Kinh Tế Vi Mô - Chương 2 - Cung, cầu và Lý thuyết giá cả

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
  Đánh giá    Viết đánh giá
 36      653      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
bkuntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
Thể loại
kinh tế vi mô
Ngày đăng
16/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
6
Dung lượng
2.25 M
Lần xem
653
Lần tải
36
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Chương 2 - Cung , cầu và lý thuyết giá cả : Hàm số cầu, Hàm số cung, Sự co giãn của cầu, Sự co giãn của cung, Giá trần, Giá sàn.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kinh Tế Vi Mô - Chương 2 - Cung, cầu và Lý thuyết giá cả

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 2 - Cung, cầu và Lý thuyết giá cả slide 1

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 2 - Cung, cầu và Lý thuyết giá cả slide 2

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 2 - Cung, cầu và Lý thuyết giá cả slide 3

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 2 - Cung, cầu và Lý thuyết giá cả slide 4

Tài liệu Kinh Tế Vi Mô - Chương 2 - Cung, cầu và Lý thuyết giá cả slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Q
D
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
Haøm soá caàu
Chương 2
Giaù SP
thu nhaäp
giaù haøng boå sung
CUNG - CẦU
LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
Sôû thích
(thò hieáu)
Số lượng cầu
(QD)
giaù haøng thay theá

GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
giaù döï kieán trong töông lai
quy moâ thò tröôøng
Email: nnhatran@gmail.com
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
2
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
Haøm soá caàu
Bieåu caàu
P
QD
P
Ñöôøng caàu
(D)
QD = f (P)
7000
40
QD = a.P +
(a
6000
5000
70
100
(P: giaù caû -Price)
4000
130
3000
160
Q
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
3
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
4
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
Thay ñoåi cuûa ñöôøng caàu
Quy luaät caàu
Di chuyeån doïc theo ñöôøng caàu
Giaù thay ñoåi
Dòch chuyeån ñöôøng caàu
Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán
caàu (khaùc giaù) thay ñoåi
Khi P QD
P QD
(caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi)
P
P1
P2
A
B
(D)
P
P1
(3) (1)
(2)
(D)
Q1
Q2
Q3 Q1 Q2 Q
- sang phaûi giaù nhö cuõ, Q
- sang traùi giaù nhö cuõ, QD
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
5
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
6
1
S
theo ñöôøng cung
(S
(S )
1
3
P
0
Q
Q Q Q
2 1
S

CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
Giaù SP
Haøm soá cung
giaù yeáu toá sx
soá löôïng DN
chính saùch thueá
Haøm soá cung
QS = f (P)
coâng ngheä
Số lượng cung
(QS)

quy ñònh cuûa
chính phuû

QS = c.P + d
(c>0)
ñieàu kieän töï nhieân
giaù döï kieán trong töông lai
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
7
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
8
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
Biểu cung
P
QS
Đường cung
Quy luaät cung
7000
6000
5000
140
120
100
P
(S)
Khi P Q
P QS
(caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi)
4000
80
3000
60
Q
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
9
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
10
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
Thay ñoåi cuûa ñöøông cung
Di chuyeån doïc Dòch chuyeån ñöôøng cung:
Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán
Giá thay đổi Pcung (khaùc giaù) thay ñoåi) (S2)
P
B (S)
P1 A P0
Giaù caû vaø saûn löôïng caân baèng
P QD QS Aùp löïc leân giaù caû
7000 40 140 Giảm
6000 70 120 Giảm
5000 100 100 Cân bằng
4000
130
80
Tăng
Q0 Q1 Q (S) phải: P 0không đổi, Q
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân (S) trái: P không đổi, QS 11
3000
160 60
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Tăng
12
2
1
E =
D
%
Q Q
P
D D
P

CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
P
Dư thừa
(S)
Cầu thay đổi
P1
P0
E Cân bằng thị trường
Thay đổi giá và
sản lượng cân
P2
Khan hiếm
ằng
(Thiếu hụt)
(D)
Cung thay đổi
QD1 QS 2
Q0
QD2
QS 1
Q
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
13
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
14
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
Sự co giãn của cầu theo giá
Phaân loaïi ED
sự thay đổi của lượng cầu khi giá thay đổi 1%
•ED hay
E D
1: Caàu co giaõn nhieàu
•ED >-1 hay
ED
: Caàu co giaõn ít
% thay đổi của lượng cầu
D % thay đổi của giá
Q
ED = %P = PQD = P Q
•ED = -1 hay ED = 1 :Caàu co giaõn moät ñôn vò
•ED = : caàu co giaõn hoaøn toaøn
•ED = 0: caàu hoaøn toaøn khoâng co giaõn
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
15
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
16
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
P
(D)
P
* Mối quan hệ giữa Tổng doanh thu và ED:
ED >1: TR vaø P nghòch bieán
P1
(D)
ED 1: TR vaø P ñoàng bieán
P0
ED
P
Q
TR
Q0 Q Q
Cầu hoàn toàn Cầu co giãn hoàn toàn
không co giãn
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 17
ED
ED
1

1
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
18
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Kinh-Te-Vi-Mo-Chuong-2-CungA-cau-va-Ly-thuyet-gia-ca.pdf[2.25 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự