Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Nguyên lý kế toán
  Đánh giá    Viết đánh giá
 44      404      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
t3tntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Nguyên lý kế toán
Thể loại
Chuẩn mực kế toán, Nguyên lý kế toán
Ngày đăng
12/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
213
Dung lượng
2.32 M
Lần xem
404
Lần tải
44
  DOWNLOAD

Nhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo hệ thống kế toán Việt Nam luôn phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong 5 năm qua, Bộ Tài chính

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam slide 1

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam slide 2

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam slide 3

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam slide 4

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
CHUẨN MỰC SỐ 01- CHUẨN MỰC CHUNG...................................................................................... 2
CHUẨN MỰC SỐ 02 - HÀNG TỒN KHO............................................................................................. 8
CHUẨN MỰC SỐ 03 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH...................................................................... 14
CHUẨN MỰC SỐ 04 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH......................................................................... 22
CHUẨN MỰC SỐ 05 - BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ............................................................................. 34
CHUẨN MỰC SỐ 06 - THUÊ TÀI SẢN.............................................................................................. 40
CHUẨN MỰC SỐ 07 - KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT....................... 46
CHUẨN MỰC SỐ 08 - THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH...... 51
CHUẨN MỰC SỐ 10 - ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI............................... 59
CHUẨN MỰC SỐ 11 - HỢP NHẤT KINH DOANH ............................................................................ 65
CHUẨN MỰC SỐ 14 - DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC............................................................. 79
CHUẨN MỰC SỐ 15 - HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG............................................................................... 86
CHUẨN MỰC SỐ 16 - CHI PHÍ ĐI VAY............................................................................................. 92
CHUẨN MỰC SỐ 17 - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ............................................................. 95
CHUẨN MỰC SỐ 18- CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG........................... 108
CHUẨN MỰC SỐ 19 - HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM............................................................................... 119
CHUẨN MỰC SỐ 21 - TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH............................................................. 130
CHUẨN MỰC SỐ 22 - TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ ................................................................................................. 145
CHUẨN MỰC SỐ 23 - CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM... 153
CHUẨN MỰC SỐ 24 - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ............................................................ 156
CHUẨN MỰC SỐ 25 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ............................................................. 169
VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON................................................................... 169
CHUẨN MỰC SỐ 26 - THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN...................................................... 175
CHUẨN MỰC SỐ 27 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ....................................................... 180
CHUẨN MỰC SỐ 28 - BÁO CÁO BỘ PHẬN.................................................................................. 186
CHUẨN MỰC SỐ 29- THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT
......................................................................................................................................................... 197
CHUẨN MỰC SỐ 30 - LÃI TRÊN CỔ PHIẾU .................................................................................. 203
- 1-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc
CHUẨN MỰC SỐ 01- CHUẨN MỰC CHUNG
QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ
ản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:
a/ Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn
mẫu thống nhất;
/ Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và
chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể
nhằm đảm bảo cho các thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý;
c/ Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài
chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;
d/ Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp
với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
02. Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và các yếu tố của báo cáo tài chính quy định trong chuẩn
mực này được quy định cụ thể trong từng chuẩn mực kế toán, phải được áp dụng đối với mọi doanh
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước.
Chuẩn mực này không thay thế các chuẩn mực kế toán cụ thể. Khi thực hiện thì căn cứ vào chuẩn
mực kế toán cụ thể. Trường hợp chuẩn mực kế toán cụ thể chưa quy định thì thực hiện theo Chuẩn
mực chung.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN
Cơ sở dồn tích
03. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn
chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào
thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở
dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Hoạt động Liên tục
04. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ
tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý
định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của
mình. Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên một
cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính.
Giá gốc
05. Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản
tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản
được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế
toán cụ thế.
Phù hợp
06. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì
phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương
ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải
trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.
- 2-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

He-thong-chuan-muc-ke-toan-cua-viet-nam.pdf[2.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự