Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia cho Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      456      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
bztntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
97
Dung lượng
0.80 M
Lần xem
456
Lần tải
3
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

1. Tính cấp thiết của đề tài: Trên đà phát triển kinh tế trong những năm gần đây, với sự biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới,Việt Nam cũng đã và đang đổi mới đường lối phát triển kinh tế của mình. Cùng với quá trình thực hiện các chương trình cải cách kinh tế toàn diện với sự phối hợp các

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia cho Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia cho Việt Nam – Thực trạng và giải pháp slide 1

Tài liệu Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia cho Việt Nam – Thực trạng và giải pháp slide 2

Tài liệu Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia cho Việt Nam – Thực trạng và giải pháp slide 3

Tài liệu Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia cho Việt Nam – Thực trạng và giải pháp slide 4

Tài liệu Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia cho Việt Nam – Thực trạng và giải pháp slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Khãa luËn tèt nghiÖp
NguyÔn HuyÒn My
Môc lôc
Lêi më ®Çu……………………………………………………… ….3
Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc
(ODA) cña Australia cho ViÖt Nam……………………………….6
1.
Vµi nÐt vÒ Australia……………………………………………..6
1.1.
ThÓ chÕ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ…………………………….6
1.2.
VÞ thÕ cña Australia trong Th­¬ng m¹i Quèc tÕ……….7
1.3.
VÞ thÕ cña Australia ®èi víi ViÖt Nam………………....8
2.
ODA cña Australia cho ViÖt Nam…………………………….11
2.1.
Kh¸i qu¸t chung vÒ ODA……………………………..11
2.2.
§Æc ®iÓm ODA cña Australia cho ViÖt Nam…………17
Ch­¬ng
2:
Thùc
tr¹ng
ODA
cña
Australia
vµo
ViÖt
Nam
thêi
gian qua…………………………………………………………….33
1.
§¸nh
gi¸
chung

t×nh
h×nh
ODA
cña
Australia
cho
ViÖt
Nam…………………………………………………………..33
2.
§¸nh
gi¸

thÓ

t¸c
®éng
cña
ODA
Australia
cho
ViÖt
Nam…………………………………………………………..42
2.1.
ODA trong Qu¶n lý nhµ n­íc…………………….....44
2.2.
ODA trong ph¸t triÓn n«ng th«n vµ c¬ së h¹ tÇng…….48
2.3.
ODA trong gi¸o dôc vµ y Tõ………………………...53
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
1
Khãa luËn tèt nghiÖp
NguyÔn HuyÒn My
2.4.
ODA trong b¶o vÖ m«i tr­êng……………………....63
2.5.
ODA trong b¶o vÖ quyÒn phô n÷…………………....66
3.
T¸c ®éng ODA cña Australia tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam………68
3.1.
T¸c ®éng tÝch cùc…………………………………....68
3.2.
Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i…………………………....71
3.3.
Nguyªn nh©n tån t¹i………………………………...73
Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thu hót vµ
sö dông ODA cña Australia cho ViÖt Nam …………………....76
1.
Nh÷ng gi¶i ph¸p ®èi víi chÝnh phñ Australia………………76
1.1.
Nhãm gi¶i ph¸p t¨ng c­êng ®Çu t­ hiÖu qu¶ vµo ViÖt
Nam…………………………………………………..76
1.2.
Nhãm gi¶i ph¸p sö dông, qu¶n lý hiÖu qu¶ ODA ë ViÖt
Nam…………………………………………………...78
2.
Nh÷ng gi¶i ph¸p ®èi víi chÝnh phñ ViÖt Nam…………….....81
2.1.
Nhãm
gi¶i
ph¸p
t¨ng
c­êng
thu
hót
ODA
cña
Australia………………………………………………81
2.2.
Nhãm gi¶i ph¸p t¨ng c­êng sö dông hiÖu qu¶ ODA cña
Australia………………………………………………85
3.
Nhãm gi¶i ph¸p kh¸c………………………………………….88
KÕt luËn…………………………………………………………….90
Tµi liÖu tham kh¶o………………………………………………...91
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
2
Khãa luËn tèt nghiÖp
NguyÔn HuyÒn My
Lêi më ®Çu
1.
TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
Trªn ®µ ph¸t triÓn kinh tÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi sù
iÕn ®æi m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi,ViÖt Nam còng ®· vµ
®ang ®æi míi ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña m×nh. Cïng víi qu¸
tr×nh thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch kinh tÕ toµn diÖn víi sù
phèi hîp c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch vÜ m«, chÝnh s¸ch ngo¹i giao cëi
më vµ viÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ®­a ViÖt Nam tíi
­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i.
MÆc dï ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, bé mÆt kinh tÕ,
x· héi ®· cã nh÷ng biÕn ®æi râ rÖt nh­ng xÐt mét c¸ch toµn diÖn,
ViÖt Nam cßn ph¶i ®­¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc ®Ó
cã thÓ ®æi míi vµ thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kinh tÕ - x· héi ®· ®Æt ra.
§Ó v­ît qua nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc ®ã ViÖt Nam kh«ng chØ ph¶i
huy ®éng m¹nh mÏ néi lùc cña toµn ®Êt n­íc mµ cßn cÇn cã sù hîp
t¸c vµ trî gióp tõ c¸c nguån lùc bªn ngoµi. Mét trong nh÷ng nguån
trî gióp ®ã lµ Nguån viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). Nguån
viÖn trî nµy ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng
®Êt n­íc hiÖn nay. §ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá trong sè ODA
t­¬ng ®èi lín vµo ViÖt Nam hiÖn nay lµ nguån ODA cña Australia.
ODA cña Australia dµnh cho ViÖt Nam ®· cã nhiÒu ®ãng gãp
tÝch cùc ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta theo ®µ ph¸t triÓn quan hÖ song
ph­¬ng gi÷a hai n­íc. §Æc biÖt, thêi gian gÇn ®©y Australia cã nhiÒu
ch­¬ng tr×nh viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc cho ViÖt Nam víi sè vèn
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
dat296 Trả lời Thích   0 7/12/2021 9:21:05 PM
Tuyệt vời ông mặt trời, tài liệu đầy đủ

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-ODA-cua-Australia-cho-Viet-Nam-Thuc-trang-va-giai-phap.pdf[0.80 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự