Giáo trình tâm lí học đại cương - Hoàng Đức Lâm

Giáo dục đại cương,Tâm lý học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 56      583      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
rwxntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Tâm lý học
Thể loại
Giáo trình tâm lí học đại cương, tư duy, tưởng tượng, cảm xúc và ý chí
Ngày đăng
18/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
65
Dung lượng
4.78 M
Lần xem
583
Lần tải
56
  DOWNLOAD

Tham khảo tài liệu Giáo trình tâm lí học đại cương - Hoàng Đức Lâm Tâm lý là cuộc sống tinh thần.Cuộc sống đòi hỏi mỗi người mang nó phải có đủ các loại hiện tượng của cuộc sống.Từ chỗ phải biết kịp thời sự nóng lạnh của bầu không khí quanh ta đến chỗ có kiến thức về quy luật khí quyển.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình tâm lí học đại cương - Hoàng Đức Lâm

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình tâm lí học đại cương - Hoàng Đức Lâm slide 1

Tài liệu Giáo trình tâm lí học đại cương - Hoàng Đức Lâm slide 2

Tài liệu Giáo trình tâm lí học đại cương - Hoàng Đức Lâm slide 3

Tài liệu Giáo trình tâm lí học đại cương - Hoàng Đức Lâm slide 4

Tài liệu Giáo trình tâm lí học đại cương - Hoàng Đức Lâm slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F7G
GIAÙO TRÌNH
TAÂM
LYÙ
HOÏC
ÑAÏI
CÖÔNG
HOAØNG ÑÖÙC LAÂM
Khoa Sö Phaïm
Taâm
lyù hoïc
ñaïi cöông
- 2 -
MỤC LỤC
PHAÀN I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA TAÂM LYÙ................................................................................4
CHÖÔNG I. TAÂM LYÙ HOÏC LAØ MOÄT KHOA HOÏC..................................................................................4
I. TAÂM LYÙ HOÏC LAØ GÌ ?........................................................................................................................4
1. Ñaët vaán ñeà........................................................................................................................................4
2. Taâm lyù laø gì?....................................................................................................................................4
II. VAØI NEÙT VEÀ LÒCH SÖÛ TAÂM LYÙ HOÏC.............................................................................................5
1.Taâm lyù hoïc thôøi coå ñaïi......................................................................................................................6
2. Taâm lyù hoïc caän ñaïi ..........................................................................................................................7
3. Söï beá taéc cuûa taâm lyù hoïc duy taâm....................................................................................................8
4. Taâm lyù hoïc theá kyû XX .....................................................................................................................9
5.Taâm lyù học hoạt ñoäng......................................................................................................................11
III. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA TAÂM LYÙ HOÏC........................................................................14
CHÖÔNG II: CHÖÙC NAÊNG CUÛA TAÂM LYÙ TRONG ÑÔØI SOÁNG..........................................................15
I. CHÖÙC NAÊNG, VÒ TRÍ,VAI TROØ CUÛA TAÂM LYÙ TRONG ÑÔØI SOÁN..............................................15
1.Chöùc naêng chung cuûa taâm lyù...........................................................................................................15
2. Vò trí cuûa taâm lyù hoïc ......................................................................................................................15
3 . Vai troø cuûa taâm lyù trong ñôøi soáng .................................................................................................15
II. YÙ THÖÙC............................................................................................................................................16
1.Ñònh nghóa.......................................................................................................................................16
2. Ñaëc ñieåm cuûa yù thöùc......................................................................................................................16
3. Voâ thöùc laø gì ?................................................................................................................................16
III. CÔ SÔÛ SINH LYÙ CUÛA CAÙC HIEÄN TÖÔÏNG LYÙ............................................................................17
IV. CAÙC NGUYEÂN TAÉC VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU TAÂM LYÙ CON NGÖÔØI....................17
1. Nhöõng nguyeân taéc cô baûn ..............................................................................................................17
2. Caùc phöông phaùp nghieân cöùu.........................................................................................................18
Phaàn II : CAÙC HIEÄN TÖÔÏNG TAÂM LYÙ...................................................................................................20
CHUÔNG I: NHÖÕNG QUY LUAÄT CÔ BAÛN CUÛA CAÙC QUÙA TRÌNH TAÂM LYÙ...................................20
I. CAÛM GIAÙC ........................................................................................................................................20
1. Ñònh nghóa......................................................................................................................................20
2. Ñaëc ñieåm........................................................................................................................................20
3. Phaân loaïi........................................................................................................................................20
4. Caùc quy luaät cô baûn cuûa caûm giaùc .................................................................................................21
II. TRI GIAÙC..........................................................................................................................................23
1. Khaùi nieäm chung............................................................................................................................23
2. Nhöõng ñaëc ñieåm quan troïng cuûa tri giaùc........................................................................................24
3. Phaân loaïi........................................................................................................................................25
4. Vai troø cuûa tri giaùc trong ñôøi soáng .................................................................................................28
III. BIEÅU TÖÔÏNG .................................................................................................................................29
1. Khaùi nieäm chung............................................................................................................................29
2. Chöùc naêng cuûa bieåu töôïng .............................................................................................................30
3. Vai troø cuûa bieåu töôïng trong quaù trình tri giaùc..............................................................................30
4. YÙ nghóa cuûa bieåu töôïng trong hoaït ñoäng taâm lyù ............................................................................31
IV. TRÍ NHÔÙ .........................................................................................................................................31
Hoaøng Ñöùc Laâm
Khoa Sö
Phaïm
Taâm
lyù hoïc
ñaïi cöông
- 3 -
1. Khaùi nieäm chung............................................................................................................................31
2. Caùc quaù trình cô baûn cuûa trí nhôù....................................................................................................32
3. Phaân loại.........................................................................................................................................33
4. Söï queân..........................................................................................................................................35
V. TÖ DUY............................................................................................................................................36
1.Khaùi nieäm chung.............................................................................................................................36
2. Ñaëc ñieåm........................................................................................................................................36
3. Caùc thao taùc cuûa tö duy..................................................................................................................37
4. Caùc quy luaät vaø hình thöùc cô baûn cuûa tö duy .................................................................................38
5. Phaân loaïi vaø heä thoáng hoùa.............................................................................................................39
6.Caùc loaïi tö duy vaø phaåm chaát cuûa noù..............................................................................................40
VI. TÖÔÛNG TÖÔÏNG.............................................................................................................................41
1.Khaùi nieäm chung.............................................................................................................................41
2. Nhöõng caùch phaûn aùnh taùi taïo hieän thöïc trong quaù trình töôûng töôïng.............................................41
3. Caùc loaïi töôûng töôïng......................................................................................................................42
4. Vai troø cuûa trí nhôù vaø tö duy trong töôûng töôïng.............................................................................42
Chöông II : CAÛM XUÙC VAØ YÙ CHÍ............................................................................................................44
I. CAÛM XUÙC..........................................................................................................................................44
1. Khaùi nieäm chung............................................................................................................................44
2. Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa söï rung ñoäng caûm xuùc ......................................................................44
3. Phaân loaïi caûm xuùc..........................................................................................................................45
4. Ñôøi soáng tình caûm cuûa löùa tuoåi thanh nieân. ...................................................................................46
5. Söï phaùt trieån cuûa caûm xuùc..............................................................................................................46
II. YÙ CHÍ – HAØNH ÑOÄNG YÙ CHÍ.........................................................................................................47
1. YÙ chí...............................................................................................................................................47
2. Haønh ñoäng yù chí.............................................................................................................................48
III. NGOÂN NGÖÕ VAØ GIAO TIEÁP..........................................................................................................49
1. Ngoân ngöõ........................................................................................................................................49
2. Giao tieáp.........................................................................................................................................50
CHÖÔNG III. CAÙ NHAÂN – NHAÂN CAÙCH – HOAÏT ÑOÄNG...................................................................52
I. CAÙ NHAÂN..........................................................................................................................................52
1.Khaùi nieäm chung.............................................................................................................................52
2. Nhöõng ñaëc ñieåm taâm lyù caù nhaân....................................................................................................52
3. Baûn chaát sinh vaät vaø baûn chaát xaõ hoäi cuûa caù nhaân.........................................................................53
II. NHAÂN CAÙCH VAØ CAÁU TRUÙC NHAÂN CAÙCH...............................................................................54
1. Nhaân caùch laø gì ?............................................................................................................................54
2. Caáu truùc cuûa nhaân caùch..................................................................................................................55
III. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ VEÀ TAÂM LYÙ HOÏC HOAÏT ÑOÄNG...................................................................59
1. Khaùi nieäm chung veà hoaït ñoäng vaø nhöõng ñaëc ñieåm taâm lyù cuûa con ngöôøi....................................59
2. Ñoäng cô cuûa hoaït ñoäng. .................................................................................................................60
3. Hoạt ñoäng vaø taâm lyù.......................................................................................................................61
4. Nhöõng dạng hoạt ñoäng cô baûn........................................................................................................61
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO CHÍNH ............................................................................................................64
Hoaøng Ñöùc Laâm
Khoa Sö
Phaïm

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-tam-li-hoc-dai-cuong-Hoang-Duc-Lam.pdf[4.78 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự