Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa đạt năng suất cao

Nông nghiệp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      445      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
tszntq
Danh mục
Nông nghiệp
Thể loại
Ngày đăng
17/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
50
Dung lượng
0.31 M
Lần xem
445
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa đạt năng suất cao

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa đạt năng suất cao slide 1

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa đạt năng suất cao slide 2

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa đạt năng suất cao slide 3

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa đạt năng suất cao slide 4

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa đạt năng suất cao slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
PTS.
NGUYÔN V¡N HOAN
H−íng dÉn
Kü THUËT TH¢M CANH
C¸C GiènG LóA CHUY£N mïa
CHÊT L−îNG CAO
NHµ XUÊT B¶N N¤NG NGHIÖP
Hµ NéI - 1997
Môc lôc
LêI NãI §ÇU..........................................................................................................................5
Kü THUËT TH¢M CANH C¸C GIèNG LóA
CHUY£N MïA CHÊT L−îNG CAO..................................................................................6
1.
§ÆC §IÓM CHUNG CñA C¸C GIèNG LóA CHUY£N MïA..................................6
1.1. C¸c gièng lóa chuyªn mïa ph¶n øng víi ¸nh s¸ng ngµy ng¾n.......................................6
1.2. C¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh chu kú sinh tr−ëng..................................................7
2. C¸C GIèNG LóA CHUY£N MïA.................................................................................9
2.1. C¸c gièng lóa th−êng......................................................................................................9
- Gièng Méc tuyÒn lïn........................................................................................................9
- Gièng Bao thai lïn............................................................................................................9
- Gièng M90......................................................................................................................10
2.2. C¸c gièng lóa lai...........................................................................................................11
2.3.
C¸c gièng lóa ®Æc s¶n...................................................................................................12
2.3.1.
C¸c gièng lóa ®Æc s¶n ë §ång b»ng vµ Trung du B¾c bé.......................................12
- Gièng T¸m Êp bÑ Xu©n §µi............................................................................................12
- Gièng T¸m Xoan Th¸i B×nh............................................................................................13
- Gièng t¸m NghÜa H−ng...................................................................................................13
- Gièng T¸m §en H¶i Phßng.............................................................................................14
- Gièng T¸m B»ng Phó Thä...............................................................................................14
- Gièng Dù H−¬ng.............................................................................................................15
- Gièng nÕp c¸i Hoa Vµng.................................................................................................15
- Gièng nÕp B¾c.................................................................................................................16
2.3.2 C¸c gièng lóa ®Æc s¶n gieo trång ë c¸c tØnh phÝa Nam............................................16
- Gièng Th¬m sím ............................................................................................................16
2
- Gièng Nµng Th¬m Nhµ BÌ..............................................................................................16
- Gièng lóa th¬m B×nh Ch¸nh............................................................................................17
- Gièng Nµng Th¬m §øc Hoµ...........................................................................................17
- Gièng Nµng Th¬m chî §µo............................................................................................18
- Gièng Nµng H−¬ng.........................................................................................................18
3. PHôC TR¸NG C¸C GIèNG LóA CHUY£N MïA...................................................19
3.1. Sù tho¸i ho¸ cña c¸c gièng lóa.................................................................19
3.2.
C¸c nguyªn nh©n g©y ra tho¸i ho¸ cña
c¸c gièng lóa vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc...........................................................19
1/ Do lÉn c¬ giíi................................................................................................................19
2/ Do lai tù nhiªn...............................................................................................................20
3/ Do kh«ng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn gieo trång phï hîp.........................................................20
4/ Do tÝch luü cña bÖnh lý thùc vËt....................................................................................21
3.3. X©y dùng tiªu chuÈn phôc tr¸ng..............................................................21
1/ Phôc tr¸ng lµ g×?............................................................................................................21
2/ X©y dùng tiªu chuÈn phôc tr¸ng....................................................................................21
3/ S¬ ®å phôc tr¸ng...........................................................................................................25
4/ Tr×nh tù vµ ph−¬ng ph¸p phôc tr¸ng..............................................................................26
5/ KiÓm tra h¹t gièng phôc tr¸ng.......................................................................................32
4.
Duy tr× c¸c gièng lóa chuyªn mïa.............................................................37
4.1 Tiªu chuÈn duy tr×...............................................................................................37
4.2.
Tr×nh tù tiÕn hµnh duy tr×............................................................................38
4.2.1.
S¬ ®å duy tr×...........................................................................................................38
4.2.2. Tr×nh tù vµ c¸ch tiÕn hµnh......................................................................................38
5.
Kü thuËt th©m canh c¸c gièng lóa chuyªn mïa..............................41
5.1.
X¸c ®Þnh thêi gian thÝch hîp tõ cÊy®Õn træ......................................41
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Huong-dan-ky-thuat-tham-canh-cac-giong-lua-chuyen-mua-dat-nang-suat-cao.pdf[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự