Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

Tài chính - Đầu tư
  Đánh giá    Viết đánh giá
 731      2166      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
8o0ntq
Danh mục
Tài chính - Đầu tư
Thể loại
Ngày đăng
4/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
71
Dung lượng
0.86 M
Lần xem
2166
Lần tải
731
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Tài chính doanh nghiệp slide 1

Tài liệu Giáo trình Tài chính doanh nghiệp slide 2

Tài liệu Giáo trình Tài chính doanh nghiệp slide 3

Tài liệu Giáo trình Tài chính doanh nghiệp slide 4

Tài liệu Giáo trình Tài chính doanh nghiệp slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
VŨ VIỆT DŨNG-
Mobile: 0914.787.250
MỤC LỤC
NỘI DUNG
TRANG
PhÇn I: Nguån tµi trî cña doanh nghiÖp
I. Nguån tµi trî dµi h¹n
II. Nguån tµi trî ng¾n h¹n
III. Chi phÝ sö dông vèn
IV. C¬ cÊu nguån tµi trî vµ rñi ro tµi chÝnh
2
6
7
9
PhÇn II : Qu¶n Lý vèn cña doanh nghiÖp
I. Qu¶n lý vèn l­u ®éng
10
II. Qu¶n lý vèn cè ®Þnh
13
III. b¶o toµn vèn kinh doanh
15
PhÇn III: Doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp
3.1.
Doanh thu của doanh nghiệp
15
3.2.
Quản lý chi phí và giá thành sản phẩm
17
3.3.
Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
19
3.4.
Điểm hoà vốn và rủi ro kinh doanh
23
PhÇn IV : Mét sè s¾c thuÕ chñ yÕu
4.1.
Thuế GTGT
25
4.2.
Thuế Tiêu thụ đặc biệt
32
4.3.
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
36
4.4.
Thuế thu nhập doanh nghiệp
40
PhÇn V: ph©n tÝch tµi chÝnh vµ dù b¸o nhu cÇu tµi chÝnh
5.1- Phân tích tài chính
49
5.2 Dự báo nhu cầu tài chính:
52
PhÇn VI: Lùa chän dù ¸n ®Çu t­ dµi h¹n
6.1.1 X¸c ®Þnh dßng tiÒn cña dù ¸n
53
6.1.2 Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn tÖ
54
6.1.3 Lùa chän dù ¸n trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã rñi ro
56
6.1.4 Lùa chän dù ¸n trong ®iÒu kiÖn
cã rñi ro
58
6.1.5 Lùa chän dù ¸n trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ
59
PhÇn VII: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp
7.1. Phương pháp giá trị tài sản thuần:
60
7.2. Phương pháp dòng tiền chiết khấu:
65
7.3. Phương pháp định lượng Goodwill:
67
PhÇn VIII: xö lý tµi chÝnh khi cæ phÇn ho¸ dnnn
Chương II – NĐ 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004
68
www.khotrithuc.com
1
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
VŨ VIỆT DŨNG-
Mobile: 0914.787.250
®Ò c­¬ng «n thi m«n tµi chÝnh doanh nghiÖp
PhÇn I: Nguån tµi trî cña doanh nghiÖp
I. Nguån tµi trî dµi h¹n
1.
Vay dµi h¹n ng©n hµng
Kh¸i niÖm: Lµ h×nh thøc doanh nghiÖp huy ®éng vèn b»ng c¸ch ®i vay Ng©n hµng d­íi d¹ng
mét hîp ®ång tÝn dông vµ doanh nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ kho¶n tiÒn vay theo lÞch tr×nh ®· tho¶
thuËn
§Æc ®iÓm: Vay dµi h¹n ®­îc hoµn tr¶ vµo nh÷ng thêi h¹n ®Þnh kú víi nh÷ng kho¶n tiÒn b»ng
nhau - sù hoµn tr¶ dÇn kho¶n tiÒn vay bao gåm c¶ gèc vµ l·i.
L·i suÊt tuú thuéc vµo tháa thuËn gi÷a ng­êi vay vµ ng©n hµng: l·i suÊt cè ®Þnh
hoÆc l·i suÊt th¶ næi.
­u ®iÓm:
- linh ho¹t ng­êi vay cã thÓ thiÕt lËp lÞch tr×nh tr¶ nî phï hîp víi dßng tiÒn thu
nhËp cña m×nh
- chi phÝ sö dông thÊp vµ ®­îc tÝnh chi phÝ hîp lý khi tÝnh thuÕ TNDN
C«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ t­¬ng lai cña tiÒn
(1+i)n-1 F*i
F = A*-------------- A = ------------------
i (1+i)n-1
Trong ®ã
F: gi¸ trÞ t­¬ng lai cña kho¶n tiÒn vay
A: Kho¶n tiÒn tr¶ nî hµng n¨m
n: sè n¨m vay nî
i: l·i suÊt cña 1 chu kú
2.
Cæ phiÕu th­êng
§Æc tr­ng: lµ chøng chØ x¸c nhËn quyÒn së h÷u trong c«ng ty cho phÐp ng­êi n¾m gi÷ nã
®­îc h­ëng nh÷ng quyÒn lîi th«ng th­êng trong c«ng ty
Cæ phiÕu ®­îc ph¸t hµnh bëi c«ng ty cæ phÇn, nã lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó h×nh thµnh vèn chñ së
h÷u ban ®Çu vµ huy ®éng t¨ng thªm vèn chñ së h÷u cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng.
C¸c quyÒn cña cæ ®«ng trong c«ng ty
- QuyÒn ®èi víi tµi s¶n vµ ph©n chia thu nhËp cña c«ng ty nh­ng ë vÞ trÝ sau cïng
- QuyÒn tham gia kiÓm so¸t vµ ®iÒu khiÓn c¸c c«ng viÖc cña c«ng ty th«ng qua ®¹i diÖn cña
hä lµ héi ®ång qu¶n trÞ
www.khotrithuc.com
2
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
VŨ VIỆT DŨNG-
Mobile: 0914.787.250
- QuyÒn kiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n
- QuyÒn ­u tiªn mua cæ phÇn míi
§Ó ph¸t hµnh cæ phiÕu th­êng cã 03 h×nh thøc ph¸t hµnh:
- Dµnh quyÒn ­u tiªn ®Æt mua cho cæ ®«ng
- Chµo b¸n cæ phiÕu cho ng­êi thø 3
- Ph¸t hµnh réng r·i ra c«ng chóng
Lîi thÕ huy ®éng b»ng cæ phiÕu
- T¨ng vèn ®t­ dai h¹n mµ kh«ng ph¶i tr¶ phÝ sö dông vèn vµ cã thÓ kh«ng ph©n chia lîi
nhuËn nÕu lç hoÆc l·i Ýt
- Kh«ng ph¶i hoµn tr¶ gèc theo kú h¹n cè ®Þnh.
- T¨ng vèn chñ së h÷u lµm hÖ sè nî gi¶m
BÊt lîi huy ®éng b»ng cæ phiÕu
- Ph©n chia quyÒn bá phiÕu vµ kiÓm so¸t c«ng ty cho nh÷ng cæ ®«ng míi
- Chia sÎ quyÒn ph©n phèi lîi nhuËn cho cæ ®«ng míi
- Lîi tøc cæ phÇn kh«ng ®­îc trõ vµo thu nhËp chÞu thuÕ
QuyÒn ­u tiªn mua cæ phiÕu míi cña cæ ®«ng
QuyÒn nµy nh»m b¶o vÖ:
1. QuyÒn kiÓm so¸t cña cæ ®«ng hiÖn hµnh
2. Tr¸nh sù thiÖt h¹i vÒ sôt gi¸ cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng ph¸t hµnh.
Mét sè c«ng thøc khi ph¸t hµnh cæ phiÕu míi theo quyÒn nµy
1.
2.
3.
4.
Sè l­îng cp míi cÇn ph hµnh = sè tiÒn cÇn huy ®éng/ gi¸ ghi b¸n mét cp
Sè chøng quyÒn = Sè cp cò/sè cp míi
TrÞ gi¸ cp sau phhµnh(theo lý thuyÕt) = Tæng gi¸ trÞ tt cña tbé cp/Sè l­îng cp trªn tt
GtrÞ mét chøng quyÒn = (trÞ gi¸ cp sau phhµnh – Gi¸ b¸n ­u ®·i 1 cp)/Sè cp cò cÇn thiÕt ®Ó
mua cæ phiÕu míi
3.
Cæ phiÕu ­u ®·i
§Æc tr­ng: lµ chøng chØ x¸c nhËn quyÒn së h÷u trong c«ng ty cæ phÇn, cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng
nh­ cæ phÇn th­êng ngoµi ra nã cßn ®­îc h­ëng mét sè quúªn lîi sau:
- ¦u tiÕn vÒ cæ tøc vµ thanh to¸n khi thanh lý c«ng ty
- TÝch luü cæ tøc
- Lç ®­îc chuyÓn sang n¨m tiÕp theo
- Trong tr­êng hîp doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n kh«ng tr¶ ®­îc cæ tøc th× c¸c cæ ®«ng cña cæ
phiÕu ­u tiªn cã thÓ ®­îc quyÒn bá phiÕu.
Cè phiÕu ­u ®·i lµ lo¹i chøng kho¸n trung tÝnh, võa cã ®Æc tÝnh gièng cp th­êng vµ tr¸i phiÕu:
Gièng cæ phiÕu th­êng:
1. Cïng thÓ hiÖn quyÒn së h÷u ®èi víi cty
2. Kh«ng cã thêi gian ®¸o h¹n
www.khotrithuc.com
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
5/24/2019 6:40:27 AM
bài viết rất hữu ích

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Tai-chinh-doanh-nghiep.pdf[0.86 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự