Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Cơ khí - Chế tạo máy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 260      1000      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
pdzntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Cơ khí - Chế tạo máy
Thể loại
Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại
Ngày đăng
10/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
170
Dung lượng
13.52 M
Lần xem
1000
Lần tải
260
  DOWNLOAD

Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại slide 1

Tài liệu Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại slide 2

Tài liệu Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại slide 3

Tài liệu Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại slide 4

Tài liệu Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
i
iûã
í
n
úä
MÅ ÂÁU
Trong lëch sæí phïat triøãn cíua xîa hüäi loìai ngæìåi cuhïng ta âîa sæí dûung rúát nihãöu
loûai
váût liûãu khïac nhau, vïåi tênh nàng síæ dûung cíua chïung cìang ngìay cìang cao hån. Âöáu tiãn lì a
thåìi kìy âäö âïa, sau âoï tiúãn âúãn thåìi a âûi âöä âäöng, âäö sõàt.v .v. Cho âúãn ngìay nay lìa müät loûat
caïc laoûi vûát liûãu mïåi nhæ : composit, ceramit, pälyme. v.v. Cïac loûai
á vût liûãu nìay (âûàc biûãt
laì kim loûai & hüåp kim, cìung våïi cïac loûai vûát liûãu mïåi) a âî goïp phöán thïuc âøáy sæû phïat triøãn
cuía xî a hüä loìai ngæìåi müät cïach nhanh choïng.
Ngaìy nay trong cïac lénh væûc cäng nghiûãp, quúäc phìong, âåìi säúng...âoìi hío váût liûãu
sæí duûng cöán phíai cïo rúát nhiöãu tênh chúát khïac nhau. Vê dûu : khi tç h cáön cïo tênh dùán âiûãn røát
cao âãø duìng trong ngìanh âiûãn lûæc, luïc lûai yãu cöáu cïo âäü cïæng lïån âøã lìam cïac loûai dûung cû u
càõt güot kim loûai, khi lûai á cön cïo âüä böãn lïån âøã lìam cïac cúáu kiûãn xáy dûæng, hoûàc phíai cïo tênh
deío cao ã âø cïan, dûáp, kïeo nguüäi, hay cöán âüä böãn cao nhæng khúäi læüång riãng nhío âøã dìung
trong cäng nghiãûp hìang khäng...Túát cía cïac yãu cöáu nìay âöãu cïo thøã âæüåc âaïp ï æng bíåi vûát
liãûu kim laoûi cîung nhæ cïac loûai vûát liûãu mïåi.
Män váût lu hoück sîe trang bë cho sinh viãn nhæîng kiúãn thæïc cå bían cíua cïac loûai
váût liûãu chêh n : tinh thãø, cïac hüåp kim, bïan dùán vìa ion, cüäng hïoa trë ... cuîng nhæ kiúãn thïæc vö ã
xæí lïy nhiûãt cíua chïung. Mûuc âêch cíua män hoüc nìay giuïp cho sinh viãn hiøãu rîo cïac loûai vûát
liãûu khïac nahu dæûa trãn mäúi quan hûã giîæa cúáu trïuc l (iãn kãút o hïa hüoc, kiøãu mûang tinh thøã) vì a
cå lyï tênh, thûæc hìanh âæåüc cïac thê ngihãûm cå bían âøã xïac âënh cå tênh cuía vûát liûãu vìa biúãt lûæa
choün vûát liûãu phuì håüp nhúát âïap æïng nhu cöáu sæí duûng sau nìay. Khi nghiãn cïæu müät vûát liûãu
áút kìy chïung ta âöãu dæûa vìao bäún cûæc cå ban sau âáy : Kãút cúáu cíua cúáu truïc, cïac tênh chúát,
sæû tøäng håüp cïac phæång phïap gia cäng vìa hiûãu quía sæí duûng cíua nïo. Müät sían phøám cïo thø ã
gäöm hìang chuûc loûai vûát liûãu khïac nhau tûao nãn. Vê dûu ä tä RENAULT CLIO 1,2 RN cíua
Phaïp gäöm mæìåi müät loûai vûát liûãu sau âáy tûao nãn :
1- Theïp túám
40,9%
2-Theïp hçnh
10,9%
2-Gang
11,3%
4-Håüp kim nhäm 4,2%
5-Caïc kim loûai mìau khïac
3,9%
6-Cháút díeo
10,2%
7-Cháút díeo âìan höäi 3,4%
8-Váût liûãu hæîu cå khïac
3,4%
9-Thuíy tinh
4,2%
10-Sån
1,7%
11-Cháút líong
5,9%
Yãu cáöu cíua ngæìåi kîy sæ cïac ngìanh cå âiûãn tíæ
ngoìai khía ă nng hiãøu biúãt vö ã
chuyãn män sáu cuía ngìanh hoüc, cìon phíai nõàm âæüåc nhîæng tênh chúát cå bía cuía cïac laoûi vûát
liãûu âøã tìæ âïo cïo thøã síæ dûung müät cïach håüp lïy nhúát nhòàm náng cao tuøäi thüo cíua mïay mïoc,
cäng trçnh, haû giïa thìanh sían phøám ...
Män hoüc nìay kúã thìæa kiúãn thæïc cíua khïa nhiöãu cïac lénh vûæc khïac nhau : tinh thø ã hüoc, cå
læåüng tíæ, lïy thuyúãt lûãch, vûát lïy tia rån ghen, àn moìn vì a bíao vûã kim laoûi ...do âï o khúäi låæüng
kiãún thæïc khïa lïån vìa coï nhiöãu mûàt. Vç vûáy âìoi híoi ngæìåi hüoc h paíi nõàm vîæng cïac kiúãn thïæc
cå baín vö ã vûát liûãu vìa thæûc hìanh nghiãm tïuc cïac thê nghiûãm. Khi nghiãn cïæu män hoüc a nìy
phaíi nõàm càhõc mi quan hãû giîæa thìanh phöán hoïa hüoc, cúáu trïuc vìa tênh chúát cíua vûát liûãu. Búát
kyì sæû thay ä âøi nìao cíua thìanh phöán hïoa hüoc vìa cúáu trïuc sî e dùán tïåi sûæ biúãn âøäi cíua tênh chúát
váût liûãu.
1
úä


-2
PHÁN 1 :
CÅ SÅ VÁT LIÃU HOC
CHÆÅNG 1 : CÁU TRUC TINH THÃ CUA VÁT LIÃU
1.1.CÁU
TAO
NGUYÃN
TÆ VA CAC LOAI
LIÃN
KÃT ÂIÃN HÇNH TRONG
CHÁT RÀN :
1.1.1.Mä hçnh cáúu taûo nguyãn tæí :
Nguyãn tæí lìa müät hûã thúäng bao gäöm hûat nhán mang âiûãn dæång vìa cïac âiûãn tæí
mang âiãûn ám chuyøãn âäüng xung quanh. Hûat nhán nguyãn tíæ cúáu tûao bíåi cïac präton vì a
nåtron. Präton mang âiãûn dæång coï âiûãn têch bòàng âiûãn têch cíua âiûãn tíæ, nåtron khäng
mang âiãûn. Trong trûang thïai bçnh thæåìng nguyãn tíæ trung hìoa âiûãn vç súä læüång präton bòàng
säú
læüång
âiûãn
tíæ.
Säú
nìay
âæåüc
âûàc
træng
òàng
säú
thïæ
tûæ
(Z)
trong
íang
tuöán
hoìan
Menâãlãeïp. Khúäi læüång nguyãn tíæ bòàng khäúi låæüng hûat nhán cíua nïo vç khäúi læüång cíua
präton vaì nåtron lïån hån rúát nhiöãu so våi ï khäúi læüång âiûãn tíæ. Våïi cìung khäúi læüång âiûãn tí æ
vaì präton, hûat nhán cïo thøã chïæa súä læüång nåtron khïac nhau vìa tûao nãn cïac âöäng vë cíua cìung
mäüt nguyãn tú ä hïoa hüoc.
Xaïc suúát tçm thúáy âiûãn tíæ trãn müät quîy âûao nïao âoï xung quanh hûat nhán âæüåc xïac
âënh bàòng bäún tham súä goüi lìa súä læüång tíæ. Coï nghéa lìa trûang thïai nàng læüång cíua mùäi âiûãn
tæí trong nguyãn tí æ âæüåc xïac âënh bíåi búän säú læüång tíæ. Cïac súä læåüng tí æ göäm cïo :
a-Säú læüång tæí chênh n : coï cïac giïa trë bòàng 1, 2, 3, 4... xïac âënh nàng læüång cho
pheïp cíua âiûãn tíæ. Cïac i âãûn tíæ cïo cìung s læåüng tíæ h cênh n håüp thìanh müät lïåp âiûãn tíæ. Cïac
låïp âiûãn tíæ löán læüåt lìa : K, L, M, N... tæång ï æng vïåi n = 1, 2, 3, 4 ...
-Säú læüång tíæ phæång vë l : xaïc âënh cïac giïa trë cho phïep cíua mämen xung læüång
quyî âûao, cïo trë súä bòàng 0, 1, 2, 3... (n - 1). Cïac âiûãn tíæ vïåi l khïac nhau cíua cìung lïåp tûao
thaình nhæîng phán lïåp tæång æïng, kyï hiûãu löán læüåt lì as, p, d, f...æïng våïi l = 0, 1, 2, 3...
c-Säú læüång tæí tì æml : xaïc âënh khía nàng âënh hæïång cho phïep cíua vïec tå mämen
xung læåüng quyî âûao âúäi vïåi chiöãu cíua tìæ træìång bãn ngoìai, cïo trë sú ä bòàng 0, 1,2,3...l .
d-Säú læüång tæí spinms : xaïc âënh khía nàng âënh hæïång ngæüåc chiöãu nhau cuía vïec tå
mämen xung læåüng spin cíua âiûãn tíæ, ms = 1/2.
Ngoaìi ra sûæ phán bäú âiûãn tíæ theo cïac mïæc khïac nhìaucon phíai tuán theo nguyãn lï y
loaûi trìæ Pauly : mùäi trûang thïai vïåi ba säú læüång tí æn, l, ml xaïc ë ânh chè coï thøã chïæa hai âiûãn tí æ
våïi spin ngåæüc chiöãu nhau. Dæûa vìao nguyãn lïy nìay ta cïo tãhø dæû âoïan säú âiûãn tíæ cho phïep
trãn caïc bûác nàng læüång.
Vê duû : nguyãn tí æ âäöng Cu cïo säú thæï tæû Z = 29, phán búä âiûãn tíæ nhæ sau :
1s2
2s22p6
3s23p63d10
4s2
(Coìn goüi lìa cúáu hçnh âiûãn tíæ)
K
L
M
N
Trong mäüt súä âiöãu kiûãn xïac âënh, âiûãn tíæ cïo tãhø chuyøãn tìæ trûang thïai nìay sang
traûng thïai khïac, khi âïo sîe phïat ra hay húáp thûu nàng læüång dæåïi dûang E dæåïi dûang cïac
læåüng tí æï anh sïang cïo töán säú :
E = El -El+1 = h
våïi h = 6,627.107ec.s (hàòng säú Planck)
2
2
o
ïo
o
C
2
+
,
-
íæ
1.1.2.Caïc loûai liãn kúãt nguyãn tæí thæåìng gûàp :
Trong cháút à rõn thæìång gûàp bäún loûai liãn kúãt sau á ây : liãn kãút âöäng hoïa tir, liãn kãút
ion, liãn kãút kim laoûi, lin ã kãút hùän håüp vìa liãn ã kút Vanderval.
1-Liãn kãút âäng hïoa trë :
Liãn kãút nìay tûao ra khi hai hoûàc nhiöãu nguyãn tíæ goïp chung nhau müät súä âiûãn tíæø ã
coï âíu tïam i âãûn tíæ í å lïåp ngoìai cìung (âiûãn tíæ hïoa trë). Vê duû liãn kúãt âöäng hïoa trë giîæa hai
nguyãn tæí clo trong phán tíæ Cl . Hai nguyãn tæí nìay cïo säú âãiûn tíæ lïåp ngoìai cìung lìa 7. Do
váûy chuïng phíai gïop chung hai âiûãn tíæ låïp ngoìai cìung âø ã âíu tïam âiûãn tíæ.
Âàûc âiøãm cíua liãn ã kút âöäng hoïa të r :
1-Liãn kãút o cï tênh âënh hæïång, nghéa lìa xïac suúát töän tûai cïac âiûãn tíæ liãn kãút lïån
nháút theo phæång núäi tm á caïc nguyuãn tíæ.
2-Cæåìng âüä liãn ã kút phûu thuäüc rúát mûanh vìao âûàc tênh liãn kúãt giîæa cïac âiûãn tíæ hïoa
trë våïi hûat nhán. Vê dûu cïac bon í å dûang âa hçnh kim cæång cïo liãn ã kút âöäng hoïa të r ráút mûanh
vç bäún âiûãn tíæ hïoa trë (trong súä sïau âiûãn tíæ) liãn kúãt höáu nhæ trûæc tiúãp våïi hûat nhán. Do vûáy
nhiãût âüä nng chaíy cíua nïo cao hån 3550C. Trong khi âoï thiúãc (Sn) cïo liãn kúãt âöäng hoïa trë
áút yúãu vç búän âiûãn tíæ hoïa të r (trong säú 50 âiûãn tíæ) nòàm xa a hût nhán nãn lûæc liãn kúãt yúãu âäúi
våïi hûat nhán do âïo nhiûãt âü ä noïng chíay thúáp 270 .
3-Liãn kãút âöäng hïoa të r coï thøã xíay ra giîæa cïac nguyãn tæí cìung loûai (cíua müät
nguyãn täú hïoa hüoc trong caïc nhïom tìæ IVA âúãn VIIA), güoi lì aliãn kãút âöäng hoïa trë ä âöng cûæ. c
Vê duû trong phán tíæ Cl hay caïc tinh thãø kim cæång, si lêc, gïecmani ...Liãn kúãt âöäng hoïa të
giæîa cïac nguyãn tíæ khïac loûai (cïac nguyãn túä hoïa hüoc nhïom IIIA vïåi nhïom VIA) güoi lì aliãn
kãút âöäng hïoa trë dë cûæc.
2-Liãn kãút ion :
Âáy laì loûai liãn kúãt mûanh, cïac nguyãn tíæ cho båït âiûãn tíæ lïåp ngoìai cìung vìa rtrí å
thaìn ion dæång hay nhûán thãm âiûãn tíæ âøã bîao hoìa lïåp ngoìai cìung vìa tríå thìanh ion ám. Vê
duû : trong liãn kãút LiF, Li cho bïåt müät i âãûn tíæ lïåp ngoìai u cìng tríå thìanh Li coìn F nhûán
thãm mäüt âiûãn tí æ vìa tríå thìanh F.
Liãn kãút ion thæåìng tûao nãn giîæa cïac nguyãn túä cïo nhiöãu âiûãn tíæ hïoa të r (nhoïm
VIB, VIIB) våïi cïac nhïom nguyãn túä cïo êt âiûãn tíæ hoïa trë (nhïom IB, IIB). Caïc ä xyt kim loûai
Al2O3, MgO, CaO, Fe3O4 coï liãn kúãt chí u yúãu lìa liãn kúãt ion.
Liãn kãút ion caìng böãn vîæng (cìang mûanh) khi cïac nguyãn tæí chïæa cìang êt âiûãn tíæ,
nghéa laì cïac âiûãn tíæ cho vìa nhûán nòàm göán hûat nhán. Liãn kúãt ion lìa loûai liãn kúãt khäng
âënh
hæåïng.Vê duû : hydrä tûao våïi F, Cl, Br, I cïac hüåp chúát HF, HCl, HBr, HI cïo nàng læüång liãn
kãút löán læüåt lì a 5,81; 4,44; 3,75 vìa 3,06 eV/mol.
3-Liãn kãút kim loûai :
Caïc ion dæång kim loûai tûao thìanh mûang xïac âënh, âûàt trong khäng gian âiûãn tíæ tû æ
do chung. Nàng læåüng liãn kúãt lìa tøäng håüp lûæc âøáy vìa huït téh n âiãûn giîæa cïac ion dæång vì a
máy âiãûn tíæ tûæ do . Liãn kúãt kim loûai thæìång âæüåc tûao nãn tìæ nhîæng nguyãn tíæ cïo êt âiûãn tí æ
hoïa trë. Vê u dû : cïac nguyãn t åí nhoïm IA trong bíang tuöán hoìan Menâãlãep vïåi müät âiûãn tí æ
hoïa të r coï tênh kim loûai âiøãn hçnh. Cìang âi vöã bãn phíai cíua bíang tuöán hoìan tênh cháút âöäng
hoïa të r trong liãn kãút cìang cao. Cïac chúát rõàn cïo liãn kúãt kim loûai trong cúáu trïuc tinh thøã cíua
noï coï tênh âäúi xïæng cao.
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-vat-lieu-ky-thuat-co-khi-hien-dai.pdf[13.52 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự