Giáo trình thuế Nhà nước

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Thuế
  Đánh giá    Viết đánh giá
 61      663      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
k9yntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Thuế
Thể loại
Thuế Nhà nước, giáo trình
Ngày đăng
2/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
235
Dung lượng
1.77 M
Lần xem
663
Lần tải
61
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo trình thuế Nhà nước

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình thuế Nhà nước

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình thuế Nhà nước slide 1

Tài liệu Giáo trình thuế Nhà nước slide 2

Tài liệu Giáo trình thuế Nhà nước slide 3

Tài liệu Giáo trình thuế Nhà nước slide 4

Tài liệu Giáo trình thuế Nhà nước slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Tr­êng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi
Khoa tµi chÝnh - ng©n hµng
----------------------------
gi¸o
tr×nh
thuÕ
nhµ
n­íc
(§· söa ®æi vµ bæ sung lÇn thø hai)
Biªn so¹n :TS.TrÇn Träng Kho¸i
L­u hµnh néi bé
Hµ Néi – Th¸ng7 n¨m 2009
Lêi Nãi ®Çu
Gi¸o tr×nh ThuÕ ®­îc biªn so¹n dùa trªn quy ®Þnh míi cña c¸c LuËt
thuÕcã hiÖulùc®Õn 01/4/2009.
Gi¸o tr×nh nµy thay thÕ cho tÊt c¶ c¸c gi¸o tr×nh ®­îc biªn so¹n trong
nh÷ng n¨mhäc tr­íc ®©y.
Gi¸o tr×nh thuÕ tõng b­íc ®­îc hoµn chØnh kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu
cÇu ®µo t¹o cña tr­êng mµ cßm lµ tµi liÖu cÇn thiÕt ®èi víi sinh viªn c¸c cÊp
häc, c¸c nhµ qu¶n lý nãi chung vµ trong lÜnh vùc thuÕ nãi riªng.
Gi¸o tr×nh thuÕ ®· ®­îc Héi ®ång Khoa häc nhµ tr­êng thÈm ®Þnh vµ
cho l­u hµnh.
Gi¸o tr×nh ®­îc biªn so¹n trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi
theo h­íng më cöa vµ héi nhËp, nhiÒu v¨n b¶n liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch
thuÕ ®· ®­îc cËp nhËt kÞp thêi. Tuy nhiªn, do c¸c chÝnh s¸ch thuÕ th­êng
xuyªn cã sù thay ®æi nªn gi¸o tr×nh biªn so¹n khã tr¸nh khái khiÕm khuyÕt.
Khoa Tµi chÝnh - Ng©n hµng mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ch©n
thµnh cña c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ khoa häc trong, ngoµi tr­êng vµ ®ång
nghiÖp ®Ó gi¸o tr×nh ®­îc bæ sung vµ hoµn thiÖn h¬n.
Xin tr©n träng c¶m ¬n.
Khoa Tµi chÝnh – Ng©n hµng
3
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu
3
1
Mét sè néi dung c¬ b¶n vÒ thuÕ
9
1.1.
Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ thuÕ
9
1.1.1.
Sù ra ®êi vµ sù ph¸t triÓn cña thuÕ
9
1.1.2.
Kh¸i niÖm vÒ thuÕ
10
1.1.3.
§Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thuÕ
11
1.1.4.
Chøc n¨ng cña thuÕ
12
1.1.5.
Ph©n lo¹i thuÕ
12
1.1.6.
Sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a thuÕ víi phÝ vµ lÖ phÝ
14
1.1.7.
C¸c yÕu tè c¬ b¶ncÊu thµnh mét s¾c thuÕ
15
1.1.8.
HÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ hiÖn hµnh ë ViÖt Nam
16
1.2.
Nh÷ng tiªu chuÈn ®¶m b¶o mét chÝnh s¸ch thuÕ hîp lý
17
1.2.1.
TÝnhc«ng b»ng
17
1.2.2.
TÝnhhiÖu qu¶
17
1.2.3.
TÝnhminhb¹ch, râ rµng
18
1.2.4.
TÝnhlinh ho¹t
18
1.3.
ChÝnh s¸ch thuÕ cña Nhµ n­íc trong tiÕn tr×nh héi nhËp
18
1.3.1.
Nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam khi gia nhËp WTO
18
1.3.2.
¶nh h­ëng cña viÖc c¾t gi¶m thuÕ quan trong ®iÒu kiÖn héi nhËp
18
4

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-thue-Nha-nuoc.pdf[1.77 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự