GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Ngành Công nghệ thông tin,Kiểm thử phần mềm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 38      440      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
m2untq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Kiểm thử phần mềm
Thể loại
PHẦN MỀM
Ngày đăng
21/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
234
Dung lượng
1.54 M
Lần xem
440
Lần tải
38
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM slide 1

Tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM slide 2

Tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM slide 3

Tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM slide 4

Tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Qu¶n lý dù ¸n phÇn mÒm
1
Qu¶n lý dù ¸n phÇn mÒm
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
Ch­¬ng 1. NhËp m«n vÒ qu¶n lý dù ¸n phÇn mÒm
NhËp m«n
1.1. Nhu cÇu ®ang gia t¨ng vÒ phÇn mÒm
1.2. Vai trß cña viÖc qu¶n lý trong ph¸t triÓn phÇn mÒm
1.3. Mét thÝ dô
1.4. Giµnh sù chÊp nhËn c¸c thñ tôc ph¸t triÓn míi
1.5. Tãm t¾t
Ch­¬ng 2. Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t triÓn phÇn mÒm
Mét chót phßng xa
2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n
2.1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c yªu cÇu cña dù ¸n
2.1.2. Nh÷ng thay ®æi th­êng xuyªn
2.1.3. Dù to¸n vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan
2.1.4. Nguån lùc bªn ngoµi
2.1.5. KÕt thóc mét dù ¸n phÇn mÒm
2.1.6. TuyÓn dông nh©n viªn vµ thuyªn chuyÓn
2.1.7. Theo dâi vµ gi¸m s¸t
2.2. Ph©n tÝch rñi ro
2.2.1. Dù kiÕn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt
2.2.2. Pha ph©n tÝch
2.2.3. Thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®èi phã bÊt ngê
2.3. Tãm t¾t
Bµi tËp
Ch­¬ng 3. Ph¸t triÓn phÇn mÒm theo hîp ®ång
Quan hÖ kh¸ch hµng - nhµ ph¸t triÓn
3.1. Chi phÝ céng thªm ®èi l¹i víi gi¸ cè ®Þnh
3.1.1. Hîp ®ång phÝ céng thªm
3.1.2. Hîp ®ång gi¸ cè ®Þnh
3.2. C¸c mèi quan hÖ kh¸c gi­· kh¸ch hµng - nhµ ph¸t triÓn
3.3. Yªu cÇu ®èi víi mét ®Ò xuÊt (RFP)
3.3.1. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n
3.3.2. ChuÈn bÞ cña RFP
3.3.3. Ph¸t yªu cÇu ®Ò xuÊt RFP
3.4. §Ò xuÊt
3.4.1. §Ò xuÊt kh«ng do yªu cÇu
3.4.2. §Ò xuÊt khi cã yªu cÇu
3.4.3. §éi ngò chuÈn bÞ ®Ò xuÊt
3.4.4. Khu©n d¹ng ®Ò xuÊt
3.4.5. Kh¼ng ®Þnh c«ng viÖc (SOW)
3.5. DuyÖt xÐt ®Ò xuÊt vµ qu¸ tr×nh lùa chän
3.5.1. Ban tuyÓn chän ®Ò xuÊt
6
10
10
11
13
15
17
19
19
20
21
21
22
23
24
25
25
26
27
29
31
32
33
33
34
36
37
38
39
39
42
43
43
44
44
45
48
49
49
2
Qu¶n lý dù ¸n phÇn mÒm
3.5.2. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®Ò xuÊt
3.6. Mét sè nhËn ®Þnh bæ sung vÒ ®Ò xuÊt
3.6.1. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kh¸ch hµng
3.6.2. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ng­êi ®Ò nghÞ
3.7. Tãm t¾t
Bµi tËp
Ch­¬ng 4. Chu tr×nh ph¸t triÓn phÇn mÒm
C¸c biÓu th¸i vÒ chñ ®Ò th¸c n­íc
4.1. Pha quan niÖm
4.1.1. Bµu kh«ng khÝ trong pha quan niÖm
4.1.2. Nh÷ng vÊn ®Ò trong pha quan niÖm
4.2. Pha yªu cÇu phÇn mÒm
4.2.1. Bµu kh«ng khÝ trong qu¸ tr×nh pha yªu cÇu
4.2.2. C¸c vÊn ®Ò trong pha yªu cÇu
4.3. Pha thiÕt kÕ
4.3.1. Bµu kh«ng khÝ trong pha thiÕt kÕ
4.3.2. Nh÷ng vÊn ®Ò trong pha thiÕt kÕ
4.4. Pha thùc hiÖn
4.4.1. Bµu kh«ng khÝ trong pha thùc hiÖn
4.4.2. Nh÷ng vÊn ®Ò trong pha thùc hiÖn
4.5. Pha tÝch hîp vµ thö nghiÖm
4.5.1. Bµu kh«ng khÝ trong pha tÝch hîp vµ thö nghiÖm
4.5.2. Nh÷ng vÊn ®Ò trong pha tÝch hîp vµ thö nghiÖm
4.6. Pha b¶o tr×
4.6.1. Bµu kh«ng khÝ trong pha b¶o tr×
4.6.2. Nh÷ng vÊn ®Ò trong pha b¶o tr×
4.7. Tãm t¾t
Bµi tËp
Ch­¬ng 5. Nguyªn t¾c qu¶n lý c¸c kü s­ phÇn mÒm
Hä cã thùc cã g× kh¸c nhau kh«ng ?
5.1. C¬ cÊu tæ chøc dù ¸n phÇn mÒm
5.2. C¬ cÊu ®éi ngò
5.2.1. L·nh ®¹o ®éi
5.2.2. C¸c ®éi d©n chñ
5.2.3. C¸c ®éi kü s­ tr­ëng
5.2.4. C¸c ®éi chuyªn gia
5.3. C¸c kü thuËt b¸o c¸o c¬ b¶n
5.3.1. B¸o c¸o t×nh h×nh
5.3.2. C¸c cuéc häp vÒ t×nh h×nh dù ¸n
5.4. Nh÷ng ®­êng lèi chung trong qu¶n lý c¸c kü s­ phÇn
mÒm
5.5. Tãm t¾t
Bµi tËp
Ch­¬ng 6. Chia ®Ó trÞ c¸c dù ¸n lín thÕ nµo: ph©n chia vµ
chiÕm lÜnh.
50
52
52
53
54
55
57
60
61
62
62
63
63
65
66
67
68
70
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
85
85
87
87
88
89
90
91
92
94
95
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

GIAO-TRINH-QUAN-LI-DU-AN-PHAN-MEM.pdf[1.54 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự