HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4      463      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
7vvntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Ngày đăng
3/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
14
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
463
Lần tải
4
  DOWNLOAD

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM slide 1

Tài liệu HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM slide 2

Tài liệu HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM slide 3

Tài liệu HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM slide 4

Tài liệu HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
PERFECTING
THE
STATUTE
OF
SOCIALIST-
ORIENTED
MARKET ECONOMY OF VIETNAM
LÊ THẾ GIỚI
Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Hoàn
thiện
thể
chế
kinh
tế
thị
trường
định
hướng

hội
chủ nghĩa là một vấn đề phức tạp cả về lý thuyết lẫn thực
tiễn và chưa có tiền lệ trong lịch sử. Việc nhận thức về nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá
trình
nghiên
cứu

luận

đúc
kết
từ
thực
tiễn.
Bài
viết
này
thông
qua
việc
phân
tích
một
số
hoạt
động
thực
tiễn
trong quá trình vận hành nền kinh tế thị trường ở nước ta,
góp phần làm rõ một trong những vấn đề chủ yếu là hoàn
thiện thể chế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa.
ABSTRACT
Perfecting
the
statute
of
the
socialist
market-oriented
economy
of
Vietnam
is
a
complicated
issue
oth
theoretically and practically, which is unprecedented in ou
history.
Understanding
the
socialist
market-oriented
economy
is
a
process
of
studying
the
theory
and
eal-life
experience. Based on some practical activities in operating
the market economy in our country, this paper is aimed to
clarify
one
of
the
majo
issues,
which
is
the
perfection
of
the socialist market-oriented economy.
1. Đặt vấn đề
Đại hội X của Đảng đã khẳng định mô hình phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mô hình này thể hiện
mục tiêu phát triển là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội;
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đảm bảo
mối quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã
hội ngay từ đầu và trong mọi giai đoạn phát triển; các nguồn lực phát
triển và chủ thể tham gia là mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế
nhà nước giữ vai trò chủ đạo; động lực chung của sự phát triển là đại
đoàn kết dân tộc và các động lực kinh tế, chế độ phân phối; yêu cầu
giữ vững
ổn
định chính
trị
xã hội, độc lập
tự chủ
về
kinh
tế và chủ
động hội nhập kinh tế, cơ chế kinh tế và hình thành đồng bộ các yếu tố
thị trường, vai trò quản lý nhà nước đối với nền kinh tế, vai trò lãnh
đạo
của
Đảng
Cộng
sản
Việt
Nam
trong
phát
triển
nền
kinh
tế
thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.[1]
Để
tiếp
tục
đổi
mới

phát
triển
nền
kinh
tế
thị
trường
định
hướng xã hội chủ nghĩa, cần nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản và tiếp
tục làm rõ nội hàm của chúng, làm cơ sở cho việc thiết kế chính sách
trong quá trình vận hành hệ thống thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta.
Trước hết, để đạt được mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa

hội;
dân
giàu,
nước
mạnh,

hội
công
ằng,
dân
chủ,
văn
minh, trong quá trình vận hành nền kinh tế thị trường phải đảm bảo
yêu
cầu
kết
hợp
hài
hòa
giữa
tăng
trưởng
kinh
tế
với
tiến
ộ,
công
ằng xã hội ngay từ đầu và trong mọi giai đoạn phát triển, kết hợp hài
hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội.
Thứ hai, xác định đúng và phân bổ hợp lý, hiệu quả các nguồn lực
trong nước cho đầu tư phát triển và kết hợp với việc thu hút các nguồn
lực bên ngoài thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia
vào
các định
chế toàn
cầu
và khu
vực (WTO, BTA,
AFTA,…)
theo
nguyên tắc giữ vững lập trường tự chủ về kinh tế.
Thứ ba, làm rõ từ ba hình thức sở hữu cơ bản (toàn dân, tập thể và
tư nhân) hình thành nên các thành phần kinh tế đan xen hỗn hợp giữa
các hình hình thức sở hữu, đặc biệt phát triển phổ biến hình thức sở
hữu cổ phần. Từ đó khẳng định chủ trương nền kinh tế đa sở hữu, các
thành phần kinh tế tồn tại và phát triển lâu dài và đẩy mạnh quá trình
dân chủ hóa nền kinh tế, đảm bảo sự công bằng, không phân biệt đối
xử
giữa
các
các
thành
phần
kinh
tế

tính
chất
sở
hữu
của
doanh
nghiệp.
Trong
đó,
kinh
tế
nhà
nước
(doanh
nghiệp
nhà
nước,
các
nguồn tài nguyên, ngân sách,…) phải giữ vai trò chủ đạo thể hiện ở qui
mô và hiệu quả hoạt động cao dựa trên nền tảng vật chất hiện đại, công
nghệ và quản lý tiên tiến. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh
tế
nhà
nước,
các
doanh
nghiệp
cần
được
sắp
xếp,
tái
cấu
trúc
theo
hướng tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế
quốc dân, chủ yếu là các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, một số lĩnh vực sản
xuất tư liệu sản xuất quan trọng và các dịch vụ công ích, còn lại cần
được cổ phần hóa với sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế;
tiến tới xóa bỏ độc quyền kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước;
có cơ chế giám sát và điều tiết đối với các doanh nghiệp có vị thế độc
quyền trong kinh doanh.
Phát
triển
mạnh
kinh
tế
tập
thể
với
nhiều
hình
thức
hợp
tác
đa
dạng,
phù
hợp
với
ngành
nghề,
lĩnh
vực

trình
độ
tập
trung
hóa,
chuyên môn hóa. Khuyến khích và định hướng phát triển mạnh kinh tế
tư nhân như một trong những lực lượng kinh tế chủ yếu trong nền kinh
tế thị trường; mở rộng quyền tự do kinh doanh theo pháp luật của mọi
công dân trong các lĩnh vực kinh doanh mà luật pháp không hạn chế.
2. Thể chế kinh tế thị trường
Thể chế bao gồm các luật lệ, qui tắc xã hội, từ cấp quốc gia, liên
quốc gia đến các cộng đồng nhỏ nhất, được lập ra để khuyến khích, ca
ngợi, khen thưởng hay lên án, trừng phạt, ngăn cấm, ràng buộc, nhờ
vậy mà tác động đến tư duy và hành động (cách nghĩ, cách cảm, cách
làm, cách sống) của con người trong xã hội ấy. Như vậy, thể chế bao
gồm; (1) thể chế của Nhà nước (hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị định,
thông tư, chỉ thị, quyết định của cơ quan nhà nước) và thể chế phi nhà
nước (phong tục, tập quán, chuẩn mực xã hội; (2) các tổ chức (trong
lĩnh vực kinh tế là các chủ thể kinh tế, như doanh nghiệp, người tiêu
dùng,…); (3) cơ chế vận hành (các phương tiện, phương pháp mà tổ
chức và con người sử dụng để thực thi thể chế, như cơ chế phân cấp
quản lý kinh tế, cơ chế phối hợp, cơ chế tham gia,...) và (4) Hệ thống
các thị trường trao đổi (thị trường hàng hóa, thị trường lao động, thị
trường vốn, thị trường bất động sản).

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

HOAN-THIEN-THE-CHE-KINH-TE-THI-TRUoNG-DINH-HUoNG-XA-HoI-CHU-NGHIA-o-VIET-NAM.pdf[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự