Kinh Tế Vi Mô - Chương 4 - Lý thuyết sản xuất và chi phí

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
  Đánh giá    Viết đánh giá
 46      903      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
dkuntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
Thể loại
kinh tế vi mô
Ngày đăng
16/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
4
Dung lượng
1.93 M
Lần xem
903
Lần tải
46
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung trình bày về Hàm sản xuất, Đường đẳng phí, Chi phí biến...

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kinh Tế Vi Mô - Chương 4 - Lý thuyết sản xuất và chi phí

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 4 - Lý thuyết sản xuất và chi phí slide 1

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 4 - Lý thuyết sản xuất và chi phí slide 2

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 4 - Lý thuyết sản xuất và chi phí slide 3

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 4 - Lý thuyết sản xuất và chi phí slide 4


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

= =
= =
MP
MP
Q
Q
L
K
Q
L L
L L L
L L L
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
Haøm saûn xuaát
LYÙ THUYEÁT
SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
9
Daïng toång quaùt:
Q = f (X1, X2, X3, …., Xn)
Q: soá löôïng saûn phaåm ñaàu ra
Xi: soá löôïng yeáu toá saûn xuaát i
9
Daïng ñôn giaûn:
Q = f (K, L)
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
K: vốn
Email: nnhatran@gmail.com
L: Lao động
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
2
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
Haøm saûn xuaát Co
– Doughlass
Haøm saûn xuaát ngaén haïn vaø daøi haïn
Q = A.K.L
9 + > 1: naêng suaát taêng daàn theo quy moâ
9Ngaén haïn:
Q =
f(
K , L)
9 + = 1:naêng suaát khoâng ñoåi theo quy moâ
9 + 1: naêng suaát giaûm daàn theo quy moâ
Q =
9Daøi haïn:
f (L)
Q =
f(K, L)
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
3
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
4
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
* Naêng suaát bieân (MP - Marginal Product )
Q
Q dQ Q dQ
L L dL K K dK
* Naêng suaát trung bình (AP - Average Product)
AP = L AP = K
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5
APL,
MPL Giai ñoaïn I
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Quan heä giöõa AP vaø MP :
MP > AP AP
MP AP AP
MPL = APL APL max
L
GÑ II Giai ñoaïn III
Quan heä giöõa MP vaø Q:
MP > 0 Q
MP 0 Q
APL MP = 0 Q max
MPL L 6
1
K =TC/P – P /P .L
K L K
.
vi moâ, NXB Thoáng keâ, TPHCM,
2009, trang 94)
L
P P
7
LK
L
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
Ñöôøng ñaúng phí (ñöôøng ñoàng phí – Isocosts)
K
taäp hôïp caùc phoái hôïp khaùc nhau giöõa caùc
yeáu toá saûn xuaát maø DN coù khaû naêng thöïc
TC/PK
hieän vôùi cuøng moät möùc chi phí vaø giaù caùc
yeáu toá saûn xuaát cho tröôùc(Nguồn: TS Leâ Baûo Laâm , Kinh teá
K.PK + L.PL = TC (Phöông trình ñöôøng
ñaúng phí)
Đường đẳng phí
K = TC P .L
K K
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Ñoä doác = -PL/PK
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
TC/PL
L
8
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
9Ñöôøng ñaúng löôïng (Ñöôøng ñoàng
löôïng – ñöôøng ñoàng möùc saûn xuaát –
Isoquants)
taäp hôïp caùc phoái hôïp khaùc nhau giöõa
caùc yếu tố sản xuất cuøng taïo ra moät
möùc saûn löôïng.
K
6
3
2
A
B
Ñaëc ñieåm ñöôøng ñaúng löôïng:
9Doác veà phía beân phaûi
9Caùc ñöôøng ñaúng löôïng
khoâng caét nhau
9Loài veà phía goác toạ ñộ
C Q1(25)
(Nguồn: TS Leâ Baûo Laâm , Kinh teá vi moâ, NXB Thoáng
1
D
Q0(20)
keâ, TPHCM, 2009, trang 92)
1
2
3
6
L
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
9
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
10
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
Caùc daïng ñaëc bieät cuûa ñöôøng đẳng lượng
Tæ leä thay theá kyõ thuaät bieân (tỉ suất thay thế
kỹ thuật cận bieân
K
K
(MRTSLK : Marginal rate of Technical
Substitution of L for K – Tæ leä thay theá kyõ
thuaät bieân cuûa L cho K):
MRTS = K/L = -MPL /MPK
ñoä doác cuûa ñöôøng ñaúng löôïng.
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11
L
K vaø L thay theá hoaøn toaøn
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
K vaø L boå sung hoaøn
toaøn 12
2
Q
Q
Q
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
Phoái hôïp caùc yeáu toá saûn xuaát toái öu
Phoái hôïp saûn xuaát toái öu
Q xaùc ñònh TCmin
TC xaùc ñònh Qmax
9Ñöôøng ñaúng phí tieáp xuùc vôùi
K
K
ñöôøng ñaúng löôïng
TC3/PK
TC2/PK
TC1/PK
A
E
TC/PK
B Q
A
E
Q3
Q2
B Q1
9Ñoä doác cuûa ñöôøng ñaúng phí =
ñoä doác cuûa ñöôøng ñaúng löôïng
9MRTSLK = -PL/PK
L
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
TC/PL L
13
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
14
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
Chi phí kinh teá – chi phí keá toaùn – chi phí cô hoäi
Chi phí kế toán
+
Chi phí cơ hội
Chi phí kinh tế
Chæ
tieâu
toång
phí
9Toång chi phí coá ñònh (Ñònh phí
- Total Fixed Cost – TFC)
9Toång chi phí bieán ñoåi (Bieán phí
– Total Variable Cost – TVC)
Doanh thu
-
Doanh thu
-
9Toång chi phí (Total Cost –TC)
Chi phí kế toán
Lợi nhuận kế toán
Chi phí kinh tế
Lợi nhuận kinh tế
TC = TFC + TVC
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
15
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
16
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ
TC,
TFC,
TVC
TFC
TC
TVC
TFC
Chæ
tieâu
chi
phí
ình
quaân
9Chi phí coá ñònh bình quaân ( Chi phí coá
ñònh trung bình - Average Fixed Cost –
AFC):
AFC= TFC/Q
9Chi phí bieán ñoåi bình quaân (Chi phí bieán
ñoåi trung bình - Average Variable Cost
– AVC):
AVC = TVC /Q
9Chi phí bình quaân (Chi phí trung bình –
Average Cost – AC):
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
17
AC=TC = TFC +TVC = AFC + AVC
18
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Kinh-Te-Vi-Mo-Chuong-4-Ly-thuyet-san-xuat-va-chi-phi.pdf[1.93 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự