Hành Trình Trở Thành Nhà Lãnh Đạo

Kỹ năng lãnh đạo,Kỹ năng mềm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 27      622      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
tgzntq
Danh mục
Kỹ năng lãnh đạo,Kỹ năng mềm
Thể loại
Ngày đăng
5/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
316
Dung lượng
0.83 M
Lần xem
622
Lần tải
27
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Hành Trình Trở Thành Nhà Lãnh Đạo

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Hành Trình Trở Thành Nhà Lãnh Đạo slide 1

Tài liệu Hành Trình Trở Thành Nhà Lãnh Đạo slide 2

Tài liệu Hành Trình Trở Thành Nhà Lãnh Đạo slide 3

Tài liệu Hành Trình Trở Thành Nhà Lãnh Đạo slide 4

Tài liệu Hành Trình Trở Thành Nhà Lãnh Đạo slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

ON BECOMING A LEADER
Copyright 2003 by Wa
en Bennis Inc.
First Edition Copyright 1989 by Wa
en Bennis Inc.
All rights reserved.
First published in the United States by Basic Book, a member of the
Perseus Books Group.
Baãn Tiïëng Viïåt àûúåc xuêët baãn theo sûå nhûúång quyïìn cuãa Perseus
Books Inc.
LÚÂI KHEN DAÂNH CHO
HAÂNH TRÒNH TRÚÃ THAÂNH NHAÂ LAÄNH ÀAÅO
“Wa
en Bennis, nhaâ thûåc haânh bêåc thêìy, nhaâ nghiïn cûáu
vaâ nhaâ lyá thuyïët, àaä viïët möåt cuöën saách giaáo khoa vúä loâng
“Roä raâng àêy laâ taác phêím hay nhêët cuãa Bennis, rêët êën tûúång
vaâ coá nhûäng àoáng goáp àêìy yá nghôa”.
thiïët thûåc daânh cho nhaâ laänh àaåo nhûng vêîn àuã àöå tinh tïë
- BUSINESS FORUM
vaâ phûác taåp cêìn thiïët. Khöng chuã àïì naâo quan troång hún,
khöng ai coá thïí cöng kñch cuöën saách”.
“Rêët ngaåc nhiïn, cuöën saách cho ta thêëy nhûäng caái nhòn saáng
- TOM PETERS
suöët vaâo thïë giúái cuãa nhûäng ngûúâi laänh àaåo. Bennis kheáo leáo
löåt boã lúáp bao boåc bïn ngoaâi vaâ giuáp chuáng ta nhòn thêëy
“Baâi hoåc tûâ cuöën saách naây rêët dûát khoaát vaâ thuyïët phuåc.”
- FORTUNE
aãn chêët cuãa quaá trònh laänh àaåo. Haäy àoåc vaâ gùåt haái thaânh
quaã tûâ cuöën saách naây”.
- HARVEY B. MCKAY
“Àêy laâ cuöën saách quan troång nhêët cuãa Wa
en Bennis.”
- PETER DRUCKER
“Wa
en Bennis àaä chaåm àïën cöët loäi cuãa quaá trònh laänh àaåo,
cuãa sûå trung thûåc, chên thêåt, vaâ têìm nhòn khöng bao giúâ bõ
àoáng khung trong möåt cöng thûác naâo. Cuöën saách naây laâ tiïu
“Möåt cuöën saách thuá võ... naåm bùçng nhûäng viïn àaá quyá saáng
chuêín giuáp chuáng ta lûåa choån nhûäng nhaâ laänh àaåo múái maâ
suöët.”
moåi ngûúâi àang rêët cêìn”.
- DALLAS TIMES - HERALDS
- BETTY FRIEDAN
“Bennis xaác àõnh nhûäng nhên töë then chöët àïí laänh àaåo thaânh
“Sûå saáng suöët vaâ taâi nùng viïët vùn cuãa Wa
en Bennis àaä
cöng vaâ giuáp ta veä ra kïë hoaåch àïí nuöi dûúäng nhûäng phêím
khiïën nhûäng baâi hoåc tûâ caác nhaâ laänh àaåo haâng àêìu nûúác
chêët àoá”.
Myä trúã nïn hêëp dêîn cho moåi quaãn trõ viïn trïn thïë giúái.”
- SUCCESS
- CHARLES HANDY
4
5
HAÂNH TRÒNH TRÚÃ THAÂNH NHAÂ LAÄNH ÀAÅO
PHÊÌN ÀÊÌU
HAÂNH TRÒNH
TRÚÃ THAÂNH NHAÂ LAÄNH ÀAÅO
Muc å lucå
Lúâi caãm ún...................................................................................................................9
Lúâi giúái thiïåu cho lêìn taái baãn nùm 2003 ..........................................11
Lúâi giúái thiïåu baãn göëc, nùm 1989...........................................................33
1. Laâm chuã hoaân caãnh..........................................................................49
2. Nùæm vûäng nhûäng àùåc àiïím cú baãn................................. 89
3. Hiïíu roä baãn thên............................................................................... 109
4. Hiïíu vïì thïë giúái xung quanh................................................133
5. Haäy laâm theo maách baão cuãa tiïìm thûác...................... 169
6. Kïë hoaåch haânh àöång cho baãn thên:
döëc toaân lûåc, cöë gùæng thûã moåi cú höåi..........................185
7. Vûúåt qua nghõch caãnh ................................................................ 221
8. Thu phuåc ngûúâi khaác................................................................... 237
9. Töí chûác höî trúå - hoùåc gêy caãn trúã ................................... 259
10. Xêy dûång tûúng lai ..................................................................... 283
Tiïíu sûã...............................................................................................................301
6
7

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Hanh-Trinh-Tro-Thanh-Nha-Lanh-Dao.pdf[0.83 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự