Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ô tô

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 207      976      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
i7vntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
Thể loại
oto, dieu khien tu dong, he thong dien than xe
Ngày đăng
11/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
233
Dung lượng
8.57 M
Lần xem
976
Lần tải
207
  DOWNLOAD

Giáo trình có các nội dung như sau: Hệ thống thông tin trên ô tô, Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, Các hệ thống phụ như: hệ thống lau rửa kính, hệ thống khóa cửa,...

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ô tô

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ô tô slide 1

Tài liệu Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ô tô slide 2

Tài liệu Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ô tô slide 3

Tài liệu Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ô tô slide 4

Tài liệu Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ô tô slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

PGS-TS
Ñoã
Vaên
Duõng
Heä thoáng ñieän vaø ñieän töû treân oâtoâ hieän ñaïi
HEÄ
THOÁNG
ÑIEÄN
THAÂN
XE
&
ÑIEÀU
KHIEÅN
TÖÏ ÑOÄNG
TREÂN

TOÂ
TP. HCM - 2007
www.oto-hui.com
MUÏC LUÏC
CHÖÔNG 1: HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN TREÂN OÂTOÂ
Trang
1.1.
TOÅNG QUAÙT VEÀ HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN TREÂN OÂTOÂ....................1
1.1.1. Toång quan veà heä thoáng thoâng tin treân oâtoâ......................................... 2
1.1.2. Caáu truùc toång quaùt vaø phaân loaïi heä thoáng thoâng tin treân oâtoâ...............
1.1.3. Caùc yeâu caàu cuûa heä thoáng thoâng tin treân oâ toâ.....................................
1.2.
THOÂNG TIN DAÏNG TÖÔNG TÖÏ (ANALOG) ..........................................
1.2.1. Ñoàng hoà vaø caûm bieán baùo aùp suaát nhôùt..............................................
1.2.2. Ñoàng hoà nhieân lieäu............................................................................
1.2.3. Ñoàng hoà vaø caûm bieán baùo nhieät ñoä nöôùc laøm maùt..............................
1.2.4. Ñoàng hoà baùo toác ñoä ñoäng cô...............................................................
1.2.5. Ñoàng hoà vaø caûm bieán baùo toác ñoä xe ...................................................
1.2.6. Ñoàng hoà ampere................................................................................
1.2.7. Caùc maïch ñeøn caûnh baùo.....................................................................
1.3.
THOÂNG TIN DAÏNG SOÁ (DIGITAL)
1.3.1. Caáu truùc cô baûn ................................................................................
1.3.2. Caùc daïngmaøn hình ..........................................................................
1.3.3. Sô ñoà tieâu bieåu .................................................................................
CHÖÔNG 2: HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG VAØ TÍN HIEÄU
2.1
HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG
2.1.1. Nhieäm vuï, yeâu caàu vaø phaân loaïi.........................................................
2.1.2. Caùc chöùc naêng vaø thoâng soá cô baûn .....................................................
2.1.3. Caáu taïo boùng ñeøn...............................................................................
2.1.4. Moät soá sô ñoà maïch ñieàu khieån heä thoáng chieáu saùng ...........................
2.2
HEÄ THOÁNG TÍN HIEÄU
2.2.1. Heä thoáng coøi vaø chuoâng nhaïc...........................................................
2.2.2. Heä thoáng baùo reõ vaø baùo nguy ...........................................................
2.2.3. Moät soá sô ñoà heä thoáng tín hieäu treân xe toyota...................................
2.2.4. Heä thoáng ñeøn phanh, ñeøn kích thöôùc ................................................
2.2.5. Heä thoáng baùo söï coá heä thoáng ñeøn tín hieäu........................................
CHÖÔNG 3: CAÙC HEÄ THOÁNG PHUÏ
www.oto-hui.com
3.1
HEÄ THOÁNG LAU RÖÛA KÍNH
3.1.1. Giôùi thieäu chung.................................................................................
3.1.2. Caùc boä phaän.......................................................................................
3.1.3. Hoaït ñoäng ..........................................................................................
3.2
HEÄ THOÁNG KHOÙA CÖÛA
3.2.1. Coâng duïng vaø
caùc chöùc naêng cuûa heä thoáng khoùa cöûa
3.2.2. Caáu taïo caùc boä phaän...........................................................................
3.2.3. Nguyeân lyù hoïat ñoäng..........................................................................
3.3
HEÄ THOÁNG NAÂNG HAÏ KÍNH (POWER WINDOW)
3.3.1. Coâng duïng .........................................................................................
....................................................................................................................
3.3.2. Ñaëc ñieåm...........................................................................................
3.3.3. Caáu taïo ..............................................................................................
3.3.4. Sô ñoà maïch ñieän treân xe Toyota Cressida ..........................................
3.4
HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN GHEÁ .............................................................
3.4.1. Coâng duïng .........................................................................................
3.4.2. Caáu taïo ..............................................................................................
3.4.3. Nguyeân lyù hoaït doäng..........................................................................
3.5
HEÄ THOÁNG SAÁY KÍNH............................................................................
3.5.1. Coâng duïng .........................................................................................
3.5.2. Ñaëc ñieåm...........................................................................................
3.5.3. Sô ñoà maïch ñieän................................................................................
CHÖÔNG 4: ÑIEÀU KHIEÅN TRUYEÀN LÖÏC TÖÏ ÑOÄNG
4.1
CAÁU
TRUÙC

BAÛN
CUÛA
HEÄ
THOÁNG
TRUYEÀN
LÖÏC
TÖÏ
ÑOÄNG
ÑIEÄN (ECT): ..............................................................................................
4.1.1. Bieán moâ.............................................................................................
4.1.2. Cuïm baùnh raêng haønh tinh ...................................................................
4.1.3. Heä thoáng ñieàu khieån thuûy löïc:............................................................
4.1.4. Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû...............................................................
4.2
SÔ ÑOÀ, NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG VAØ THUAÄT TOAÙN ÑIEÀU KHIEÅN
4.2.1. Sô ñoà, nguyeân lyù hoaït ñoäng................................................................
4.2.2. Thuaät toaùn ñieàu khieån........................................................................
www.oto-hui.com

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
namt3139 Trả lời Thích   0 10/26/2020 10:35:18 PM
cảm ơn mọi người, tài liệu rất hay
hdk1003 Trả lời Thích   0 10/15/2019 12:38:39 AM
mong ad cung cấp thêm nhiều tài liệu hơn

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
5/24/2020 7:40:54 PM
cảm ơn ad nhiều ạ

 
LINK DOWNLOAD

He-thong-dien-than-xe-va-dieu-khien-tu-dong-tren-o-to.pdf[8.57 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự