Kết cấu công trình xây dựng

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu công trình
  Đánh giá    Viết đánh giá
 218      1120      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
69yntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu công trình
Thể loại
Kết cấu CTXD, giáo trình, tài liệu
Ngày đăng
3/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
280
Dung lượng
2.25 M
Lần xem
1120
Lần tải
218
  DOWNLOAD

Kết cấu công trình xây dựng

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kết cấu công trình xây dựng

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Kết cấu công trình xây dựng slide 1

Tài liệu Kết cấu công trình xây dựng slide 2

Tài liệu Kết cấu công trình xây dựng slide 3

Tài liệu Kết cấu công trình xây dựng slide 4

Tài liệu Kết cấu công trình xây dựng slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Lêi nãi ®Çu
Gi¸o tr×nh m«n häc KÕt cÊu Néi thÊt c«ng tr×nh ®îc biªn
so¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ gi¶ng d¹y vµ häc tËp ë c¸c trêng Trung häc
x©y dùng (®µo t¹o kü thuËt viªn x©y dùng) t¹i Hµ Néi.
Néi dung gi¸o tr×nh gåm ba phÇn chÝnh:

PhÇn II: KÕt cÊu gç

PhÇn III: KÕt cÊu thÐp

PhÇn IV: KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp
HiÖn nay ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n thiÕt kÕ kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng
d©n dông vµ c«ng nghiÖp rÊt ph¸t triÓn, cã nhiÒu ph¬ng ph¸p tÝnh míi ®Æc biÖt
hiÖn nay sö dông c¸c phÇn mÒm tÝnh kÕt cÊu hoÆc ¸p dông tiªu chuÈn thiÕt kÕt
cña c¸c níc tiÕn tiÕn ®îc sö dông réng r·i, ngoµi ra vËt liÖu còng nh c«ng
nghÖ chÕ t¹o vËt liÖu lµm kÕt cÊu x©y dùng còng ph¸t triÓn vµ cã sù thay ®æi
lín so víi nh÷ng n¨m thËp kØ tríc.
Cïng
víi

ph¸t
triÓn
cña
khoa
häc,
c«ng
nghÖ
x©y
dùng,
Trêng
THXD Hµ Néi ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c biªn so¹n ch¬ng tr×nh, gi¸o
tr×nh ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®µo t¹o cña trêng THXD, hoµn thµnh nhiÖm vô do
së GD-§T Hµ Néi giao.
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n gi¸o tr×nh chóng t«i ®· nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn
®ãng gãp hÕt søc quÝ b¸u cña:
GS. TS. NguyÔn §×nh Cèng
PGS. TS. NguyÔn Xu©n Liªn
PGS. TS. Lª B¸ HuÕ
Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Mäi ý kiÕn ®ãng gãp xin göi vÒ :
1
më ®Çu
Bµi më ®Çu
I. Môc tiªu m«n häc
1. Môc tiªu chung
-
Giíi thiÖu cho häc sinh c¸c kÕt cÊu chÞu lùc trong c«ng tr×nh x©y
dùng d©n dông, nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña c¸c lo¹i vËt
liÖu vµ cÊu t¹o cña c¸c kÕt cÊu ®ã.
-
Cung cÊp cho häc sinh néi dung, c«ng thøc vµ tr×nh tù tÝnh to¸n c¸c
kÕt cÊu thêng dïng lµm b»ng gç, thÐp, bª t«ng cèt thÐp.
-
Nh÷ng kiÕn thøc cña m«n häc nµy gióp häc sinh cñng cè ®îc c¸c
kiÕn thøc ®· häc ë c¸c m«n häc tríc nh vÏ kÜ thuËt, vËt liÖu x©y
dùng, c¬ häc x©y dùng, ®ång thêi lµm c¬ së ®Ó häc c¸c m«n häc
kh¸c nh dù to¸n, thi c«ng, kÜ thuËt thi c«ng.
2. Môc tiªu cô thÓ
Häc xong m«n häc nµy häc sinh ph¶i ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu sau:

VÒ chuyªn m«n:
-
§äc ®îc c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kÕt cÊu.
-
HiÓu ®îc c¸c qui ®Þnh cÊu t¹o cña c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt
thÐp, kÕt cÊu thÐp, kÕt cÊu gç ®Ó cã thÓ kiÓm tra, gi¸m s¸t kÜ
thuËt khi thi c«ng c¸c s¶n phÈm ®ã.
-
RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c cña ngêi kü thuËt viªn.

VÒ th¸i ®é:
-
Cã lßng yªu nghÒ nghiÖp, yªu lao ®éng.
-
Cã ý thøc tæ chøc kØ luËt, ham häc hái.
-
Cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp: t«n träng qui tr×nh kÜ thuËt, ®¶m b¶o
chÊt lîng c«ng tr×nh, kh«ng lµm dèi, lµm Èu.
2
-
Cã ý thøc tiÕt kiÖm, tr¸nh l·ng phÝ cña c¶i cña x· héi.
-
Cã ý thøc ®¶m b¶o an toµn trong lao ®éng.
II. Néi dung tãm t¾t cña gi¸o tr×nh
Gi¸o tr×nh ®îc gi¶ng d¹y víi thêi gian 90 tiÕt lÝ thuyÕt, gåm bèn phÇn:
PhÇn I: PhÇn më ®Çu
-
Ch¬ng më ®Çu
-
Ch¬ng 1: Kh¸i niÖm chung vÒ kÕt cÊu c«ng tr×nh
PhÇn II: KÕt cÊu gç
-
Ch¬ng 2: Gç trong x©y dùng
-
Ch¬ng 3: TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn c¬ b¶n
-
Ch¬ng 4: Liªn kÕt kÕt cÊu gç
PhÇn III: KÕt cÊu thÐp
-
Ch¬ng 5: ThÐp trong x©y dùng
-
Ch¬ng 6: Liªn kÕt kÕt cÊu thÐp
-
Ch¬ng 7: TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn c¬ b¶n
PhÇn IV: KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp
-
Ch¬ng 8: Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ kÕt cÊu BTCT
-
Ch¬ng 9: CÊu kiÖn chÞu uèn
-
Ch¬ng 10: CÊu kiÖn chÞu nÐn – chÞu kÐo ®óng t©m
-
Ch¬ng 11: TÝnh to¸n mét sè bé phËn thêng gÆp trong c«ng
tr×nh x©y dùng
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
2 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (2)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
1/18/2022 7:09:00 AM
hữu íchhữu íchhữu íchhữu íchhữu íchhữu íchhữu íchhữu íchhữu íchhữu íchhữu íchhữu íchhữu ích
7/26/2022 8:52:56 PM
tài liệu rất tốt va hữu ích

 
LINK DOWNLOAD

Ket-cau-cong-trinh-xay-dung.pdf[2.25 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự