Hướng dẫn sử dụng Altivar 61 bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 36      565      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
3iuntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
Thể loại
Ngày đăng
16/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
29
Dung lượng
0.44 M
Lần xem
565
Lần tải
36
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Lắp đặt BBT ở vị trí thẳng đứng với góc nghiêng không quá ±10 độ Không được lắp đặt BBT gần với các thiết bị tỏa nhiệt Đặt BBT trên bề mặt thông thoáng, để đảm bảo không khí có thể luân chuyển làm mát từ dưới lên trên BBT Khoảng cách phía trước BBT tối thiểu khoảng: 10mm (0.4 inch) Đối với cấp bảo

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng Altivar 61 bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Altivar 61 bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ slide 1

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Altivar 61 bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ slide 2

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Altivar 61 bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ slide 3

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Altivar 61 bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ slide 4

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Altivar 61 bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Altiva
61
Boä bieán taàn ñieàu khieån toác ñoä
cho ñoäng cô khoâng ñoàng boä
Höôùng daãn söû duïng
0,75 ... 45 kW (0.5 ... 60 HP)/ 200 - 240 V
0,75 ... 75 kW (1 ... 100 HP)/ 380 - 480 V
Trang 1
Trang 2
Muïc luïc
Trang
Caùc böôùc caøi ñaët boä bieán taàn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
Caùc khuyeán caùo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30
Laép ñaët vaø ñieàu kieän moâi tröôøng----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
Xaùc ñònh LED naïp tuï ñieän ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
Caùc khuyeán caùo ñaáu noái daây --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
Caùc ñaàu noái daây ñoäng löïc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34
Caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
Sô ñoà ñaáu noái daây --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
Vaän haønh treân heä thoáng IT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
Töông thích ñieän töø, noái daây --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
Caøi ñaët vaø caùc khuyeán caùo caøi ñaët -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41
Maøn hình hieån thò laép rôøi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42
Maøn hình tích hôïp saún treân bieán taàn ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 44
Menu khôûi ñoäng nhanh --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45
Loãi, nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50
Tröôùc khi baét ñaàu
Ñoïc vaø hieåu roõ caùc höôùng daãn trong taøi lieäu naøy tröôùc khi thöïc hieän baát kyø thao taùc naøo treân boä bieán taàn (BBT)
NGUY HIEÅM DO ÑIEÄN AÙP
• Ñoïc vaø hieåu roõ taøi lieäu naøy tröôùc khi laép ñaët hay thao taùc treân BBT Altivar 61. Laép ñaët, hieäu chænh, söõa chöõa vaø baûo trì
phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi ngöôøi coù chuyeân moân veà ñieän.
• Ngöôøi söû duïng phaûi chòu traùch nhieäm tuaân thuû theo caùc tieâu chuaån veà ñieän quoác teá veà noái ñaát thieát bò.
• Nhieàu phaàn cuûa BBT, bao goàm caû phaàn maïch in, vaän haønh ôû ñieän aùp daây. KHOÂNG ÑÖÔÏC CHAÏM VAØO.
Söû duïng caùc thieát bò coù caùch ñieän
• Khoâng ñöôïc chaïm vaøo caùc phaàn khoâng coù voû boïc hay caùc ñaàu noái daây coù mang ñieän aùp.
• Khoâng ñöôïc noái ngaén maïch caùc ñaàu cöïc PA vaø PC hay noái taét tuï ñieän DC bus.
• Laép ñaët vaø ñaäy taát caû caùc mieáng che tröôùc khi caáp nguoàn, khôûi ñoäng hay döøng BBT
• Tröôùc khi baûo trì BBT:
- Caùch ly nguoàn ñieän
- Ñaët baûng “KHOÂNG ÑÖÔC Ï BAÄT ÑIEÄN” taïi nôi caùch ly nguoàn ñieän
• Caùch ly taát caû caùc nguoàn ñieän coù lieân quan ñeán BBT neáu coù tröôùc khi thöïc hieän vieäc baûo trì. Ñôïi cho ñeán khi ñeøn LED
taét haún. Ñôïi 10 phuùt sau ñoù ñeå tuï ñieän xaû heát naêng löôïng tích luõy, thöïc hieän ño ñieän aùp treân DC bus theo höôùng daãn ôû
trang 32 kieåm tra ñieän aùp naøy phaûi nhoû hôn 45V phoøng khi ñeøn LED khoâng chæ thò ñuùng coù ñieän aùp treân DC bus.
Caùc ruûi ro ñieän giaät coù theå gaây thöông tích hay laøm cheát ngöôøi thao taùc treân thieát bò
VAÄN HAØNH BBT KHOÂNG ÑUÙNG
Neáu BBT khoâng ñöôïc caáp ñieän trong moät thôøi gian daøi, ñieän dung cuûa tuï ñieän coù theå bò giaûm
Neáu khoâng söû duïng BBT trong thôøi gian quaù laâu, phaûi caáp ñieän laïi cho BBT toái thieåu 5 giôø sau moãi hai naêm
ñeå ñaûm baûo tuï ñieän vaän haønh toát, sau ñoù kieåm tra vaän haønh. Nhaø saûn xuaát khuyeán caùo khoâng neân keát noái
BBT tröôïc tieáp vaøo ñieän aùp daây. Neân taêng ñieän aùp leân töø töø baèng caùch söû duïng nguoàn AC ñieàu chænh ñöôïc
Trang 3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Huong-dan-su-dung-Altivar-61-bo-bien-tan-dieu-khien-toc-do-cho-dong-co.pdf[0.44 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự