Hành vi khách hàng căn bản

Ngành QTKD - Marketing ,Thể loại khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 99      664      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
59yntq
Danh mục
Ngành QTKD - Marketing ,Thể loại khác
Thể loại
Hành vi khách hàng, giáo trình
Ngày đăng
3/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
91
Dung lượng
4.39 M
Lần xem
664
Lần tải
99
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Hành vi khách hàng căn bản

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hành vi khách hàng căn bản

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hành vi khách hàng căn bản slide 1

Tài liệu Hành vi khách hàng căn bản slide 2

Tài liệu Hành vi khách hàng căn bản slide 3

Tài liệu Hành vi khách hàng căn bản slide 4

Tài liệu Hành vi khách hàng căn bản slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Muc e
ï ti âu
Hanh vi
Khaùch haøng
Chương 1: Toång quan HVKH
CHÖÔNG 1:
TOÅNG QUAN VEÀ HAØNH VI KHAÙCH HAØNG
Tieáp caän vaø nhaän bieát toång quan veà haønh vi
khaùch haøng
Nhaän bieát nhöõng yeáu toá taùc ñoäng ñeán haønh vi
khaùch haøng
Hieåu ñöôïc taùc ñoäng cuûa haønh vi KH khi thieát
laäp caùc chieán löôïc Marketing
4/22/2007
Hành vi khách hàng
1
Chương 1: Toång quan HVKH
Noäi dung
•1. Haønh vi khaùch haøng laø gì?
•2. Taïi sao phaûi nghieân cöùu haønh vi KH
3. Phaân bieät vaø xaùc ñònh vai troø cuûa KH
4. Nghieân cöùu haønh vi KH
5. Haønh vi KH vaø chieán löôïc marketing
6. Baûng ñaùnh giaù haønh vi KH
4/22/2007
Hành vi khách hàng
2
1
Chương 1: Toång quan HVKH
1. Haønh vi khaùch haøng laø gì?

Haønh vi KH laø söï töông taùc naêng ñoäng cuûa
nhöõng nhaân toá taùc ñoäng vaø nhaän thöùc, haønh vi
vaø moâi tröôøng maø qua söï töông taùc ñoù con
ngöôøi thay ñoåi cuoäc soáng cuûa hoï
•Hieäp hoäi marketing Hoa Kyø
4/22/2007
Hành vi khách hàng
3
Chương 1: Toång quan HVKH
Ñònh nghóa haønh vi KH (tt)

Haønh vi KH laø nhöõng haønh vi cuûa caùc ñôn vò
a quyeát ñònh trong vieäc mua saém, söû duïng vaø
xöû lyù thaûi boû nhöõng haøng hoùa vaø dòch vuï
•(Kotler & Levy)
•Haønh vi khaùch haøng laø quaù trình quyeát ñònh
vaø hoaït ñoäng vaät chaát cuûa caùc caù nhaân khi
ñaùnh giaù, coù ñöôïc, söû duïng vaø xöû lyù thaûi boû
nhöõng haøng hoùa vaø dòch vuï
(London & Della Bitta)
4/22/2007
Hành vi khách hàng
4
2
Chương 1: Toång quan HVKH
Ñònh nghóa haønh vi KH (tt)

Haønh vi KH laø nhöõng haønh ñoäng lieân quan
tröïc tieáp ñeán vieäc coù ñöôïc, tieâu duøng vaø xöû lyù
thaûi boû nhöõng haøng hoùa vaø dòch vuï, bao goàm
caùc quaù trình quyeát ñònh tröôùc vaø sau nhöõng
haønh ñoäng naøy
•Engel, Blackwell & Miniard
4/22/2007
Hành vi khách hàng
5
Chương 1: Toång quan HVKH
Haønh vi khaùch haøng laø:
Suy nghó vaø caûm nhaän cuûa con ngöôøi trong
quaù trình mua saém vaø tieâu duøng
Haønh vi KH bao goàm: Mua saém, söû duïng vaø
Xöû lyù saûn phaåm/ dòch vuï
Haønh vi KH laø naêng ñoäng vaø töông taùc
4/22/2007
Hành vi khách hàng
6
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Hanh-vi-khach-hang-can-ban.pdf[4.39 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự