh saùng
cheá
9Quy ñònh cuûa chính phuû
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3
= 2a1Q + b1
* Quan heä giöõa MR vaø P:
MR= P1 1
D
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
MR
(D)AR
4
THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN
Phân tích ngắn hạn
Mục tieâu: Toái ña hoaù lôïi nhuaän
TR0
TC0
Lợi nhụân
TC
TR
Nguyeân taéc saûn xuaát:
TP
Q
saûn xuaát taïi Q* : MR = MC
Quy taéc ñònh giaù:
P = 11/ ED
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5
Tổng lợi nhuận MC
AR0
LN/SP
AC0
MR
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
AC
(D),(AR)
Q
6
1
ĐQ
THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN
*Nhöõng chieán thuaät khaùc cuûa DN
THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN
+ Toái ña hoaù doanh thu
TRmax dTR/dq = (MR) = 0
* Tröôøng hôïp DN ñoäc quyeàn coù nhieàu cô sôû
+ Soá baùn lôùn nhaát (Qmax) vôùi ñieàu
kieän raøng buoäc: khoâng bò loã
MC1=MC2= …= MCn= MCT
TR = TC (hay P = AC)
+
Ñaït
lôïi
nhuaän
ñònh
möùc
theo
chi phí
P = (1+ m)AC
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
7
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
8
THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN
CHIEÁN LÖÔÏC PHAÂN BIEÄT GIAÙ CUÛA DN ÑOÄC QUYEÀN
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC
QUYEÀN (Monopolistic competition)
③Phaân bieät giaù caáp 1:ñònh giaù khaùc nhau
cho moãi khaùch haøng, baèng giaù toái ña maø
ngöôøi TD saün loøng traû.
9Nhiều người bán tự do gia
nhập và rút lui khỏi ngành
③Phaân bieät giaù caáp 2: aùp duïng caùc möùc
giaù khaùc nhau cho nhöõng khoái löôïng SP
khaùc nhau.
③Phaân bieät giaù caáp 3: phaân thò tröôøng ra
thaønh nhöõng thò tröôøng nhoû
TPr max MR1 =MR2 =… =MRT (= MC)
Đặc điểm
9Thị phần của mỗi DN nhỏ.
9SP có sự khác biệt các
SP có thể thay thế nhau
(nhưng không thay thế hoàn
toàn)
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
9
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
10
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN
Đường cầu và đường Doanh thu biên của DN
P
P
Chieán löôïc cuûa DN söû duïng phoå bieán trong
caïnh tranh
P
P
(d),(AR),(MR)
CTHT q
(D)
(MR) (AR)
Độc quyền Q
Quaûng caùo
Noå löïc dò bieät hoaù saûn
phaåm
(MR)
CT GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
(d)(AR)
q
11
Xuùc tieán baùn haøng
Dòch vuï haäu maõi
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
12
2
MC = MR
q*
q
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN
Phaân tích trong ngaén haïn
Mục tiêu: Toái ña hoaù lôïi nhuaän: saûn xuaát taïi q*:
MC AC
Tổng lơi nhuận
THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN
Phaân tích daøi haïn
AR0 = P
AC0
(d)
Dn thieát laäp ôû möùc quy moâ saûn
xuaát nhoû hôn quy moâ saûn xuaát toái öu.
saûn löôïng caân baèng daøi haïn cuûa
DN:
MR
Q0: SMC = LMC = MR
vaø SAC = LAC = P0
(LN kteá = 0)
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
13
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
14
THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN NHOÙM (thieåu
THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN NHOÙM
soá ñoäc quyeàn- Oligopoly)
9Chæ coù vaøi DN trong ngaønh
9Haøng hoùa coù theå ñoàng nhaát hoaëc
Đặc điểm khoâng ñoàng nhaát
9Khaû naêng gia nhaäp ngaønh: khoù
khaên
Hoaït ñoäng cuûa DN ÑQ nhoùm trong
tröôøng hôïp coù hôïp taùc
Hôïp taùc ngaàm: Moâ hình laõnh ñaïo giaù:
DN chieám öu theá quyeát ñònh giaù baùn, caùc
DN khaùc seõ chaáp nhaäp giaù
9Ñöôøng caàu thò tröôøng coù theå
thieát laäp deã daøng (nhöng khoù
Hôïp taùc coâng khai: hình thaønh Cartel
thieát laäp döôøng caàu cuûa töøng
DN)
Aán ñònh möùc giaù vaø saûn löôïng caàn saûn
xuaát
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
15
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
16
THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN NHOÙM
Tröôøng hôïp caùc DN ÑQ nhoùm khoâng
hôïp taùc
chieán tranh veà giaù caû
chieán tranh veà quaûng caùo
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
17
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Kinh-Te-Vi-Mo-Chuong-6-Thi-truong-canh-tranh-khong-hoan-toan.pdf[1.57 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự