Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm Plaxis 8.2

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu xây dựng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 248      1005      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
1vxntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu xây dựng
Thể loại
tai lieu, tài liệu
Ngày đăng
17/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
143
Dung lượng
3.24 M
Lần xem
1005
Lần tải
248
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm Plaxis 8.2 Trong khai báo điều kiện ban đầu, dung trọng của nước khai báo là 10kN/m3. 1. Khai báo mực nước Dùng biểu tượng để khai báo mực nước.Mời bạn tham khảo.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm Plaxis 8.2

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm Plaxis 8.2 slide 1

Tài liệu Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm Plaxis 8.2 slide 2

Tài liệu Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm Plaxis 8.2 slide 3

Tài liệu Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm Plaxis 8.2 slide 4

Tài liệu Hướng dẫn thực hành tính toán nền móng bằng phần mềm Plaxis 8.2 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2
BAØI TOAÙN 1
Vieäc xaây döïng ñöôøng ñaép treân neàn ñaát yeáu vôùi möïc nöôùc ngaàm cao seõ daãn ñeán taêng aùp
suaát loã roãng. Keát quaû cuûa moâ hình “öùng xöû khoâng thoaùt nöôùc” naøy laø öùng suaát hieäu nhoû vaø phaûi
chaáp nhaän caùc giai ñoaïn coá keát trung gian ñeå thi coâng ñöôïc an toaøn. Trong quaù trình coá keát, aùp
suaát loã roãng bò tieâu hao, do ñoù ñaát coù theå ñaït ñöôïc cöôøng ñoä khaùng caét caàn thieát ñeå vieäc thi coâng
ñöôïc tieáp tuïc.
Baøi toaùn naøy taäp trung vaøo vieäc thi coâng ñaép ñöôøng, trong ñoù seõ phaân tích chi tieát cô cheá
hoaït ñoäng nhö ñaõ noùi ôû treân. Quaù trình phaân tích seõ giôùi thieäu 3 phöông phaùp tính môùi, ñoù laø:
phaân tích coá keát, phaân tích löôùi ñöôïc caäp nhaät vaø tính toaùn heä soá an toaøn baèng phöông phaùp “phi
– c – reduction”.
Hình 1: Maët caét ngang ñöôøng ñaép
Maët caét ngang ñöôøng ñaép trong baøi toaùn naøy nhö sau: roäng 16m, cao 4m, maùi doác m = 3.
Ñaây laø maët caét ñoái xöùng neân chæ moâ hình moät nöûa maët caét. Ñöôøng ñöôïc ñaép baèng caùt rôøi, möïc
nöôùc thuyû tónh truøng vôùi maët ñaát töï nhieân.
1 Khai báo số liệu đầu vào
1. Khai báo các thông số tổng thể của bài toán
Khi khởi động chương trình Plaxis 8.2 sẽ xuất hiện hộp thoại Create/Open Poject ✶ Chọn New
Project.
GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng
1
Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2
Click OK ✶ Xuất hiện hôp thoại General Settings.
Trong thẻ Poject, tạo tên file cần lưu trữ trong ô Title. Chọn mô hình và loại phần tử của bài
toán.
Trong thẻ Dimensions, chọn đơn vị
cần tính (Chiều dài = m, Đơn vị lực = KN, Thời gian =
day). Khai báo kích thước tổng thể của bài toán
2. Khai báo mô hình tính toán
Trên thanh công cụ, vào mục Geometry\Geometry Line hoặc chọn biểu tượng
để tạo mô
hình tính.
GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng
2
Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2
3. Khai báo đặc trưng vật liệu
Trên thanh công cụ, vào mục Materials\Material set hoặc chọn biểu tượng
để khai báo đặc
trưng vật liệu.
4. Chia lưới tính toán
Trên thanh công cụ, vào mục Mesh\Global coarseness hoặc chọn biểu tượng
để tự sinh các
phần tử tính toán.
II.2 Khai báo điều kiện ban đầu
Sau khi khai báo đầy đủ các tham số đầu vào của bài toán, lựa chọn biểu tượng
để khai báo các điều kiện ban đầu của bài toán.
GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Huong-dan-thuc-hanh-tinh-toan-nen-mong-bang-phan-mem-Plaxis-8.2.pdf[3.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự