Hệ thống kế toán trách nhiệm

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4      342      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
l4sntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán quản trị
Thể loại
Kế toán quản trị
Ngày đăng
27/11/2013
Loại file
pdf
Số trang
18
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
342
Lần tải
4
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục tiêu học tập - Hiểu biết về các hệ thống trách nhiệm trong doanh nghiệp - Nắm được các kỹ thuật đánh giá hiệu quả hoạt động của các trung tâm trách nhiệm trong doanh

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hệ thống kế toán trách nhiệm

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hệ thống kế toán trách nhiệm slide 1

Tài liệu Hệ thống kế toán trách nhiệm slide 2

Tài liệu Hệ thống kế toán trách nhiệm slide 3

Tài liệu Hệ thống kế toán trách nhiệm slide 4

Tài liệu Hệ thống kế toán trách nhiệm slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Chương
5:
H
THNG
K
TOÁN
TRÁCH
NHIM
(Responsility Accounting)
1
MC
TIÊU
HC
TP:

- Hiu bit v các h thng trách
nhim trong doanh nghip

- Nm đưc các k
thu t đánh giá hiu
qu ho t đ ng ca các trung tâm trách
nhim trong doanh nghip: trung tâm
chi phí, trung tâm doanh thu, trung
tâm li nhu n, trung tâm đu tư. Qua
đó, giúp doanh nghip c i thin và nâng
cao hiu qu ho t đ ng.
2
1
NOÄI DUNG:
I.
TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG KEÁ TOAÙN TRAÙCH NHIEÄM.
1.
Khaùi nieäm keá toaùn traùch nhieäm.
2.
Phaân caáp quaûn lyù vaø yù nghóa keá toaùn traùch nhieäm.
3.
Aûnh höôûng thaùi ñoä nhaø quaûn lyù ñeán keá toaùn traùch nhieäm.
4.
Caùc trung taâm traùch nhieäm.
5.
Moái quan heä giöõa keá toaùn traùch nhieäm vôùi toå chöùc
quaûn lyù.
II.
ÑAÙNH GIAÙ THAØNH QUAÛ QUAÛN LYÙ CAÙC TRUNG TAÂM
TRAÙCH NHIEÄM.
1.
Ñaùnh giaù thaønh quaû trung taâm chi phí.
2.
Ñaùnh giaù thaønh quaû trung taâm doanh thu.
3.
Ñaùnh giaù thaønh quaû trung taâm kinh doanh.
4.
Ñaùnh giaù thaønh quaû trung taâm ñaàu tö.
3
I.
TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG KEÁ
TOAÙN TRAÙCH NHIEÄM.
1.
Khaùi nieäm keá toaùn traùch nhieäm.
2.
Phaân caáp quaûn lyù vaø yù nghóa keá toaùn traùch
nhieäm.
3.
Aûnh höôûng thaùi ñoä nhaø quaûn lyù ñeán keá
toaùn traùch nhieäm.
4.
Caùc trung taâm traùch nhieäm.
5.
Moái quan heä giöõa keá toaùn traùch nhieäm
vôùi toå chöùc quaûn lyù.
4
2
1.KHAÙI NIEÄM
Keá
toaùn
traùch
nhieäm
laø
moät
heä
thoáng
thöøa
nhaän
moãi

phaän
(thaønh
vieân,
con
ngöôøi)
trong moät toå chöùc coù quyeàn chæ ñaïo vaø chòu
traùch
nhieäm
veà nhöõng
nghieäp
vuï
ieâng
ieät
thuoäc phaïm vi quaûn lyù vaø phaûi xaùc ñònh, ñaùnh
giaù, baùo caùo cho toå chöùc ñeå thoâng qua ñoù caáp
quaûn lyù cao hôn söû duïng thoâng tin naøy ñaùnh
giaù thaønh quaû caùc boä phaän trong toå chöùc.
5
1.KHAÙI NIEÄM
Noi cach khac:
Keá toaùn traùch nhieäm lieân quan ñeán caùc khaùi
nieäm vaø coâng cuï maø caùc keá toaùn vieân söû
duïng ñeå ño löôøng söï thöïc hieän cuûa caùc caù
nhaân vaø caùc boä phaän nhaèm thuùc ñaåy nhöõng
noå löïc höôùng veà muïc tieâu chung cuûa toå
chöùc (Hilton, 1991).
6
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

He-thong-ke-toan-trach-nhiem.pdf[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự