Kế toán quản trị - Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
  Đánh giá    Viết đánh giá
 15      731      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
8avntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
Thể loại
Kế toán quản trị
Ngày đăng
23/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
29
Dung lượng
0.53 M
Lần xem
731
Lần tải
15
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

- Nhận diện thông tin thích hợp - Ứng dụng các thông tìn thích hợp cho việc ra các quyết định kinh doanh ngắn hạn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kế toán quản trị - Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Kế toán quản trị - Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn slide 1

Tài liệu Kế toán quản trị - Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn slide 2

Tài liệu Kế toán quản trị - Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn slide 3

Tài liệu Kế toán quản trị - Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn slide 4

Tài liệu Kế toán quản trị - Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

 I Í Ï Á Ò I
É Ï
t
trị
i
t ị
i
t ị t i í
tr t ì
t ị
G ảng viên VŨ QUANG KẾT
THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP QUYEÁT ÑÒNH KINH
DOANH NGAÉN HAÏN
Chương 5
Kế toán quản
trị cho
việc
NHAÄN DIEÄN THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP.
a quyết định
ngắn hạn
kinh
doanh
ÖÙNG DUÏNG THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP CHO
VIỆC RA CAÙC QUYEÁT ÑÒNH KINH DOANH
NGAÉN HAÏN.
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
1
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
2
Các quyết định tài chính
Sáu bước trong quá trình
quyết định
Ngắn hạn (dưới 1 năm)- Nói chung là có thể lặp lại
(réversible) :
④Sản xuất hay mua một sản phẩm; Chấp nhận những
đơn hàng đặc biệt với một giá thấp hơn giá bình
thường;Mua hay thuê một máy;Loại bỏ một sản phẩm
1.
2.
Làm sáng tỏ vấn
phần của vấn đề);
Chỉ rõ mục tiêu
④ Ví dụ:
đề
(khoanh
tròn
các
thành
thua lỗ;Tiến hành sản xuất một sản phẩm mới;Sử dụng

Tối đa hóa lợi nhuận
một diện tích hoặc thuê;Cho thầu lại các dịch vụ hay
tự đảm nhận.


Tăng thị phần
Tối thiểu hóa chi phí
Dài hạn (từ một năm trở lên) - Không thể lặp lại
④Thay thế một máy củ bằng một máy mới hoàn thiện
hơn
④Quyết định đóng cửa từng phần hay toàn bộ nhà máy
Giảng viên VŨ QUANG KẾT 3


Các mục tiêu có thể xung đột với nhau. Trong
trường hợp này, cần chọn một mục tiêu để tối ưu
hóa, những mục tiêu còn lại trở thành những ràng
uộc.
Ví dụ: giảm chi i phí và duy trì chất lượng 4
tr t ì
t ị
ÙI Ù Á Ò I
Ì Â Í Â I
Ì Â Í Â I
Í Ï
Í Ï
Sáu bước trong quá trình
quyết định
Tiếp
KHAÙI QUAÙT VEÀÀQUYEÁT ÑÒNH KINH
DOANH
3. Nhận diện các giải pháp thay thế;
4. Phát triển một mô hình quyết định, có nghĩa là
một thể hiện đơn giản hóa của vấn đề đặt ra -
những yếu tố quan trọng nhất được giữ lại,
-
-
Quyeát ñònh kinh doanh laø choïn löïa moät phöông
aùn kinh doanh coù hieäu quaû vaø phuø hôïp nhaát vôùi
ñieàu kieän kinh doanh töø nhieàu phöông aùn kinh
doanh khaùc nhau.
Quyeát ñònh kinh doanh ngaén haïn thöôøng gaén
lieàn vôùi nguoàn löïc, thôøi gian thöïc thi trong töøng
5.
những chi tiết không cần thiết được loại bỏ;
Thu thập số liệu (trách nhiệm của kế toán
-
naêm taøi chính vaø deã laëp laïi.
Quyeát ñònh kinh doanh daøi haïn thöôøng lieân
quan ñeán nguoàn löïc, thôøi gian thöïc thi trong
quản trị);
6. Chọn một giải pháp thay thế.
-
nhieàu naêm vaø khoù laëp laïi.
Veà maët kinh teá, moät quyeát ñònh kinh doanh
nhaèm höôùng toái muïc ñích toái ña hoùa lôïi nhuaän
cho doanh nghieäp.
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
5
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
6
MOÂ Â HÌNH PHAÂN TÍCH THOÂNG TIN
MOÂ Â HÌNH PHAÂN TÍCH THOÂNG TIN
THÍCH HÔÏP
THÍCH HÔÏP
-
-
Böôùc 1 : Taäp hôïp taát caû caùc thoâng tin thu nhaäp, chi phí lieân quan
ñeán töøng phöông aùn kinh doanh ñöôïc xem xeùt, so saùnh löïa choïn.
Thu nhaäp, chi phí ñöôïc taäp hôïp bao goàm thu nhaäp, chi phí thöïc teá,
öôùc tính, tieàm aån, cô hoäi.
Böôùc 2 : Loaïi boû caùc khoaûn chi phí chìm, nhöõng chi phí ñaõ phaùt
sinh luoân toàn taïi ôû taát caû phöông aùn kinh doanh.
BAÛNG PHAÂN TÍCH THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP
Chæ tieâu Phöông aùn so saùnh Phöông aùn goác Thoâng tin thích hôïp
I.Thu nhaäp :
-Doanh thu 25.000 20.000 5.000
-Thu nhaäp khaùc 1.800 3.000 (1.200)
II.Chi phí :
-
Böôùc 3 : Loaïi boû khoaûn thu nhaäp, chi phí seõ phaùt sinh nhö nhau
trong töông lai ôû taát caû phöông aùn kinh doanh.
-Bieán phí
-Ñònh phí
(14.000)
(5.000)
(12.000)
(6.000)
(2.000)
1.000
-
Böôùc 4 : Toång hôïp nhöõng thoâng tin coøn laïi sau khi thöïc hieän
öôùc 1,2 vaø 3 chính laø thoâng tin thích hôïp cho quyeát ñònh choïn
löïa phöông aùn kinh doanh, thoâng tin cheânh leäch, thoâng tin khaùc
ieät giöõa caùc phöông aùn kinh doanh caàn thieát ñeå xem xeùt ñöa ra
quyeát ñònh löïa choïn phöông aùn kinh doanh.
-Chi phí cô hoäi (1.200) (1.000)
III.Keát quaû so saùnh
Quy öôùc ghi cheùp :
- Thu nhaäp, giaûm chi phi, taêng thu nhaäp ghi (+)
- Chi phí, taêng chi phí, giaûm thu nhaäp ghi (-)
(200)
2.600
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
7
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
8
Ó Â I Í Ï
Ù Â Ì ÏI Ä
Ä I
Ù Â Ì ÏI Ä
Ä I
Ù Â Û Á ØI
YÙÙNGHÓA THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP
XEM XEÙT NEÂN DUY TRÌ HAY LOAÏI BOÛÛMOÄT BOÄÄ
PHAÄN KINH DOANH THUA LOÃÃ
-
-
Boå sung tröôøng hôïp thieáu thoâng tin ñeå
laäp baùo caùo keát quaû kinh doanh chi tieát
khi choïn löïa phöông aùn.
Giuùp coù ñöôïc nhöõng thoâng tin ñôn
giaûn, ngaén goïn, phuø hôïp vaø taäp trung
hôn cho caùc quyeát ñònh kinh doanh.
- Vaán ñeà caàn xem xeùt :
④Phöông aùn goác : Tieáp tuïc duy
trì boä phaän thua loã.
④Phöông aùn so saùnh : Loaïi boû
oä phaän thua loã.
-
-
Cung caáp thoâng tin nhanh nhöng vaãn
ñaûm baûo tính khoa hoïc, chính xaùc, hoã
trôï ñaéc löïc cho nhaø quaûn lyù chieám lónh
lôïi theá caïnh tranh.
Theå hieän toaøn dieän thoâng tin keá toaùn
cho moät quyeát ñònh quaûn trò.
- Thoâng tin thích hôïp :
④Laäp baûng phaân tích thoâng tin
thích hôïp.
④Chuù yù nhöõng thu nhaäp, chi phí
khaùc bieät.
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
9
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
10
XEM XEÙT NEÂN DUY TRÌ HAY LOAÏI BOÛÛMOÄT
BOÄÄPHAÄN KINH DOANH THUA LOÃÃ
XEM XEÙT NEÂN SAÛN XUAÁT HAY MUA NGOAØI
BAÛNG PHAÂN TÍCH THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP
-
Vaán ñeà caàn xem xeùt :
Chæ tieâu
I.Thu nhaäp :
Loaïi boû boä
phaän
Duy trì boä
phaän
Thoâng tin
thích hôïp
④Phöông aùn goác : Töï saûn xuaát
④Phöông aùn so saùnh : Ngöng
saûn xuaát ñeå mua ngoaøi.
- Doanh thu
0
A1
(A1)
II.Chi phí :
-
Thoâng tin thích hôïp :
- Bieán phí
- Ñònh phí quaûn trò
- Ñònh phí baét buoäc
- Chi phí cô hoäi
III.Keát quaû so saùnh
0
(A6)
(A4)
(A2)
(A3)
(A4)
(A5)
A2
(A6) –(A3)
0
A5
X ?
④Laäp baûng phaân tích thoâng tin
thích hôïp.
④Chuù yù nhöõng thu nhaäp, chi
phí khaùc bieät.
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
11
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
12

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Ke-toan-quan-tri-Chuong-5-Ke-toan-quan-tri-cho-viec-ra-quyet-dinh-kinh-doanh-ngan-han.pdf[0.53 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự