Khám Phá Những Bí Ẩn Khoa Học

Bí ẩn - Khám phá,Tự nhiên
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      225      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
6b0ntq
Danh mục
Bí ẩn - Khám phá,Tự nhiên
Thể loại
Ngày đăng
4/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
62
Dung lượng
0.49 M
Lần xem
225
Lần tải
1
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Khám Phá Những Bí Ẩn Khoa Học

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Khám Phá Những Bí Ẩn Khoa Học slide 1

Tài liệu Khám Phá Những Bí Ẩn Khoa Học slide 2

Tài liệu Khám Phá Những Bí Ẩn Khoa Học slide 3

Tài liệu Khám Phá Những Bí Ẩn Khoa Học slide 4

Tài liệu Khám Phá Những Bí Ẩn Khoa Học slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

KHAM Á PHAÁ NHÛNÄ G BÑ ÊN Í KHOA HOCÅ
1
MUC Å LUCÅ
Àönå g vêt å àang di cû túi á cac á vunâ g lanå h hún......................................................3
Bñ ên í vïì nhûnä g ngon å àen â vônh cûuã ..................................................................6
Mùt å trùng seä moc å tai å Las Vegas?..................................................................10
Nûúc á hoa coá mui â hûúng vuä tru.å .....................................................................13
Tïë bao â göc ë coá thïí chuyïn í thanâ h tïë bao â ung thû?............................................15
Nui á lûa ã Kilauea àaä phun trao â tron â 20 nùm.....................................................18
Tòm thêy ë hoa á thacå h boâ sat á biïn í khöní g löì.......................................................20
Giai ã àap á bñ ên í vïì ngöi möå võ vua Ai Cêp å treã..................................................22
Linh miïu tai nhon å coá thïí bõ tuyït å diït å nhû höí rùng kiïmë ...............................23
Toc á coá thïí dûå bao á tuyïtë ?...............................................................................24
Anh phat á hiïn å con nhïn å "àönì g tiïnì " cai á àêu ì tiïn............................................26
http://www.ebooks.vdcmedia.com
KHAM Á PHAÁ NHÛNÄ G BÑ ÊN Í KHOA HOCÅ
2
Giao phöi ë cheo á coá thïí xoa á söí cac á loai â àönå g vêt å quyá.......................................27
Nhúâ boå nhayã ... àiïu ì tra chêt ë lûúnå g àêtë ...........................................................29
Bñ ên í cua ã cêy têm ì gûiã ...................................................................................32
Mùt å trúi â biïn ë thanâ h... öng giaâ Noel................................................................35
Phat á hiïn å caá thïí trûúnã g thanâ h cua ã loai â caá voi hiïm ë nhêtë .................................36
Tiïn ë syä ngûúi â Viït å àïì xuêt ë phûúng phap á tòm sao lun â cûc å nheå.........................37
Khuön mùt å múi á cua ã Chua á Jesus....................................................................40
Nam cûc å lanå h hún nhiïu ì so vúi á dûå àoaná ........................................................42
Ngûúi â hiïn å àai å khöng chó coá donâ g mau á chêu Phi...........................................44
Öng giaâ Noel cûúi ä trïn nhûnä g "cö" tuên ì löcå ?.................................................45
Vöî beo á gêu ë truc á bùnç g baná h quy hònh trucá ......................................................48
May á bay chúã khacá h khöng ngûúi â lai á seä thanâ h hiïn å thûcå ?................................49
Xem phim àen trùnæ g seä coá giêc ë mú khöng mauâ .............................................52
Tuyït ë nhên tao å lam â tûâ khoai têy....................................................................54
Ûúp á lanå h thûc å phêm í bùnç g êm thanh..............................................................56
Giaã thuyït ë múi á vïì nghôa àõa khunã g long úã Myä...............................................57
Gúä boã lúi â nguyïn ì cua ã xac á ûúp á Tutankhamen.................................................60
Lúi â nguyïn ì xuêt ë hiïn å nhû thïë naoâ ? ...............................................................61
http://www.ebooks.vdcmedia.com
KHAM Á PHAÁ NHÛNÄ G BÑ ÊN Í KHOA HOCÅ
3
Àöång vêåt àang di cû túái caác vuâng laånh hún
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Kham-Pha-Nhung-Bi-An-Khoa-Hoc.pdf[0.49 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự