Hướng dẫn thi TOEIC

Ngoại Ngữ,TOEFL - IELTS - TOEIC
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6      424      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
a0tntq
Danh mục
Ngoại Ngữ,TOEFL - IELTS - TOEIC
Thể loại
TOEIC, TIẾNG ANH
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
23
Dung lượng
2.13 M
Lần xem
424
Lần tải
6
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Giới thiệu về TOEIC Những câu hỏi thường gặp liên quan đến TOEIC Chứng chỉ TOEIC Chuẩn bị thi TOEIC Câu hỏi mẫu Kết quả bài thi TOEIC

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hướng dẫn thi TOEIC

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hướng dẫn thi TOEIC slide 1

Tài liệu Hướng dẫn thi TOEIC slide 2

Tài liệu Hướng dẫn thi TOEIC slide 3

Tài liệu Hướng dẫn thi TOEIC slide 4

Tài liệu Hướng dẫn thi TOEIC slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Muïc
luïc
Giôùi thieäu veà TOEIC -----------------------------2
Caâu hoûi maãu -----------------------------------7
Caáu truùc baøi thi TOEIC-----------------------------------------------2
Höôùng daãn chung -------------------------------------------------7
Ñoái töôïng thi TOEIC -------------------------------------------------2
Phaàn I: Nghe hieåu -------------------------------------------------7
Phaàn II: Ñoïc hieåu ------------------------------------------------10
Nhöõng caâu hoûi thöôøng gaëp lieân quan ñeán
TOEIC--------------------------------------------2
Muïc ñích thi TOEIC? -------------------------------------------------2
Baûn “TOEIC Background Questionnaire” vaø
aûn “Answer Sheet” -------------------------13
Thôøi gian vaø ñòa ñieåm thi TOEIC? ---------------------------------2
Baûn “TOEIC Background Questionnaire'' ------------------13
Leä phí thi TOEIC? -----------------------------------------------------2
Baûn “Answer Sheet'' --------------------------------------------13
Möùc ñieåm “ñoã” cuûa baøi thi TOEIC? --------------------------------2
Maõ ñôn vò -----------------------------------------------------------13
Noäi dung caùc caâu hoûi trong baøi thi TOEIC? ---------------------3
Maõ theo yeâu caàu khaùch haøng ----------------------------------13
Ngöôøi khuyeát taät coù theå thi TOEIC? -------------------------------3
Baûn “TOEIC Background Questionnaire'' maãu -----------14
Baûn “Answer Sheet’' maãu -------------------------------------16
Chöùng chæ TOEIC --------------------------------3
Keát quaû baøi thi TOEIC ------------------------18
Chuaån bò thi TOEIC ------------------------------4
Quaù trình chuaån bò ---------------------------------------------------4
Quaù trình laøm baøi thi -------------------------------------------------4
Yeâu caàu veà chöùng minh nhaân thaân -------------------------------4
Noäi quy phoøng thi ----------------------------------------------------6
Huûy boû tö caùch döï thi vaø keát quaû thi -----------------------------6
Keát quaû TOEIC ----------------------------------------------------18
YÙ nghóa ñieåm soá TOEIC ----------------------------------------18
Thí sinh thi laïi baøi thi TOEIC ----------------------------------20
Giaù trò keát quaû TOEIC -------------------------------------------20
Thôøi gian löu giöõ keát quaû TOEIC ------------------------------20
Tính baûo maät cuûa keát quaû TOEIC ----------------------------20
Phuùc khaûo baøi thi TOEIC ---------------------------------------20
Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát veà baøi thi TOEIC, xin vui loøng lieân heä vôùi caùc Vaên phoøng cuûa TOEIC Vieät Nam
www.toeic.com.vn
TOEIC VIET NAM
Truï sôû chính
Chi nhaùnh Ñaø Naüng
Chi nhaùnh TP Hoà Chí Minh
Soá 24 Nguyeân Hoàng, Q. Ñoáng Ña,
Soá 268 Traàn Phuù, Q. Haûi Chaâu,
Soá 3 Ñöôøng 3 Thaùng 2, Phöôøng 11,
Haø Noäi, Vieät Nam
TP Ñaø Naüng, Vieät Nam
Q. 10, TP Hoà Chí Minh, Vieät Nam
Ñieän thoaïi : (84- 4) 7732 602/03
Ñieän thoaïi : (84- 511) 565 888
Ñieän thoaïi : (84- 8) 9292 633/34
Fax
: (84- 4) 8359 418
Fax
: (84- 511) 565 154
Fax
: (84- 8) 9292 635
E-mail
: hanoi@toeicvietnam.com
E-mail
: danang@toeicvietnam.com
E-mail
: saigon@toeicvietnam.com
Höôùng daãn döï thi TOEIC
Muïc luïc
1

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Huong-dan-thi-TOEIC.pdf[2.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)