Kinh tế thế giới

Giáo dục đại cương,Kinh tế học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8      466      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
xztntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Kinh tế học
Thể loại
Ngân hàng thế giới, kinh tế thế giới, báo cáo
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
1
Dung lượng
1.62 M
Lần xem
466
Lần tải
8
  DOWNLOAD

Giới thiệu về kinh tế thế giới - Ngân hàng thế giới

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kinh tế thế giới

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Kinh tế thế giới slide 1

Tài liệu Kinh tế thế giới slide 2

Tài liệu Kinh tế thế giới slide 3

Tài liệu Kinh tế thế giới slide 4

Tài liệu Kinh tế thế giới slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

T
Lúi
noi
àêu
Û LÊU, NGÊN HANG THÏ GIÚI ÀA NHÊN THÛC
àûúc rùng, xoa àoi giam ngheo va tùng trûúng phu
thuöc vao sû hûu hiïu cua hï thöng tai chñnh quöc gia.
Chó riïng viïc tòm hiïu tai chñnh àong gop nhû thï nao cho
tùng trûúng – va möt chñnh sach töt co thï giup cho viïc àam
ao sû àong gop cua tai chñnh ra sao - àa la trong têm cua möt
nö lûc nghiïn cûu lún cua Ngên hang trong nhûng nùm qua.
Nghiïn cûu nay bao göm nhûng phên tñch tònh huöng hï
thöng vï kinh nghiïm cua möt sö nûúc cu thï, cung nhû
nhûng phên tñch kinh tï lûúng múi àêy àöi vúi cac bö sö liïu
phong phu cua cac nûúc. Tai chñnh cho Tùng trûúng dûa trïn
nghiïn cûu nay, va sû dung no àï co àûúc möt cai nhòn töng
húp vï viïc chñnh sach cho khu vûc tai chñnh àûúc sû dung
nhû thï nao trong thï ky múi àï thuc àêy tùng trûúng va gop
phên xoa àoi giam ngheo.
Khi moi viïc töt àep, tai chñnh se hoat àöng êm thêm àùng
sau; nhûng khi moi thû xêu ài, thò thêt bai cua khu vûc tai
chñnh lai hiïn lïn möt cach àau àún. Ca thanh cöng va thêt
ai àïu chu yïu bùt nguön tû möi trûúng chñnh sach. Chñnh
sach cên phai tao ra va duy trò möt cú sú ha têng thï chï –
trong nhûng lônh vûc nhû thöng tin, luêt phap, va àiïu tiït –
tûc la nhûng àiïu thiït yïu àï vên hanh suön se cac húp àöng
tai chñnh. Trïn hït, cac nha hoach àõnh chñnh sach cên lam
viïc cung vúi thõ trûúng àï gùn àöng cú khuyïn khñch tû
nhên vúi lúi ñch chung. Khi tònh trang chi phñ cöng nghï
thöng tin liïn lac ha thêp chûa tûng co, dên àïn sû höi nhêp
xi
TAI CHÑNH CHO TÙNG TRÛÚNG: SÛ LÛA CHON CHÑNH SACH TRONG MÖT THÏ GIÚI THAY ÀÖI
lún hún cua thõ trûúng tai chñnh toan cêu, thò cac nha hoach
àõnh chñnh sach àûng trûúc möt thach thûc múi àï àam bao
sû gùn bo nay. Chñnh phu cên chuên bõ sùn sang àï xêy dûng
lai cac chñnh sach cua mònh nhùm tranh thu nhûng cú höi nay
sinh tû qua trònh höi nhêp toan cêu, va cung àï àï phong
trûúc nhûng rui ro co liïn quan.
Cuön sach nay dûa trïn nhûng nghiïn cûu múi nhêt àï
khùng àõnh möt sö quan àiïm àa àûúc bao lûu tû lêu, va chêt
vên nhûng quan àiïm khac. Möt sö nha bònh luên, tû lêu àa
coi tai chñnh la möt bö phên gên nhû khöng co liïn quan gò
vúi phong trao xoa àoi giam ngheo; nhûng bùng chûng ú àêy
àa cho thêy ro rang rùng, phat triïn tai chñnh co vai tro àöc
lêp va manh me trong viïc tùng thïm sû thõnh vûúng noi
chung. Nûúc nao xêy dûng àûúc möt möi trûúng thï chï an
toan cho cac húp àöng tai chñnh, giup cho ngên hang va thõ
trûúng chûng khoan co tö chûc hûng thõnh hún, thò nûúc ào
se àûúc chûng kiïn nhûng nö lûc cua mònh gùt hai àûúc
nhiïu thanh qua trong cuöc chiïn chöng àoi ngheo.
Àiïu tiït húp ly cac cöng ty tai chñnh la möt phên thiït yïu
trong cêu chuyïn nay. Nhûng viïc àiïu tiït cung ngay cang
trú nïn phûc tap, va cuön sach nay àûa ra möt sö hûúng dên
àï àam phan vï sû phûc tap êy. Cac nha hoach àõnh chñnh
sach phai àùc biït chu y àïn nhûng àöng cú khuyïn khñch do
hï thöng àiïu tiït tao ra: phai gùn cac khuyïn khñch tû nhên
vúi lúi ñch cöng cöng theo möt cach nao ào àï cho sû theo doi
chùt che cac thï chï tai chñnh cua cú quan giam sat chñnh thûc
àûúc cung cö vûng chùc thïm bùng sû giam sat cua cac àöi
tûúng tham gia thõ trûúng. Cuön sach nay se lam ro möt àiïu
la, cai gò co tac dung töt nhêt se phu thuöc vao hoan canh cua
tûng nûúc –
thñ du, ú möt sö nûúc, viïc ban hanh chûúng
trònh bao hiïm tiïn gûi cöng khai co thï cên phai chú viïc
tùng cûúng thï chï àï bö trú.
Mùc du con rêt nhiïu viïc chñnh phu phai lam, nhûng
cung con nhûng lônh vûc khac ma khu vûc cöng dûúng nhû
khöng co àûúc lúi thï so sanh, trong ào àang lûu y nhêt la
viïc sú hûu cac cöng ty tai chñnh. Möt lên nûa, vên àï lai la
xii
LÚI NOI ÀÊU
cac àöng cú khuyïn khñch va nhûng möi quan têm vï mùt
chñnh trõ. Ngoai cac vên àï khac, cac quyït àõnh thûúng
khöng dûa trïn tiïu chñ hiïu qua, ma lai dûa trïn mong muön
àûúc ban thûúng cho cac nhom lúi ñch àùc biït. Vò ly do ào,
chûúng trònh tû nhên hoa àûúc thiït kï ky cang co thï mang
lai nhûng lúi ñch xa höi to lún. Trong àiïu kiïn khung hoang,
ngay ca khi chñnh phu thêy co lúi nïu àûng ra kiïm soat ngên
hang, thò muc àñch cua chñnh phu cung chó la àï lai rut khoi
cang súm cang töt –
va luön canh giac vúi nguy cú pha san
va bon rut cua nhûng ngûúi trong cuöc, nïu qua trònh tû nhên
hoa diïn ra qua nhanh trong möt möi trûúng thï chï yïu.
Nhiïu nûúc àang ngay cang lï thuöc nhiïu hún vao cac
cöng ty nûúc ngoai àï cung cêp möt sö dõch vu tai chñnh. Xu
thï nay se tiïp diïn la àiïu khöng thï tranh khoi. Trûúc hït,
vò hï thöng tai chñnh cua hêu hït cac nïn kinh tï àïu qua nho
so vúi nïn tai chñnh toan thï giúi. Thû nûa, Internet va cac
cöng nghï co liïn quan àa lam tùng tñnh linh hoat cua cac giúi
han tai chñnh quöc gia. Mùc du chñnh phu co thï ap dung biïn
phap kiïm soat vön àöi vúi cac luöng vön vao trong möt vai
trûúng húp, nhûng ho se thêt khön ngoan nïu biït sû dung de
dùt cac chñnh sach bao hö cöng ty tai chñnh trong nûúc trûúc
sû canh tranh cua nûúc ngoai. Bùng chûng àa chûng to ro
ang la, tùng trûúng va sû ön àõnh nïn kinh tï quöc dên se
àûúc thûc hiïn töt nhêt bùng cach àam bao kha nùng tiïp cên
nhûng ngûúi cung ûng dõch vu tai chñnh co hiïu qua va co uy
tñn cao nhêt. Mùc du àö mú cûa vï tai chñnh thûc sû àa tao ra
nhiïu kïnh múi àï nhêp khêu sû röi loan kinh tï tû bïn ngoai
vao nhûng nhûng rui ro nay àa bõ lúi ñch cua viïc mú cûa lên
at hoan toan.
Sû phat triïn múi trong cöng nghï thöng tin liïn lac cung
la möt ngûúi cêm lai quan trong cho tai chñnh. Chung khöng
nhûng giup cho tai chñnh co tñnh chêt quöc tï hún, ma con
giup cho viïc mú röng pham vi vûún röng cua tai chñnh, nhú
ào àa lam tùng manh kha nùng tiïp cên cua cac doanh nghiïp
nho va cac doanh nghiïp khac, ma hiïn nay, trïn thûc tï, àa
õ gat khoi hï thöng tai chñnh chñnh thûc. Tai chñnh phi chñnh
xiii

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Kinh-te-the-gioi.pdf[1.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự