Kinh Tế Vi Mô - Chương 3 - Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
  Đánh giá    Viết đánh giá
 51      888      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ckuntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
Thể loại
kinh tế vi mô
Ngày đăng
16/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
3
Dung lượng
2.21 M
Lần xem
888
Lần tải
51
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Lý thuyết về lợi ích, Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kinh Tế Vi Mô - Chương 3 - Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 3 - Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng slide 1

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 3 - Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng slide 2

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 3 - Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng slide 3


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

(Nguồn: TS Leâ Baûo Laâm ,
P P
P
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Chương 3
LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI ÍCH
Giaû thieát 1. Möùc thoaû maõn khi tieâu
duøng coù theå ñònh löôïng.
2. Caùc
saûn
phaåm
coù
theå
chia nhoû.
3. Ngöôøi
tieâu
duøng
luoân
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Email: nnhatran@gmail.com
coù löïa choïn hôïp lyù.
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
2
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Lôïi ích ( Höõu duïng: U- Utility)
söï thoaû maõn maø ngöôøi TD nhaän khi tieâu duøng
moät loaïi haøng hoaù, DV.
Lôïi ích bieân (Höõu duïng bieân: MU –
Marginal Utility)
söï thay ñoåi trong toång höõu duïng khi
Toång lôïi ích(Toång höõu duïng: TU –
Total Utility)
toång möùc thoaû maõn maø ngöôøi TD nhaän khi tieâu
duøng moät löôïng saûn phaåm trong moät ñôn vò thôøi
gian.
ngöôøi TD söû duïng theâm 1 ñôn vò SP
trong moãi ñôn vò thôøi gian.Kinh teá vi moâ, NXB Thoáng
keâ, TPHCM, 2009, trang 57)
MUn = TUn – TUn-1
MU = TU/Q
MU = dTU/dQ
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
3
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
4
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
- Khi MU > 0 TU
- Khi MU 0 TU
TU
TU
Một người có thu nhập (I: Income), mua các loại
hàng hoá X, Y và Z với giá PX, PY và PZ
- Khi MU = 0 TUmax
X, Y,Z : soá löôïng haøng hoaù X, Y vaø Z maø ngöôøi tieâu duøng
caàn mua
MU
Q
X.PX + Y.PY+ Z.PZ+ … = I
(1)
MU
Q
MUx = MUY = MUZ =...
X Y Z
(2)
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
5
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
6
1
P
P
2
P
B
q
tieâu duøng.
A
1
aøn toaøn
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Hình thành đường cầu thị trường
P P P
QD = qA + qB
P0 P0
P1 P1 P1 QD (D)
2 dA d 2 qA2 qB2
qA2 qA qB1 B2 qB qB1 Q
PHAÂN TÍCH CAÂN BAÈNG TIEÂU DUØNG
BAÈNG HÌNH HOÏC
Giaû thieát 1. Sôû thích coù tính
hoaøn chænh.
2. Ngöôøi tieâu duøng
thích nhieàu hôn ít.
3. Sôû thích coù tính baéc
⯑Đường cầu thị trường bằng tổng đường cầu cá
caàu.
nhân có trong thị trường, cộng theo hoành độ
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
7
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
8
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ñöôøng cong baøng quan (ñöôøng ñaúng
ích, ñöôøng ñaúng duïng, ñöôøng ñoàng
möùc thoaû maõn – Indifferent curve)
taäp hôïp caùc phoái hôïp
khaùc nhau giöõa 2 hay nhieàu
loaïi SP cuøng mang laïi moät
möùc thoaû maõn cho ngöôøi
(Nguồn: TS Leâ Baûo Laâm , Kinh teá vi moâ, NXB Thoáng
keâ, TPHCM, 2009, trang 68)
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Y Ñaëc ñieåm Ñöôøng baøng quan
9doác xuoáng veà phía beân
7 phaûi.
9Caùc ñöôøng baøng quan
khoâng caét nhau
4 B 9loài veà phía goác toaï ñoä.
2 C D U2U3
U1
3 4 5 6 X
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Tyû leä thay theá bieân teá: (Tæ suaát thay theá caän bieân)
Caùc daïng ñaëc bieät cuûa ñöôøng baøng quan:
Y Y
MRSXY− Marginal Rate of Substitute of
X for Y: Tỉ lệ thay thế bieân cuûa haøng X
cho haøng Y
MRSXY = Y/X = -MUX / MUY
ñoä doác cuûa ñöôøng baøng quan
X
X
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
11
X vaø Y laø 2 haøng hoaù X vaø Y laø 2 haøng hoaù
thay theá ho GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân boå sung hoaøn toaøn 12
2
Y =I/P – P /P .X
Y x Y
XP
+ YP = I
X
P P
1
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Y
Y
U1
U2 U3
Ñöôøng ngaân saùch (Budget line)
taäp hôïp caùc phoái hôïp khaùc nhau giöõa
U3
U2
U1
X
X
2 saûn phaåm maø ngöôøi tieâu duøng coù theå
mua ñöôïc öùng vôùi moät möùc thu nhaäp vaø
giaù caû haøng hoaù cho tröôùc.
(Nguồn: TS Leâ Baûo Laâm , Kinh teá vi moâ, NXB
Thoáng keâ, TPHCM, 2009, trang 71)
X Y (Phöông trình ñöôøng ngaân saùch)
haøng hoaù X hoaøn toaøn
khoâng coù giaù trò
haøng hoaù Y hoaøn toaøn
khoâng coù giaù trò
Y = I P .X
Y Y
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
13
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
14
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Y
I/PY
* Ñaëc ñieåm Ñöôøng ngaân saùch:
9doác xuoáng veà phía phaûi.
9tyû giaù cuûa 2 loaïi haøng
hoaù(PX/PY) quyeát ñònh ñoä doác
cuûa ñöôøng ngaân saùch
Thu nhập thay đổi
Giá X thay đổi
Thay
đổi
đường
Giá Y thay đổi
ngân
sách
I/PX
X
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
15
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
16
LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Caân baèng tieâu duøng:
Y
Phoái hôïp toái öu:
9Ñöôøng ngaân saùch tieáp xuùc vôùi
A
ñöôøng baøng quan
9Ñoä doác cuûa ñöôøng ngaân saùch =
ñoä doác cuûa ñöôøng baøng quan
9MRSXY = -PX/PY
Y1
E
B
U2
U1
U3
X
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
X
17
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Kinh-Te-Vi-Mo-Chuong-3-Ly-thuyet-lua-chon-cua-nguoi-tieu-dung.pdf[2.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự