Giáo trình thí nghiệm điều khiển tự động

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 76      463      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
7dzntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
Thể loại
Giáo trình thí nghiệm điều khiển tự động
Ngày đăng
11/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
124
Dung lượng
3.02 M
Lần xem
463
Lần tải
76
  DOWNLOAD

Giáo trình thí nghiệm điều khiển tự động

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình thí nghiệm điều khiển tự động

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình thí nghiệm điều khiển tự động slide 1

Tài liệu Giáo trình thí nghiệm điều khiển tự động slide 2

Tài liệu Giáo trình thí nghiệm điều khiển tự động slide 3

Tài liệu Giáo trình thí nghiệm điều khiển tự động slide 4

Tài liệu Giáo trình thí nghiệm điều khiển tự động slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
-----#
"-----
MOÂN HOÏC
THÍ
NGHIEÄM
ÑIEÀU
KHIEÅN
TÖÏ
ÑOÄNG
GIAÛNG VIEÂN: ThS. ÑOÀNG SÆ THIEÂN CHAÂU
CHÖÔNG I:
CAÙC ÑAËC TRÖNG CUÛA ÑO LÖÔØNG
-
Duïng
cuï
ño
löôøng
(instrument)
laø
moät
thieát
ò
ieán
ñoåi
ñaïi
löôïng
vaät
lyù
caàn
ño
(measurand)
thaønh
moät
ñaïi
löôïng
thích
hôïp
töông
ñöông
coù
theå
ghi
laïi
ñöôïc
(measurement).
Ñaïi
löôïng
ño
thöôøng
ñöôïc
söû
duïng
trong
moät
heä
thoáng
ñôn

(units)
tieâu
chuaån
ñeå
coù
theå
so
saùnh
giöõa
duïng
cuï
ño
naøy
vôùi
duïng
cuï
ño
khaùc.
VD:
Duïng
cuï
ño:
thöôùc
ño
chieàu
daøi.
Ñaïi
löôïng
caàn
ño:
chieàu
daøi
cuûa
ñoái
töôïng.
Ñaïi
löôïng
ño
ñöôïc:
soá
ño
theo
ñôn

chieàu
daøi
(mm,
cm,
m…)
ieåu
dieãn
chieàu
daøi
cuûa
ñoái
töôïng.
1. MOÂ HÌNH DUÏNG CUÏ
ÑO ÑÔN GIAÛN:
Hình 1.1 bieåu dieãn moâ hình thoâng thöôøng cuûa moät
duïng cuï ño ñôn giaûn. Noù bao goàm ñaïi löôïng vaät lyù
caàn ño vaø ñaïi löôïng ño ñöôïc ñöôïc bieåu dieãn bôûi bieán
vaät lyù coù theå quan saùt ñöôïc X. Bieán vaät lyù X khoâng
nhaát thieát phaûi laø ñaïi löôïng caàn ño nhöng coù moái lieân
heä vôùi ñaïi löôïng caàn ño theo moät moái quan heä naøo
ñoù.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-thi-nghiem-dieu-khien-tu-dong.pdf[3.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự