Kế toán quản trị - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10      849      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
9avntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
Thể loại
Kế toán quản trị
Ngày đăng
23/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
18
Dung lượng
0.26 M
Lần xem
849
Lần tải
10
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

- Định giá bán sản phẩm - Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kế toán quản trị - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Kế toán quản trị - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh slide 1

Tài liệu Kế toán quản trị - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh slide 2

Tài liệu Kế toán quản trị - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh slide 3

Tài liệu Kế toán quản trị - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh slide 4

Tài liệu Kế toán quản trị - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Ò I Ù Û Å
ị i ,
t trị t
t i
Á I I I Í
Ò I Ù
Ò I Ù I Å I
Í Ø
ÑÒNH GIAÙÙBAÙN SAÛN PHAÅM
Chương 6
CÔ CAÁU KINH TEÁ VAØ VAI TROØ CHI PHÍ ÑÒNH GIAÙBAÙN.
Định giá bán sản phẩm, kế
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÍ NH GIAÙ BAÙN
toán quản trị doanh thu và
PHÖÔNG PHAÙP TÍNH GIAÙ NOÄI BOÄ(CHUYEÅN NHÖÔÏNG).
kết quả kinh doanh
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
1
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
2
CÔ CAÁU KINH TEÁÁ VAØØVAI TROØØCHI PHÍ
TRONG ÑÒNH GIAÙÙBAÙN
ÑÒNH GIAÙÙBAÙN THEO QUAN ÑIEÅM CHI
PHÍ TOAØN BOÄÄ
-
Cô caáu kinh teá ñònh giaù baùn saûn phaåm :
Ñònh giaù baùn luoân phaûi ñaêt trong moái quan heä cung caàu vaø söï thay
ñoåi cung caàu laøm thay ñoåi giaù caân baèng, thay ñoåi giaù baùn;
-
-
Quan ñieåm chi phí toaøn boä (phöông phaùp toaøn boä) :
Giaù voán saûn phaåm bao goàm toaøn boä chi phí saûn xuaát.
-
Ñònh giaù baùn phaûi höôùng ñeán muïc tieâu toái ña hoùa lôïi nhuaän,
ñöôøng doanh thu seõ ñaït ñöôïc khoaûng caùch vôùi ñöôøng chi phí lôùn
nhaát.
-
Giaù baùn ñöôïc xaây döïng treân cô sôû coäng theâm gia soá so vôùi
giaù voán nhaèm buø ñaép chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù doanh
nghieäp vaø lôïi nhuaän muïc tieâu.
-
Vai troø chi phí trong ñònh giaù baùn saûn phaåm :
Chi phí phaûn aûnh moät soá yeáu toá khôûi ñaàu cuï theå khi ñònh giaù;
Giaù
aùn
=
Chi phí
saûn xuaát
+
Chi phí
saûn xuaát
x
Tyû leä phaàn tieàn taêng
theâm theo cpsx
-
Chi phí giuùp nhaän bieát möùc giaù toái thieåu, möùc giaù caù bieät;
-
Chi phí giuùp xaùc laäp ñöôïc möùc giaù tröïc tieáp nhanh choùng.
Tyû leä
Chi phí
+
Chi phí
+
Voán hoaït ñoäng
Ñònh giaù baùn saûn phaåm phaûi keát hôïp giöõa cô caáu kinh teá vaø
tính cuï theå cuûa chi phí ôû doanh nghieäp.
phaàn tieàn
taêng theâm
=
BH
QLDN
Toång chi phí saûn xuaát
x ROI
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
3
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
4
Ò I Ù I Å
Ò I Ù I Å I
I Í Ø
Í Ï I Á
Ò I Ù Û Å
Ò I Ù I Å I Í Ï I Á
Ò I Ù I Å I Í
Ø Ä, I Í Ï I Á
ÑÒNH GIAÙÙBAÙN THEO QUAN ÑIEÅM
ÑÒNH GIAÙÙBAÙN THEO QUAN ÑIEÅM CHI
CHI PHÍ TOAØN BOÄÄ
PHÍ TRÖÏC TIEÁP
CHÆ TIEÂU
PHIEÁU ÑÒNH GIAÙ BAÙN
(Phöông phaùp toaøn boä)
Ñôn vò
Toång soá
-
-
-
Quan ñieåm chi phí tröïc tieáp (phöông phaùp tröïc tieáp):
Giaù voán saûn phaåm chæ bao goàm bieán phí saûn xuaát vì ñònh
phí saûn xuaát laø chi phí cô caáu khoâng tính vaøo giaù voán.
Giaù baùn ñöôïc xaây döïng treân cô sôû coäng theâm gia soá so vôùi
GIAÙ BAÙN [I + II]
2.343
2.343.000
giaù voán nhaèm buø ñaép ñònh phí, lôïi nhuaän muïc tieâu.
I. Chi phí saûn xuaát [CP NEÀN]
1.Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp
1.420
1.420.000
Giaù
aùn
=
Bieán phí
SXKD
+
Bieán phí
SXKD
x
Tyû leä phaàn tieàn taêng
theâm theo bieán phí
2.Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp
3.Chi phí saûn xuaát chung
II. Phaàn tieàn taêng theâm [65%]
923
923.000
Tyû leä
phaàn tieàn
taêng theâm
=
Ñònh phí + Ñònh phí + Voán hoaït ñoäng
SX BH,QL x ROI
Toång bieán phí saûn xuaát kinh doanh
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
5
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
6
ÑÒNH GIAÙÙBAÙN SAÛN PHAÅM
ÑÒNH GIAÙÙBAÙN THEO QUAN ÑIEÅM CHI PHÍ TRÖÏC TIEÁP
ÑÒNH GIAÙÙBAÙN THEO QUAN ÑIEÅM CHI PHÍ
TOAØN BOÄ, CHI PHÍ TRÖÏC TIEÁP
PHIEÁU ÑÒNH GIAÙ BAÙN
(Phöông phaùp tröïc tieáp)
Chæ tieâu Ñôn vò
GIAÙ BAÙN [I] + [II] 2.244
I. Bieán phí saûn xuaát kinh doanh [neàn] 1.200
1.Bieán phí saûn xuaát
2.Bieán phí baùn haøng
3.Bieán phí quaûn lyù doanh nghieäp
II. Phaàn tieàn taêng theâm [linh hoïat] 1.044
Toång soá
2.244.000
1.200.000
1.044.000
-
-
-
Thöôøng aùp duïng cho saûn phaåm saûn xuaát
haøng loaït.
Chi phí neàn - CHI PHÍ SAÛN XUAÁT hay
BIEÁN PHÍ laø boä phaän coá ñònh khi xaây döïng
giaù phaûi ñaûm baûo VAØ ÑÖÔÏC THIEÁT LAÄP
THEO TÖØNG SAÛN PHAÅM.
Phaàn tieàn taêng theâm : CHI PHÍ NEÀN x TYÛ
LEÄ PHAÀN TIEÀN TAÊNG THEÂM laø moät boä
phaän linh hoaït coù theå ñieàu chænh theo tình
hình saûn xuaát kinh doanh, muïc tieâu lôïi
nhuaän doanh nghieäp VAØ THÖÔØNG THIEÁT
LAÄP THEO NHOÙM SAÛN PHAÅM, TOAØN
COÂNG TY
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
7
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
8
Ò I Ù Ä
Ò I Ù Ä
Ø Ï Ë I Ä
Ø Ï Ë I Ä
Ò I Ù Û Å ÙI
Ù I Á Ï Ò I Ù
ÑÒNH GIAÙÙBAÙN TRONG MOÄT SOÁÁ
ÑÒNH GIAÙÙBAÙN TRONG MOÄT SOÁÁ
TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT
TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT
-
Tröôøng hôïp ñaëc bieät :
Moâ hình ñònh giaù :
④Baùn theâm saûn phaåm ñeå môû roäng lôïi nhuaän ;
④Moät ñôn ñaët haøng caù bieät ;

Chi phí neàn nhaèm buø ñaép : Bieán phí nguyeân vaät lieäu tröïc
tieáp, Bieán phí lao ñoäng tröïc tieáp, Bieán phí saûn xuaát chung,
Bieán phí löu thoâng, baùn haøng , Bieán phí quaûn lyù doanh
④Giaûi quyeát tình traïng khoù khaên ;
nghieäp;
④Caïnh tranh, thaâm nhaäp thò tröôøng;

Phaàn tieàn taêng theâm linh hoaït nhaèm buø ñaép : Ñònh phí saûn
xuaát, Ñònh phí löu thoâng, baùn haøng, Ñònh phí quaûn lyù doanh
nghieäp, Lôïi nhuaän mong muoán hoaëc möùc loã caàn buø ñaép.
-
Muïc tieâu ñònh giaù höôùng ñeán giaûi quyeát caùc vaán
ñeà caù bieät khoù laäp laïi.
-
Giaù baùn nhoû nhaát coù theå chaáp nhaän laø bieán
phí.
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
9
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
10
ÑÒNH GIAÙÙBAÙN SAÛN PHAÅM MÔÙI
CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC ÑÒNH GIAÙÙBAÙN
-
Coù theå choïn moät trong caùc phöông
phaùp tính giaù nhö phöông phaùp
toaøn boä, phöông phaùp tröïc tieáp, giaù
lao ñoäng vaø giaù nguyeân vaät lieäu söû
duïng, giaù ñaëc bieät;
Chieán löôïc giaù thoâng thöôøng :
④Möùc giaù ñöa ra ñaàu tieân thaáp, sau ñoù ñieàu chænh taêng daàn;
④Deã thaâm nhaäp thò tröôøng nhöng muïc tieâu lôïi nhuaän khoù ñaït ñöôïc,
ñaëc bieät khi xuaát hieän ñoái thuû caïnh tranh môùi thaâm nhaäp vaøo thò
tröôøng;
-
-
Caàn chuù yù nhöõng aûnh höôûng cô caáu
kinh teá ñeán möùc giaù ñöa ra laàn ñaàu
tieân vaø neân ñieàu chænh giaù thích
nghi theo cô caáu kinh teá;
Giaù baùn seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän
hoaëc neân huûy boû coâng vieäc kinh
doanh khi giaù baùn thaáp hôn chi phí
neàn – bieán phí.

--
Thöôøng aùp duïng cho maët haøng thoâng thöôøng, maët haøng môùi.
Chieán löôïc giaù thoaùng :
Möùc giaù ñöa ra ñaàu tieân cao, sau ñoù ñieàu chænh giaûm daàn;
Khoù thaâm nhaäp thò tröôøng, muïc tieâu lôïi nhuaän nhanh ñaït ñöôïc
nhöng deã bò phaù saûn, ñaëc bieät khi khoâng thaâm nhaäp ñöôïc vaøo thò
tröôøng.
Thöôøng aùp duïng cho maêt haøng ñoäc quyeàn, bí quyeát coâng ngheä.
Chieán löôïc giaù phaûi ñaët trong quy ñònh luaät choáng phaù giaù.
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
11
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
12

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Ke-toan-quan-tri-Chuong-6-Dinh-gia-ban-san-phamA-ke-toan-quan-tri-doanh-thu-va-ket-qua-kinh-doanh.pdf[0.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự