Giáo trình vật liệu đại cương

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Khoa học vật liệu
  Đánh giá    Viết đánh giá
 188      882      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
odzntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Khoa học vật liệu
Thể loại
Giáo trình vật liệu đại cương
Ngày đăng
10/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
118
Dung lượng
14.51 M
Lần xem
882
Lần tải
188
  DOWNLOAD

Giáo trình vật liệu đại cương

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình vật liệu đại cương

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình vật liệu đại cương slide 1

Tài liệu Giáo trình vật liệu đại cương slide 2

Tài liệu Giáo trình vật liệu đại cương slide 3

Tài liệu Giáo trình vật liệu đại cương slide 4

Tài liệu Giáo trình vật liệu đại cương slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

2 3 3 4
4
Ch−¬ng 1
CÊu tróc tinh thÓ vµ sù h×nh thµnh
1.1. CÊu t¹o vµ liªn kÕt nguyªn tö
nguyªn tö = h¹t nh©n + electron = (proton + n¬tron) + electron
n¬tron kh«ng mang ®iÖn
proton mang ®iÖn d−¬ng = ®iÖn tÝ ch cña electron ng/tö trung hoµ
Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ cÊu t¹o nguyªn tö
CÊu h× nh electron (electron configuration) chØ râ: sè l−îng tö chÝ nh (1, 2, 3...), ký
hiÖu ph©n líp (s, p, d...), sè l−îng electron thuéc ph©n líp (sè mò trªn ký hiÖu ph©n
líp). VÝ dô: Cu cã Z = 29 cã cÊu h× nh electron lµ 1s22s22p6 3s23p63d104s1 qua ®ã biÕt
®−îc sè electron ngoµi cïng (ë ®©y lµ 1, hãa trÞ 1).
C¸c kim lo¹i chuyÓn tiÕp: Fe cã Z = 26: 1s22s22p63s23p63d64s2
1.1.2. C¸c d¹ng liªn kÕt nguyªn tö trong chÊt r¾n
C¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau cã thÓ tån t¹i c¸c d¹ng liªn kÕt riªng. Sù kh¸c nhau cña
c¸c d¹ng liªn kÕt ®ã còng lµ nguyªn nh©n t¹o nªn c¸c tÝ nh chÊt kh¸c nhau.
a. Liªn kÕt ®ång hãa trÞ
Lµ liªn kÕt cña hai (hoÆc nhiÒu) nguyªn tö gãp chung nhau mét sè electron hãa trÞ
cã ®ñ t¸m electron ë líp ngoµi cïng. Cã thÓ lÊy ba vÝ dô nh− sau (h× nh 1.1).
®Ó
• Clo cã Z=17 (1s22s22p63s23p5), cã 7e ë líp ngoµi cïng, 2 nguyªn tö Cl mçi nguyªn tö
gãp chung 1 electron
®Ó líp ngoµi cïng 8e (h× nh 1.1a).
Cl
+
Cl
Cl
Cl
Ge
H
a)
)
Ge
Ge
Ge
Ge
c)
H
C
H
H
H× nh 1.1. S¬
®å
iÓu
diÔn
liªn kÕt
®ång
hãa
trÞ
a. ph©n tö clo, b. giecmani (Ge), c. mªtan (CH4)
• Giecmani (Ge, z=32) cã 4e líp ngoµi cïng (4s2, 4p2), 4 nguyªn tö
gãp chung
(h× nh 1.1b). Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö cïng lo¹i (tõ IVB VIIB nh− Cl, Ge) lµ lo¹i
®ång cùc, cßn gi÷a c¸c nguyªn tè kh¸c lo¹i nh− CH4 lµ lo¹i dÞ cùc.
• Mªtan (CH4). Cacbon (z=6), cã 4e líp ngoµi cïng vµ 4 nguyªn tö H ®Ó mçi
nguyªn tö nµy gãp cho nã 1 electron lµm cho líp electron ngoµi cïng ®ñ 8 (h× nh 1.1c).
. Liªn kÕt ion
KL nhãm IB (Cu, Ag, Au), IIB (Zn, Cd, Hg) trao e c¸c nguyªn tè : VIB (O, S...),
VIIB (H, F, Cl, Br, I). C¸c «xit kim lo¹i nh− Al O , MgO, CaO, Fe O , NiO... cã xu thÕ
m¹nh víi t¹o liªn kÕt ion.

Liªn kÕt ion cµng m¹nh khi líp ngoµi cïng (cho) chøa Ý t e, nhËn n»m cµng gÇn
h¹t nh©n.

Liªn kÕt kh«ng ®Þ nh h−íng (®Þ nh h−íng th× x¸c suÊt liªn kÕt lín nhÊt theo
ph−¬ng nèi t©m c¸c nguyªn tö), vËt liÖu cã liªn kÕt ion th× tÝ nh gißn cao.
5
Ion d−¬ng
Me+
Me+
Me+
Me+
M©y
Electron
Me+
Me+
Me+
Me+
Li+
F-
Me+
Me+
Me+
Me+
Me+
Me+
Me+
Me+
H× nh 1.2. S¬ ®å biÓu diÔn liªn kÕt
ion trong ph©n tö LiF
H× nh 1.3. S¬ ®å liªn kÕt kim lo¹i
c. Liªn kÕt kim lo¹i (h× nh 1.3)
o
§/n: lµ liªn kÕt trong ®ã c¸c cation kim lo¹i nhÊn ch× m trong ®¸m m©y electron tù
do.
o
N¨ng l−îng liªn kÕt lµ tæng hîp
®Þ nh. C¸c nguyªn tè nhãm Ia cã
(c©n b»ng) c¸c ion kim lo¹i cã vÞ trÝ x¸c
tÝ nh kim lo¹i ®iÓn h× nh, cµng dÞ ch sang bªn
o
ph¶i tÝ nh chÊt kim lo¹i cµng gi¶m, tÝ nh ®ång hãa trÞ trong liªn kÕt cµng t¨ng.
TÝ nh chÊt cña kim lo¹i : liªn kÕt nµy t¹o cho kim lo¹i c¸c tÝ nh chÊt ®iÓn h× nh:
¸nh kim hay vÎ s¸ng, dÉn nhiÖt vµ dÉn ®iÖn tèt vµ tÝ nh dÎo, dai cao
d. Liªn kÕt hçn hîp
-
Thùc ra c¸c liªn kÕt trong c¸c chÊt, vËt liÖu th«ng dông th−êng mang tÝ nh hçn
hîp cña nhiÒu lo¹i. VÝ dô: Na vµ Cl cã tÝ nh ©m ®iÖn lÇn l−ît lµ 0,9 vµ 3,0. V× thÕ
liªn kÕt gi÷a Na vµ Cl trong NaCl gåm kho¶ng 52% liªn kÕt ion vµ 48% liªn kÕt ®ång
hãa trÞ .
e. Liªn kÕt yÕu (Van der Waals)
Do sù kh¸c nhau vÒ tÝ nh ©m ®iÖn t¹o thµnh vµ ph©n tö ph©n cùc. C¸c cùc tr¸i
dÊu hót nhau t¹o ra liªn kÕt Van der Waals. Liªn kÕt nµy yÕu, rÊt dÔ bÞ ph¸ vì khi
t¨ng nhiÖt ®é.
1.2. S¾p xÕp nguyªn tö trong vËt chÊt
1.2.1. ChÊt khÝ
Trong chÊt khÝ
cã sù s¾p xÕp nguyªn tö mét c¸ch hçn lo¹n kh«ng cã h× nh d¹ng,
kÝ ch th−íc x¸c ®Þ nh.
1.2.2. ChÊt r¾n tinh thÓ
ChÊt r¾n tinh thÓ:
- TrËt tù gÇn, mµ
cßn cã c¶
trËt
tù xa.
- C¸c
®Þ nh:
kiÓu m¹ng tinh thÓ x¸c
lËp ph−¬ng, lôc gi¸c,...
(h× nh 1.4)
H× nh 1.4. S¬ ®å m¹ng tinh thÓ
2
2
6
1.2.3. ChÊt láng, chÊt r¾n v« ®Þ nh h× nh vµ vi tinh thÓ
a.
ChÊt láng
Trong ph¹m vi hÑp (kho¶ng 0,25nm) c¸c nguyªn tö chÊt láng cã xu thÕ tiÕp xóc
(xÝ t) nhau t¹o thµnh c¸c ®¸m nhá, do vËy kh«ng co l¹i khi nÐn nh− chÊt khÝ , c¸c
®¸m nguyªn tö nµy lu«n h× nh thµnh vµ tan r·. ChÊt láng chØ cã trËt tù gÇn, kh«ng cã
trËt tù xa.
Gi÷a c¸c ®¸m cã kho¶ng trèng do ®ã mËt ®é xÕp cña chÊt láng thÊp, khi ®«ng ®Æc
th−êng kÌm theo gi¶m thÓ tÝ ch (co ngãt).
.ChÊt r¾n v« ®Þ nh h× nh
ë mét sè chÊt, tr¹ng th¸i láng cã ®é sÖt cao, c¸c nguyªn tö kh«ng ®ñ ®é linh
ho¹t ®Ó s¾p xÕp l¹i khi ®«ng ®Æc; chÊt r¾n t¹o thµnh cã cÊu tróc gièng nh− chÊt láng
tr−íc ®ã gäi lµ chÊt r¾n v« ®Þ nh h× nh. Thñy tinh (mµ cÊu t¹o c¬ b¶n lµ SiO ) lµ chÊt
¾n v« ®Þ nh h× nh
Nh− vËy vÒ mÆt cÊu tróc, c¸c chÊt r¾n gåm 2 lo¹i: tinh thÓ vµ v« ®Þ nh h× nh.
Kim lo¹i, hîp kim vµ phÇn lín c¸c chÊt v« c¬, rÊt nhiÒu polyme - tinh thÓ
Tuú theo b¶n chÊt cña vËt liÖu vµ tèc ®é lµm nguéi khi ®«ng ®Æc tinh thÓ hoÆc v«
®Þ nh h× nh.
Thñy tinh nãng ch¶y, c¸c ph©n tö SiO [trong ®ã ion O2- ë c¸c ®Ø nh khèi tø diÖn (bèn
mÆt) tam gi¸c ®Òu, t©m cña khèi lµ ion Si4+ nh− biÓu thÞ ë h× nh 1.5a] lµm nguéi b× nh
th−êng v« ®Þ nh h× nh (h× nh 1.5b); lµm nguéi v« cïng chËm c¸c ph©n tö SiO2 cã
®ñ thêi gian s¾p xÕp l¹i theo trËt tù xa sÏ ®−îc thñy tinh (cã cÊu tróc) tinh thÓ (h× nh
1.5c).
a)
- Oxy
- Si
(b)
c)
H× nh 1.5. CÊu tróc khèi tø diÖn [ SiO4]4- (a), thñy tinh th−êng SiO2 (b)
thñy tinh tinh thÓ SiO2 (c)
c. ChÊt r¾n vi tinh thÓ
Còng víi vËt liÖu tinh thÓ kÓ trªn khi lµm nguéi tõ tr¹ng th¸i láng rÊt nhanh (trªn
d−íi 104®é/s) sÏ nhËn ®−îc cÊu tróc tinh thÓ nh−ng víi kÝ ch th−íc h¹t rÊt nhá (cì
nm), ®ã lµ vËt liÖu cã tªn gäi lµ vi tinh thÓ (cßn gäi lµ finemet hay nanomet).
Tãm l¹i c¸c vËt liÖu cã ba kiÓu cÊu tróc: tinh thÓ (th−êng gÆp nhÊt), v« ®Þ nh
h× nh vµ vi tinh thÓ (Ý t gÆp).
1.3. Kh¸i niÖm vÒ m¹ng tinh thÓ
§/n: m¹ng tinh thÓ lµ m« h× nh kh«ng gian biÓu diÔn quy luËt h× nh häc cña sù s¾p xÕp
nguyªn tö.
PhÇn lín vËt liÖu cã
m¹ng.
cÊu tróc tinh thÓ, tÝ nh chÊt rÊt ®a d¹ng phô
thuéc vµo kiÓu
1.3.1. TÝ nh ®èi xøng

M¹ng tinh thÓ
mang tÝ nh ®èi xøng, lµ
mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm quan träng, thÓ
hiÖn c¶ ë h× nh d¸ng bªn ngoµi, cÊu tróc bªn trong còng nh− c¸c tÝ nh chÊt cña vËt
¾n tinh thÓ.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-vat-lieu-dai-cuong.pdf[14.51 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự