Hiểu biết về bệnh ung thư

Y khoa - Y dược
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5      293      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
hk0ntq
Danh mục
Y khoa - Y dược
Thể loại
Ngày đăng
10/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
8
Dung lượng
0.48 M
Lần xem
293
Lần tải
5
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hiểu biết về bệnh ung thư

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hiểu biết về bệnh ung thư slide 1

Tài liệu Hiểu biết về bệnh ung thư slide 2

Tài liệu Hiểu biết về bệnh ung thư slide 3

Tài liệu Hiểu biết về bệnh ung thư slide 4

Tài liệu Hiểu biết về bệnh ung thư slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Toång Quan
Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005
HIEÅU BIEÁT HIEÄN NAY VEÀ BEÄNH UNG THÖ
Nguyeãn Chaán Huøng*
MÔÛ ÑAÀU
Muon á phonø g choná g ung thö hieu ä qua, û moi ï ngöôi ø
can à hieåu roõ can ê benä h nayø . Vaiø thapä nieân vöa ø qua,
chiem á tyû leä cao nhatá ôû cacù nöôc ù phatù trien å vaø ñang
phaùt trieån.
Nöõ Soá ca Tö Nam Soá ca Töû
môùi suaát môùi suaát
thanø h quaû nghien â cöuù ôû nhieuà lónh vöc ï ñaõ ñem laiï söï
Vuù
22
14
Phoåi
17
23
hieuå bietá ratá sauâ ronä g veà ung thö. Cac ù phöông thöc ù xöû
trí hôp ï lyù hôn, ña dien ä hôn vaø hieu ä quaû hôn. Tai ø lieu ä
nay ø coá gané g capä nhatä ñöôc ï cac ù thanø h töuï nonù g hoiå ,
Coå töû cung
Ñaïi – Tröïc traøng
Phoåi
Bao töû
10
9
7
7
9
9
11
9
Bao töû
Tuyeán tieàn lieät
Ñaïi –Tröïc traøng
Gan
11
10
9
8
12
6
7
11
lam ø tanê g nieàm tin vao ø cuoc ä chien á ñau á choná g can ê
Gan
4
6
Thöïc quaûn
5
6
enä h nayø . Baiø bao ù cao ù nay ø chæ xin ñeà capä ñen á vaiø
thaønh töuï noiå batä :
Buoàng tröùng
Thöïc quaûn
Lymphoâm khoâng
4
3
3
4
4
3
Boïng ñaùi
Beänh baïch caàu
Lymphoâm khoâng
5
3
3
3
3
3
- Dòch teã hoc ï ung thö hay laø tình hình mac é benä h
ung thö tren â toan ø theá giôi ù vaø ôû nöôc ù ta.
Hodgkin
Tuïy taïng
Beänh baïch caàu
2
2
4
3
Hodgkin
Hoác mieäng
Tuïy taïng
3
2
2
3
- Cô cheá sinh benä h ung thö: gen vaø ung thö.
Hoác mieäng
2
2
Thaän
2
2
- Caùc phöông phaùp ñieàu trò ung thö: caùc lieäu phaùp
môiù ñöôc ï boå sung vao ø kho vuõ khí choná g ung thö.
Boïng ñaùi 2 1 Caùc cô quan khaùc
Caùc cô quan khaùc 21 20
Ung thö daï daøy (bao töû)
22
19
DÒCH TEÃ HOÏC UNG THÖ
Coù
khoaûng
780.000
ca
môùi
haøng
naêm
treân
Con ngöôøi thöôøng bò caùc loaïi ung thö
gì? Hay laø tình hình beänh ung thö treân
toaøn theá giôùi
Cô quan quoc á teá nghien â cöuù ung thö (IARC) ñaõ
cho mot ä cai ù nhìn toan ø dien ä veà tình hình benä h ung
thö tren â theá giôi ù phonû g ñònh coù khoanû g 8,1 trieuä
haønh tinh chuùng ta. Vi khuaån Helicobacter Pylori
nhaân gaáp ñoâi nguy cô ung thö bao töû, khoaûng 30%
soá ca xuaát hieän ôû caùc nöôùc phaùt trieån vaø 47% ôû caùc
nöôùc ñang phaùt trieån ñöôïc coi laø lieân heä vôùi beänh
nhieãm truøng naøy.
Ung thö vuù
ngöôi ø môi ù bò ung thö vaoø namê 1990. Vaoø namê 1985
Ñöôc ï phonû g ñònh laø coù khoanû g 796.000 ca môi ù
con soá nay ø laø 7,6 trieuä . Cac ù loaïi ung thö thöônø g gap ë
vaoø namê 1990 vaø coù cô nguy laø seõ lenâ tôiù con soá 1,2
tính chung hai giôùi nam nöõ laø : phoåi 13%; daï daøy
trieuä hanø g nam ê trong vonø g hai möôi namê .
10%; vuù 10%; ñaiï tröc ï tranø g (ruot ä gia) ø 10%; gan 5,4%;
Ung thö ñaïi tröïc traøng
tuyená tien à liet ä 5%; coå töû cung 4,6% vaø thöc ï quan û 4%.
Cacù ung thö ñai ï tröc ï tranø g vaø tuyená tienà liet ä thöônø g
gapë ôû cac ù nöôc ù phatù trienå , con ø ôû cac ù nöôc ù ñang phatù
trien å thì chuû yeuá laø bò cac ù ung thö coå töû cung, hocá
mienä g honï g, gan vaø thöc ï quanû .
Caùc loaïi ung thö thöôøng gaëp treân toaøn
caàu (%) Theo D.Maxwell Parkin, the Lancet
Oncology, 2001, 533-543
Chieám 10% toång soá caùc loaïi ung thö, thöôøng
gaëp ôû caùc nöôùc coâng nghieäp hôn laø caùc nöôùc ñang
phaùt trieån.
Ung thö gan
Öôùc tính laø coù 437.000 ca môùi, neân 50% ñöôïc coi
laø lieân quan ñeán vieâm gan sieâu vi B vaø 25% dính líu
ñeán vieâm gan sieâu vi C.
Ung thö phoåi:
Chiemá tæ leä cao nhat á tren â toan ø cauà : Ung thö nayø
con ø ñöôc ï goiï laø ung thö pheá quan û (cuoná g phoiå ) luon â
Ung thö tuyeán tieàn lieät
(396.000 ca môi ù hanø g namê ) seõ tanê g lenâ gapá ñoiâ
trong vonø g 20 nam ê tôiù do söï gia tanê g soá ngöôiø cao
Ung Thö
115
Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005
Toång Quan
tuoiå ; söï gia tanê g töû suatá coù lien â heä matä thietá vôiù soá
gia tanê g dan â soá vaø söï lao õ hoa. ù Matë khaùc, neuá vao ø nam ê
tuoiå . ÔÛ Hoa Kyø loai ï ung thö nay ø chiem á tæ leä cao nhat á
1990, söï phaân phoái tæ leä ung thö giöõa caùcnöôùc giaøu vaø
ôû ñan ø onâ g.
cac ù nöôùc ngheo ø laø 50%, thì tæ leä nay à seõ laø 40% cho
Ung thö coå töû cung
nhom ù tren â laø 60% cho nhom ù döôi ù vaoø 2010.
(371.000 ca môiù hanø g namê tren â toan ø cauà ) coù lienâ
Nhöõng loaïi ung thö thöônø g gaëp ôû nöôcù ta
heä matä thietá vôiù virutù HPV (Human Papillomavirus).
Ngöôiø ta cho laø nguy cô do HPV khoanû g 82% ôû cac ù
nöôc ù ñang phat ù trienå . Phoûng ñònh laø loai ï ung thö nay ø
seõ gia tanê g 32% trong vonø g hai möôi namê .
Töø namê 1995, chunù g ta ñaõ coù ñöôc ï soá lieu ä ghi
nhan ä ung thö quan à theå taiï Haø Noiä vaø TP.Hoà Chí
Minh. Ket á quaû cua û viec ä ghi nhaän nay ø cho biet á ñöôc ï coù
ao nhieu â ngöôi ø môi ù ñöôc ï chan å ñoan ù ung thö tren â
Nhìn chung, soá ngöôiø benä h ung thö tanê g ñeuà
100.000 daân haøng naêm hay laø xuaát ñoä
(XÑ) ung thö
haøng naêm: 6 trieäu ngöôøi naêm 1975; 7,6 trieäu vaøo
- Hai banû sau ñayâ cho thay á möôi ø loai ï ung thö thöônø g
1985 vaø 8,1 trieäu vaøo naêm 1990 (phoûng ñònh seõ coù 13
gapë ôû Haø Noiä vaø TP.HCM:
trieuä ca môi ù vaoø namê 2010). Coù theå giai û thích banè g söï
Muôøi Vò Trí Ung Thö Thöôøng Gaëp Taïi Haø Noäi Vaø TPHCM, 1998
Soá TT
TP. HOÀ CHÍ MINH
HAØ NOÄI
Nam
Nöõ
Nam
Nöõ
Vò trí

Vò trí

Vò trí

Vò trí

1
Gan
26.6
Coå töû cung
28.6
Phoåi
34.0
Vuù
20.3
2
Phoåi
25.6
Vuù
16.0
Daï daøy
26.7
Daï daøy
13.0
3
Daï daøy
17.0
Ñaïi tröïc traøng
10.0
Gan
17.0
Phoåi
8.6
4
Ñaïi tröïc traøng
14.8
Phoåi
8.7
Ñaïi tröïc traøng
9.5
Ñaïi tröïc traøng
6.4
5
Tuyeán tieàn lieät
4.8
Daï daøy
8.2
Voøm haàu
6.5
Coå töû cung
4.6
6
Hoác mieäng
4.6
Gan
5.6
Thöïc quaûn
4.1
Buoàng tröùng
4.3
7
Voømhaàu
4.5
Buoàng tröùng
5.2
Da
2.1
Gan
4.0
8
Thöïc quaûn
4.3
Tuyeán giaùp
3.8
Thanh quaûn
2.0
Thaân töû cung
3.4
9
Lymphoâm KH
3.9
Thaân töû cung
3.1
Tuyeán tieàn lieät
1.5
Tuyeán giaùp
2.0
10
Beänh baïch caàu
3.6
Beänh baïch caàu
3.0
Khoang mieäng
0.8
Khoang mieäng
0.3
Coù söïtöông töï ôû nam giôi ù ôûphía Bacé vaøphía Nam:
hôn nhieuà 16.0, ñönù g hanø g thöù hai. Ung thö coå töû
Caùc ung thö thöônø g gapë nhaát laø ôû phoåi, gan, bao töû vaø
cung laø loaiï thöônø g gapë nhaát ôû TP.HCM, vôiù xuatá ñoä
uot ä gia.ø Ung thö phoåi lienâ heä roõ ranø g vôùi thoi ù quen hutù
atá cao, vöôït troiä tatá caû caùc loaïi ung thö ôû nöõ giôiù vaø
thuoác la;ù vieâm gan sieâu vi giaûi thích tæ leä cao cuaû ung
nam giôi ù khacù . Loai ï ung thö nay ø hien ä nay rat á ít ôû phuï
thö gan; ung thö bao töû vaãn con ø hoanø h hanø h ôû cac ù
nöõ mieàn Bacé . Chuùng toiâ ñang coá gané g lyù giaiû söï khac ù
nöôùc ñang phatù trieån, nôi ngöôøi daân vanã conø thoiù quen
ieät quan troïng vaø thuù vò naøy baèng caùc coâng trình
aên caùc thöùc döï tröõ laâu nhö khoâ caù muoái, thöùc aên hun
nghien â cöuù sapé tôiù .
khoùi, caùc thöùc döa muoái. Ung thö ruoät giaø, caùc thaày
Cac ù loaïi ung thö thöônø g gapë ôû nam giôùi laø cac ù
thuoác chuyeân khoa goïilaø ung thö ñaïi - tröïc traøng, coù leõ
loaïi khoù trò, haàu heát ñöôïc phaùt hieän treã vaø cho tæ leä töû
cunõ g baét ñauà gia tanê g theo cheá ñoä dinh döônõ g ôû xaõ hoäi
vong cao: ung thö phoiå , gan, bao tö.û Nhöng cacù loaiï
conâ g nghieäp hoaù : ngaøy caøng nhieàu thöùc aên nhanh (fast
nay ø thì laiï coù theå phonø g ngöa ø ñöôcï : phoøng choná g tac ù
foods) vaø an ê ít rau qua. û
haiï thuoc á la, ù loaïi boû vieâm gan sieâu vi gom à vieäc ñieàu trò
Coù söï khac ù bieät ratá coù yù nghóa ôû phuï nöõ ôû hai
vaø chunû g ngöaø . Ñoiá vôiù ung thö bao töû thì cheá ñoä
thaønh pho: á ÔÛ Haø Noiä , ung thö vuù laø loaïi thöônø g gap ë
dinh döônõ g coù nhieu à rau quaû vaø thöc ù an ê töôi ñöôc ï coi
nhatá . Hanø g nam ê coù xuatá ñoä laø 20.3, nghóa laø coù them â
laø phonø g ngöaø . Ñieuà nay ø cunõ g ñunù g vôiù ung thö ñaiï –
21 ngöôøi beänh môùi treân 100.000 phuï nöõ. ÔÛ Thaønh
tröc ï tranø g.
phoá Hoà Chí Minh, loaiï ung thö nay ø coù xuatá ñoä thapá
Ñoiá vôiù phuï nö, õ ung thö coå töû cung vaø ung thö vuù
116
Chuyeân ñeà Ngoại Chuyeân Ngaønh
Nghieân cöùu Y hoïc
Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005
ñeuà coù theå phatù hien ä sôm ù vaø coù theå trò toát. Hien ä nay
enä h ung thö.
chunù g ta coù ñuû phöông tien ä ñeå chan å ñoan ù sôm ù vaø
ñieuà trò ratá hieuä qua. û Ung thö coå töû cungcoù theå phonø g
ngöa ø ñöôcï .
Bacù só Bert Vogelstein, nhaø nghien â cöu ù veà gen
ung thö noiå tiená g, lam ø viec ä taiï Ñaiï hoc ï John Hopkin ôû
Baltimore (Hoa Ky) ø ñaõ tuyen â bo: á “Teá bao ø ung thö laø
GEN VAØ UNG THÖ
Vaiø möôi nam ê trôû laiï ñayâ , cac ù nhaø khoa hoc ï ñaõ
tien á rat á xa trong viec ä khaùm phaù vaø önù g phoù vôi ù can ê
caiù hopä ñen, nay caiù hopä nay ø ñöôc ï môû ra; vôiù tö cacù h
laø cac ù nhaø nghieân cöuù , chuùng toiâ cam û thay á traøn ñay à
hy vonï g”.
Cac ù tien á boä môiù ñay â cua û di truyen à hocï vaø sinh
tieàn oncogen, tieáng Anh laø protooncogenes. Caùc
hoc ï phan â töû ñaõ caiû tien á söï hieuå bietá cua û chunù g ta veà
proâtoâoncogen laø caùc gen maø bình thöôøng thì coù
cac ù sinh hoatï ben â trong cua û teá baoø , cac ù cauá truc ù cô
vai troø kieåm soaùt söï sinh saûn cuûa teá baøo vaø söï
an û cua û cô theå. Hôn bao giôø hetá ñieàu nay ø ñöa chuùng
chuyeân bieät hoùa cuûa teá baøo (caùc nhaø chuyeân moân
ta ñen á gan à söï kham ù phaù chính xac ù taiï sao vaø cacù h naoø
goïi
laø
söï
ieät
hoùa
cuûa
teá
aøo).
Khi
moät
cacù ung thö coù theå phat ù trienå . Ung thö coù khuynh
proâtoâoncogen
ò
ñoät
ieán
(thay
ñoåi)
thaønh
höônù g lieân heä ñen á ña ñotä bieán: Cac ù ung thö thì phat ù
oncogen, noù trôû thaønh hoaït hoùa thöôøng xuyeân maø
sinh do söï tích luy õ cac ù ñotä bien á lien â heä ñen á cac ù
leõ ra thì khoâng ñöôïc pheùp laøm nhö vaäy. Moät khi
oncogen, cac ù gen ñeø nen ù böôuù vaø cac ù gen söa û chöa õ teá
ñieàu naøy xaûy ra thì teá baøo sinh saûn quaù nhanh, töø
aoø . Noiù cacù h khac ù muoán tao ï ra teá bao ø ung thö can à
ñoù daãn ñeán ung thö, gioáng nhö caùi ñaïp ga xe,
phaiû coù söï thaû lonû g caiù thané g cua û söï tanê g tröônû g teá
dính chaët khoâng nhaû ra ñöôïc.
ao ø (cac ù gen ñeø nen ù böôuù ) ñonà g thôiø vôiù viec ä ñapï líp
Ngöôiø ta ñaõ bietá nhieuà oncogen. Sau ñay â laø cac ù
ga (caùc oncogen).
oncogen ñöôc ï hieu å roõ nhat á :
Caùc oncogen laø gì ?
Caùc oncogen (gen ung böôùu – oncogenes) laø
HER 2/NEU :
RAS :
MYC :
Teân khaùc laø ERB_B2, gaëp ôû vaøi loaïi ung thö vuù
Gaëp ôû vaøi loaïi ung thö ñaïi traøng, phoåi…
Thaáy ôû vaøi loaïi ung thö phoåi, lymphom
caùc daïng ñoät bieán cuûa gen, chuùng khieán caùc teá
aøo bình thöôøng taêng tröôûng quaù ñaø (thoaùt khoûi
söï kieåm soaùt). Chuùng laø caùc ñoät bieán töø vaøi gen
ình thöôøng cuûa teá baøo goïi laø proâtoâoncogen hay laø
BCR – ABL : Caàn cho söï phaùt trieån cuûa beänh baïch caàu tuûy
maïn
Nhôø cac ù nhaø khoa hoc ï bieát theâm veà cac ù oncogen,
hoï coù theå lam ø ra cac ù loaiï thuoc á ñeå öc ù cheá hoac ë ngan ê
Ung Thö
117

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Hieu-biet-ve-benh-ung-thu.pdf[0.48 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự